Podpis elektroniczny Bydgoszcz, wydanie w 30 minut.

Podpis elektroniczny Bydgoszcz

Nasza firma od 2008 roku jest Autoryzowanym Partnerem Asseco Data Systems S.A. znanej także jako Certum (dawniej Unizeto Technologies S.A.), jak również jej Punktem Potwierdzania Tożsamości. Asseco Data Systems jest czołową firmą na polskim rynku usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym. Jako pierwsi w Polsce zaoferowali certyfikat kwalifikowany, który jest rozpoznawany jako zaufany w dokumentach PDF otwieranych w oprogramowaniu Adobe. Dzięki komunikatowi w górnej belce ekranu odbiorcy Twoich dokumentów na całym świecie będą mieli jasny komunikat, że mają do czynienia z wiarygodnym dokumentem opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Obrazek przedstawiający zestaw Standard do podpisu elektronicznego

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Podpisem elektronicznym możemy sygnować pocztę e-mail lub inne dokumenty wirtualne. Dzięki posługiwaniu się podpisem elektronicznym przesyłane dokumenty elektroniczne docierają do adresatów w stanie nienaruszonym. Każda, nawet przypadkowa, zmiana w treści przesyłki jest sygnalizowana przez komputer odbiorcy.

Podpis cyfrowy to dodatkowa informacja dołączona do wiadomości służąca do weryfikacji jej źródła. Podpisy elektroniczne korzystają z kryptografii asymetrycznej – tworzona jest para kluczy, klucz prywatny i klucz publiczny – klucz prywatny służy do podpisywania wiadomości, klucz publiczny natomiast do weryfikowania podpisu.

Podpis elektroniczny to ogólna nazwa różnych technik potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości jego nadawcy przy wymianie informacji drogą elektroniczną. Podpis elektroniczny musi spełnić te same warunki co podpis zwykły, tzn. powinien być trudny lub niemożliwy do podrobienia, stwarzać możliwość weryfikacji i trwale łączyć się z dokumentem. Praktyczne formy podpisów cyfrowych stały się dostepne dzięki rozwojowi kryptografii z kluczem publicznym i podlegają na dołączeniu do dokumentu skrótu, zaszyfrowanego kluczem prywatnym strony podpisującej.” Tak intrpretuje to Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna. Upraszczając chodzi o to, aby odbiorca miał pewność, że dokument wysłany drogą elektroniczną i podpisany elektronicznie pochodził od konkretnego nadawcy oraz aby wiadomość nie uległa zmianie bez naszej wiedzy.

Jeśli chodzi o integralność podpisanej wiadomości, w praktyce wygląda to tak, że gdybyśmy chcieli zmienić chociaż jedno słowo lub znak (np. dopisali spację), będzie to od razu możliwe do wykrycia. Z tego właśnie powodu można rzec, że podpis elektroniczny jest znacznie bardziej bez­pieczny od podpisu tradycyjnego. Możliwa jest bowiem zmiana na dokumencie papierowym dokonana już po jego podpisaniu, tzn. można coś dopisać na kartce i jest to w praktyce nie do wykrycia. Podpis elektroniczny daje nam tą pewność, że nic w dokumencie już podpisanym nie zostało zmienione.

Jedną z najważniejszych cech elektronicznego podpisu jest poufność, czyli możliwość zaszyfrowania dokumentów. W praktyce oznacza to, że wiadomość e­mail oraz dane w niej zawarte może odczytać tylko jedna osoba, dokładnie ta, do której owa wiadomość jest adresowana.

Niewątpliwie bardzo ważną sprawą w dokumentach jest data ich stworzenia. Każdy dokument papierowy opatrzony jest datą, co ma ogromne znaczenie. Trudno sobie wyobrazić, żeby zawrzeć umowę i nie opatrzyć jej datą wejścia w życie jej postanowień. Otóż podpis elektroniczny daje nam możliwość przypisania danej wiadomości dokładnego czasu, otrzymanego na podstawie wzorców atomowych, co uniemożliwia dokonanie nadużyć związanych z datą nadania dokumentu.

Co to jest certyfikat kwalifikowany?

Certyfikat kwalifikowany to certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Wymagania ustawy i przepisów wykonawczych dotyczą m.in. poziomu zabezpieczeń sprzętu, niepowtarzalności pewnych danych i metod obsługi klientów.

Certyfikat kwalifikowany może być wydany jedynie osobie fizycznej. Nie ma możliwości wydania certyfikatu kwalifikowanego na firmę. Można za to wydać certyfikat z dodatkowymi danymi na osobę fizyczną, gdzie zostaną określone zasady reprezentacji podmiotu, ale wiąże się to z przedstawieniem większej ilości dokumentów podczas procesu wydawania certyfikatu.

Podpis elektroniczny - wykorzystanie

  • elektroniczne podpisywanie umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym
  • podpisywanie faktur elektronicznych
  • rejestrowanie działalności gospodarczej (CEIDG)
  • w korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy
  • składania deklaracji celnych i podatkowych
  • zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS)
  • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
  • podpisywania raportów dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  • podpisywania dokumentacji medycznej
Zakład Informatyki Stosowanej - logo