Wersja 23.01.01.0

Ogólne

 • Wybrane okna i funkcje – odświeżono, dodano rozciąganie okna, poprawki usterek i ułatwiające pracę, optymalizacje i kosmetyka.
 • Okno wyboru/zaznaczania administracji, nieruchomości, obiektów, zasobów, kart, kontrahentów, członków, przydziałów – dodano pole daty, na podstawie której wyróżniane są pozycje nieczynne oraz wybierane są pozycje czynne/nieczynne podczas zaznaczania/odznaczania.
 • Pisma – formularz – dodano Filtr dedykowany – filtr dodatkowy wykonywany niezależnie od pozostałych filtrów podczas generowania pism.
 • Pisma – generowanie – eliminacja ograniczeń na długość generowanych ciągów znaków (odpowiednio funkcji do 64kB i pisma do 3MB).
 • Operatorzy – formularz – uaktywniono kontrolę duplikacji loginu; przegląd – dodano kolumny daty otwarcia i zamknięcia konta operatora.
 • Operatorzy – przegląd – dodano filtr wg działu; dodano kolumnę Dział.
 • Działy – formularz – przebudowa pola wyboru działu nadrzędnego: dodana opcja Brak, dodano filtrowanie zapobiegające utworzeniu pętli.
 • Działy – przegląd – dopisywanie: dodano automatyczne ustawianie tego samego nadrzędnego, co wybrany wcześniej rekord.
 • Cechy – edycja cech – dodano możliwość dodawania cech węzłów medialnych i głosowań.
 • Kontrahenci – słownik oraz menu kontekstowe kontrahenta – dodano [Rozrachunki]. 
 • Unieksport – poprawiony eksport automatyczny z list z ikonami w kolumnach.
 • Pola tekstowe edycyjne z opcją wywołania dialogu edycyjnego – do tej pory przez ContextKey, od teraz poprzez Ctrl+Strzałka w dół.
 • Skrypty – formularz – dodano opcję przypinania skryptów do modułów (programów) – określa widoczność skryptu w opcji „Skrypt” danego modułu.
 • Funkcja T:GetRecord – dodano możliwość identyfikacji tabeli poprzez przedrostek (np. CZD) lub nazwę słownikową tabeli (np. CZ:DOK) jako alternatywa do identyfikacji przez numer.
 • Funkcja ANOZ_DajListe – dodano obsługę węzłów medialnych.
 • Funkcje CechyWar:InterpretujCWI – dodano obsługę wyboru cechy przez kod cechy.
 • Nowe funkcje: UniCacheDCT_UID2PREDCT_PRE2UIDDCT_NAM2UIDDCT_UID2NAMDCT_PRE2NAMDCT_NAM2PREDCT_UID2VISDCT_UID2FILFRB_ReportFileNameFRB_ReportSearchPathStrEscPSQLStrEscPSPSBeginPSAddPSAddPSPSGetPSIsSetPSGetPSPSFromJSONPSToJSONFXSD_WykonajFXSD_SlownikSkrypty_SlownikFDOParamString_DialogFNXRDzZAdmRDzZMewRDzZIDTZAdmgZAdmgSzeregVAT_SVIPISMO2.

AdaNet

 • Głosowania – dodana obsługa głosowania bezpośredniego poprzez link, bez logowania. Do generowania linków do głosowania wykorzystywany jest parametr URL EBOK; komunikat o błędzie oraz o niemożności ponownego oddania głosu – wyróżniono kolorem czerwonym.
 • Blokowanie IP – dodano gromadzenie informacji o użytych loginach i emailach podczas błędnych prób logowania; Przegląd blokad IP w module Nadzorca – dodano przegląd ostatnich loginów/emaili blokowanych IP, dodano wyszukiwanie.

Czynsze

 • Karty – analiza kart kontrahenta – reorganizacja i rozbudowa okna.
 • Karty – przegląd – pismo – dodano możliwość wyboru konta ze słownika oraz wyświetlanie numeru, banku i opisu wybranego konta.
 • Karty – formularz – dodano przycisk [Kontrahent], zmiana działania [Zasób] tak, aby działało tak samo, jak wywołane z menu inne, przebudowa obsługi przycisku [Inne]; rozbudowa pola wyboru karty nadrzędnej; DCM Przydziały – dodano możliwość edycji przydziałów.
 • Składniki opłat – przegląd – dodano [Wzory (Z)], [Wzory (U)] – dostęp do przeglądu wzorów filtrowany wg wybranego składnika; dopisywanie wzoru automatycznie wypełnia wzór wybranym składnikiem.
 • Dokumenty – naliczeniowe i PK – formularze – dodana możliwość edycji id karty w dokumencie oraz kaskadowa aktualizacja id karty i zasobu w naliczeniach po zapisie dokumentu.
 • Dokumenty – korekta naliczenia – dodana reguła, aby nie przeliczać wartości netto/VAT/brutto wierszy, w których nie zmieniły się cena/ilość/stawka VAT.
 • Dokumenty – korekty zbiorcze – wydruk – dodano parametr globalny CZ_KORZBI_KDN (Kwalifikacja dokumentów/naliczeń) – domyślnie wg daty dokumentu. Dodano opcje wg okresu naliczeń. Parametr pozwala decydować o sposobie zbierania naliczeń „było” do faktury korygującej zbiorczej.
 • Dokumenty – drukowanie dokumentu/paczki – dodano możliwość wymuszenia drukowania jako korekta zbiorcza paczek typu rozliczenia.
 • Dokumenty – dekretacja paczki – tworzony dokument księgi głównej FK – opis dokumentu – usunięto przedrostek „Czynsze”.
 • Dokumenty – przegląd – pokaż dekret – rozbudowa okna.
 • Konta – przegląd – dodano sortowanie wg nagłówków listy; do listy dodano pole Saldo-Sort do sortowania wg salda w UniEksporcie.
 • Wydruki – książeczki opłat – dodano możliwość wyboru konta ze słownika oraz wyświetlanie numeru, banku i opisu wybranego konta; wydruk czarno-biały – likwidacja druku drugiego konta, pierwsze konto drukowane większą czcionką.
 • Wydruki – windykacyjne – zestawienia – 5. Zestawienie zaległości – zakładka windykacji – dodano filtr wg liczby miesięcy zaległości od-do (LMZ).
 • Wydruki – windykacyjne – zestawienia – 4. Sprawozdanie – optymalizacja filtrowania umożliwiająca filtrowanie wg pól tabel kart, zasobów, obiektów, kontrahentów, nieruchomości lub administracji.
 • Wydruki – dokumentu – rejestr sprzedaży i wykazy – dodana kolumna VAT super obniżony.
 • Wydruki – analiza konta – modernizacja, poszerzenie kolumn z kwotami.
 • Wydruki – DCM – lista obecności – dodano możliwość druku adresu zasobu w kolumnie nazwy kontrahenta; wyliczanie udziałów – uzależniono od daty i dodano wsparcie dla cech zasobów.
 • Wydruki – wykazy – dokumentów – dodano eksport do Excela.
 • Wydruki – karta – czynsz bieżący – poprawione drukowanie numerów kont bankowych – nie mieściły się dwa konta.
 • Eksport dokumentów do XML – dodano uwzględnianie korekt zbiorczych na liście paczek do eksportu; optymalizacja generowanego XML (eliminacja pustych tagów POZYCJA).
 • Wzory do naliczania opłat – przegląd – dodano zakładkę 0.Wszystkie – na tej zakładce widać wzory dotyczące wszystkich typów kart; lista wzorów – dodano kolumnę Typ karty.
 • Wzory do naliczania opłat – przegląd – poprawione kolorowanie listy; w przypadku wzorów utworzonych metodą uproszczoną przy próbie edycji przez przegląd zaawansowany: umożliwiono usuwanie, umożliwiono edycję po potwierdzeniu braku możliwości ponownej edycji uproszczonej wzoru.
 • Rozliczenia CO – metrona – typ dokumentu – dodano opcję typ z karty i typ korygujący typu z karty jak w co.inne.
 • Funkcja C_KontoBankowe – poprawka przy wyborze drugiego konta (zabezpieczenie przed wyborem za pomocą LP=0).
 • Funkcje LiczSaldo3LiczSaldo3Wymagane – dodano opcjonalny parametr BZ – w przypadku, gdy BO konta jest zerowe, pobiera BZ z poprzedniego roku jako BO.
 • Funkcje C_SaldaCzynszoweWymaganeC_SaldaCzynszowe – dodano parametr BZ – bez zerowych sald.
 • Dodano funkcję KTHMKAR_CZK – do generowania pism; odpowiednik zakładki kont na oknie analizy kart kontrahenta.
 • Dodano funkcję KTHMKAR_CZD – do generowania pism; odpowiednik zakładki dokumentów na oknie analizy kart kontrahenta.

DCM

 • Przydziały – formularz – zapis przydziału w przypadku ustawienia Status lokalu wg DCM – aktualizacja ZAS:status – dodano: w przypadku, gdy określono datę zwolnienia czyszczenie pola; w przypadku najmu wypełnienie pola ciągiem 'najem’; dodano rodzaj przydziału „podz. majątku wsp.”.
 • Generator raportów – dodano Uniwersalny szablon SQL (wspólny).

Ewidencja nieruchomości

 • Generator raportów – dodano Uniwersalny szablon SQL (wspólny).

Faktury

 • Faktury – wystawianie – tworzenie pozycji – generowane pozycje – nazwa – kod zasobu zamieniono na adres zasobu (ulica i numer); poprawiono komunikaty końcowe, dodano komunikat w przypadku, gdy wybrany kth ma karty, ale znajdują się w innym admg, niż bieżące (celem ułatwienia pracy na wspólnotach).

FK

 • Plan kont – formularz konta – przebudowa obsługi powiązań z kontrahentem, obiektem, budżetem – jeśli dana relacja jest zawarta w definicji słowników konta, opcja edycji manualnej relacji zostaje zablokowana. W przeciwnym razie możliwość edycji jest aktywna. Przełącznik „rozrachunkowe” uzależniono od ustawienia w syntetyce i zablokowano zmianę.
 • Syntetyka – przegląd – zmiana funkcjonowania kolumny R – oznaczenie I w przypadku rozrachunków indywidualnych oraz Z w przypadku zbiorczych.
 • Grupy kont – formularz – uproszczona edycja maski kont.
 • Dokumenty księgi głównej – kopiowanie dokumentu z innego miesiąca – formularz – dodano opcję generowania numeru przy zmianie typu dokumentu; interfejs wyboru dokumentu do kopiowania – poprawiono formatowanie kolumn, dodano sortowanie wg daty, modernizacja, dodano wyszukiwanie tekstowe, zmiana roku lub wyszukiwania tekstowego czyści zaznaczenie, dodano liczbę zaznaczonych pod listą dokumentów.
 • Dokumenty księgi głównej – pozycje – formularz – dodana możliwość usuwania rozrachunku utworzonego z poziomu pozycji dokumentu.
 • Dokumenty księgi głównej – import z wkładów – dodana obsługa tłumaczenia kont wkładów na konta fk przez słownik kont wkładowych i pole KontoFK; dodany pasek postępu.
 • Rejestry VAT – formularz nagłówka dokumentu – pole konto bankowe – dodano formatowanie numeru konta.
 • Rejestry VAT – przegląd – [Więcej] – dodana opcja [Generuj pozycje z umowy] – umożliwia wygenerowanie pozycji do bieżącej faktury na podstawie wybranej ze słownika umowy. W takim przypadku uzupełniane jest pole idt/idr na fakturze wskazujące na wybraną umowę, co blokuje dalsze generowanie pozycji na tej fakturze na podstawie innych umów.
 • Rejestry VAT – przegląd – pozycje dokumentu – dodano podsumowanie wg stawek VAT i pól deklaracji VAT.
 • Rejestry VAT – pozycje – formularz – dodano parametr globalny Domyślna stawka VAT – używany przy dopisywaniu pozycji faktury, pozycji dokumentu rejestru sprzedaży lub pozycji faktury w module Faktury.
 • Rejestry VAT / Faktury – nagłówek dokumentu – dodano pola Dodatkowy nagłówek i Dodatkowa stopka – pozwala dodać więcej tekstu do drukowanej faktury.
 • Import faktur do rejestru – dialog szczegółów typu dokumentu – lista typów rejestrów poprawiona (filtrowanie wg adm, poprawka pod SQL).
 • Import faktur do rejestru – z modułu czynsze – generowanie dekretu – poprawiona kategoria komunikatu (błędnie wskazywało brak konta ma netto zamiast ma vat); dodane pomijanie pozycji dekretu przy zerowej kwocie; rozszerzone komunikaty o błędach.
 • Schematy – rozdzielnik – poprawiony podgląd zmiennych pamięciowych; opisy pozycji [licznik/mianownik] – liczby licznik i mianownik sformatowano funkcją FNX.
 • Umowy – formularz – dodano rodzaj sprzedaż/zakup, dodano opcję VAT od brutto.
 • Umowy – przegląd umów – dodano podział na sprzedaż i zakup, filtrowane zakładkami; dodano wyszukiwanie tekstowe; w przypadku, gdy wybrano jednego kth, automatyczne przypisanie nowej umowy do tego kth.
 • Umowy – przegląd umów – przegląd pozycji – dodano kolumny warunek, VAT; dodana ikona oznaczająca pozycję wirtualną; dodano przyciski strzałki do zmiany kolejności generowania pozycji; dodano zaznaczanie rekordów, kopiowanie; opcje kopiowanie, usuwanie i przesuwanie góra/dół – dodano obsługę zaznaczenia.
 • Umowy – przegląd umów – przegląd pozycji – formularz – kontrolki rozlokowane po zakładkach; dodane pola warunek, wirtualna, kolejność; wzory na warunek, nazwa, ilość, cena, jm, pkwiu – zmiana zachowania edytora [zielona książeczka] – w sytuacji, gdy pole jest puste, program zapyta o rodzaj wypełnienia (tekst, wzór, skrypt); w sytuacji, gdy pole ma wartość rozpoczynającą się od E#, otwarty zostanie edytor wyrażeń; w pozostałych przypadkach edytor zwykłego tekstu wieloliniowego; dodano trzy pola pomocnicze: Pole techniczne 1, 2, 3. Można w nich umieszczać dowolne ciągi znaków i używać podczas generowania dokumentów; dodano pole Deklaracja VAT do wyboru id deklaracji.
 • Umowy – nagłówek i pozycja – formularz – dodano pole „Zerowe” – decyduje czy generować pozycje zerowe. W nagłówku opcje twórz/nie twórz. W pozycji opcje: wg nagłówka/twórz/nie twórz.
 • Umowy – przegląd umów – symulacja – dodana ikona pozycji wirtualnej; generowanie pozycji – dodano uwzględnianie kolejności; dodano obsługę wzoru na warunek oraz przełącznika vat od brutto; dodana obsługa pozycji wirtualnych, dodana obsługa pola deklaracja.
 • Umowy – przetwarzanie – dodano kolumny rok, mc, rok R, mc R; dodano formularze edycji nagłówka i pozycji (po wygenerowaniu).
 • Rozrachunki – przegląd wg kontrahentów – poprawione podsumowanie wymagalne/niewymagalne (wymagalne dopiero, gdy po dacie terminu płatności); poprawione kolorowanie podsumowania.
 • Rozrachunki – przegląd dla wybranego kth – modernizacja interfejsu, dodane rozciąganie okna, podsumowanie – dodane wymagalne/niewymagalne, optymalizacja filtrowania wg kth pod SQL, dodano filtr dane na dzień, optymalizacja wyliczeń na przeglądzie, dodano filtr wg uprawnień do admg.
 • Rozrachunki – przegląd klasyczny (techniczny) – dodano filtrowanie wg uprawnień do admg.
 • Rozrachunki – przegląd przekrojowy – dodano filtrowanie wg uprawnień do admg, poprawiono sortowanie listy administracji.
 • Rozrachunki – parametry globalne – parametr „automatycznie wyliczaj” zamieniono na dwa parametry: wybór metody automatycznego wyliczania (pomijaj, wyliczaj (licz tylko, jeśli odsetki są nieaktualne), wymuszaj przeliczenie (zerowanie odsetek i liczenie od nowa)) oraz zakres (nierozliczone, rozliczone, wszystkie).
 • Rozrachunki – naliczanie odsetek, generowanie not – rozbudowane opcje metody naliczania odsetek analogicznie do rozbudowanych parametrów.
 • Rozrachunki – przeliczanie – w sytuacji, gdy rozrachunek jest przywiązany do sprawy windykacyjnej poprzez pozycję finansową sprawy oraz sprawa ta jest zamknięta, to dodano blokadę przeliczania rozrachunku (zarówno przeliczanie realizacji jak i naliczanie odsetek).
 • Wydruki – z planu kont – drukowany opis konta – zrezygnowano z pobierania opisu konta na podstawie rekordów w relacji, drukowany jest tylko opis konta z formularza konta.
 • Wydruki – definiowalne – dodano obsługę E# w polu opis, poprawka (podwójne wykonanie wzoru w przypadku pozycji typu wzór); import/eksport szablonu – modernizacja; drukowanie – poprawiono generowanie opisów (pozycje typu suma), dodany pasek postępu.
 • Menu – [Przepisanie planu kont] przeniesione z [Operacje] do [Księga główna/Konta/Ustal plan kont]; [Ustalenie BO] przeniesione z [Operacje] do [Księga główna/Dokumenty]; do [Księga główna/Konta/Ustal plan kont] dodano [Synchronizuj plan kont z ustalonego wzorca] – funkcja do synchronizacji planu kont bieżącej administracji.
 • Narzędzia – funkcje techniczne administratora – usunięto [Serwis baz danych], w to miejsce dodano [Synchronizacja ustawień kont na podstawie syntetyk] – nowa funkcja do korekty ustawień kont na podstawie ustawień na syntetykach. Aktualnie funkcja posiada tylko synchronizację ustawienia „rozrachunkowe”. Po uruchomieniu funkcja skanuje konta pod kątem niezgodności, następnie wyświetla listę syntetyk z informacją o znalezionych problemach i opcją zaznaczania. [Wykonaj] powoduje zastosowanie wybranych działań, po czym funkcja skanuje konta ponownie i wyświetla zaktualizowaną listę.
 • Słownik towarów i usług – dodano pole wyboru składnika czynszu.
 • Funkcja FKRoz_StanDlaKth – rozbudowano możliwości filtrowania rozrachunków.
 • Funkcja SumKonta – dodana obsługa mnożnika w przypadku wpisu ręcznego w saldach kont.

JPKPlus

 • JPK V7x 2 – generowanie – korekta – dodano możliwość edycji treści załącznika ORDZU (uzasadnienie) w oknie edycji deklaracji.
 • JPK V7x 1 i 2 – w przypadku znacznika „KorektaPodstawyOpodt” w dowód sprzedaży wpisywany jest ustalony symbol dokumentu rejestru; jednakowoż w przypadku, gdy podano numer zewnętrzny, to nr zewnętrzny będzie wpisany w to pole.
 • Wybór procedur JPK w rejestrach, fakturach i umowach modułu FK, kontrahentach oraz fakturach modułu Faktury – poprawiona obsługa słownika procedur JPK – uwzględnianie wielkości liter oraz korekta dotychczasowego ustawienia KorektaPodstawyOpodt.

Kasa

 • Kasy/Banki – formularz – czynsze – lista kont czynszowych – dodano opis konta na liście.
 • Szybkie wprowadzanie raportów/wyciągów – dodano adres kontrahenta pod nazwą, dodano adres zasobu na liście; reorganizacja okna.
 • Raporty/wyciągi – przegląd – poprawione generowanie opisu wybranego raportu; dodano opcję zaznaczania raportów; dodano opcję usuwania, zamykania i otwierania zaznaczonych raportów; zamykanie i otwieranie przebudowano pod kątem operacji seryjnej.
 • Raporty/wyciągi – formularz – modernizacja, dodano zakładkę Techniczne: identyfikatory oraz informacja dopisano/modyfikacja.
 • Raporty/wyciągi – przegląd – pokaż – przegląd dokumentów – na liście dodano kolumny identyfikatorów ADM, KRK, KTH.
 • Raporty/wyciągi – dokumenty – formularz – dodano zakładkę Techniczne: identyfikatory oraz informacja dopisano/modyfikacja.
 • Raporty/wyciągi – dokumenty – pozycje – modernizacja zakładki Techniczne.
 • Raporty/wyciągi – usuwanie raportu – poprawka w wersji TPS – usterka powodowała pozostawianie rekordów dokumentów i pozycji w tabelach po usunięciu raportu.
 • Import wyciągu – dodana obsługa alternatywnej wersji formatu PKO Historia CSV oraz BNP Paribas CSV (lista_platnosci_mass_collect); identyfikacja kontrahenta na podstawie IBAN – dodano pomijanie spacji w NRB; edycja wyciągu – dodano ustawianie bieżącej kategorii WMS tak, aby wskazywała na edytowaną pozycję wyciągu (lp. i kwota) – w ten sposób powinno dać się łatwiej namierzać błędy zgłaszane z innych funkcji podczas pracy edytora.
 • Dodano funkcję KRK_Opis.

Kredyty

 • Rachunki bankowe / zadania kredytowe – przegląd – cechy – dodano cechę „Kwota wymagana przez bank” do określania kwoty do rozdzielenia na karty czynszowe; dodana funkcja [Podział kwoty] do dzielenia tej kwoty na karty czynszowe proporcjonalnie do salda kredytowego (kredyt+odsetki) – wynik zapisywany jest jako wartość nowej cechy karty „Kwota rozdzielona proporcjonalnie” w sekcji Kredyty.
 • Generator dokumentów – wyliczenie salda – zmiana, aby liczyło saldo na miesiąc bieżący, a nie poprzedni.
 • Wydruki – saldo – analityczny – poprawiony filtr sald zerowych.

Media

 • Rozliczanie – dodano możliwość rozliczania wg węzłów; dodano uwzględnianie ustalonej w składnikach i wzorach kolejności pozycji (pierwszeństwo ma kolejność ustalona we wzorach).
 • Rozliczanie – umożliwiono usuwanie pierwszej pozycji w indywidualnych zestawach składników.
 • Liczniki indywidualne – przegląd – demontaż – dodano informację o demontowanym liczniku i licznikach powiązanych (podlicznik/nadlicznik).
 • Rozliczenia – stawki – lista stawek: zmiana, aby filtrowało wg typu wybranego węzła zamiast wg zakładek; zaznaczanie węzłów – tylko aktywne w przypadku, gdy wybrano zakładkę z typem węzła.
 • Rozliczenia – definicja danych rozliczeniowych węzła – przegląd – modernizacja, poprawione kolumny list, nieczynne – usunięto „NIE” celem zwiększenia czytelności, naprawiono wyświetlanie nieczynne na liście wzorów; dodany splitter; formularze – modernizacja. 
 • Rozliczenia – Eksport→Czynsze – Dokumenty rozliczeniowe – poprawki i optymalizacje; kontrola ponownego przesłania składnika – dodano rozróżnienie wg VAT.
 • Odczyty liczników oraz Kwitek do odczytu – wybór zakresu zmieniono na rozbudowany; reorganizacja interfejsu; dodano przenoszenie zakresu obiektów okna odczytów na zakres zasobów w oknie kwitka.
 • Węzły – formularz – edycja – zablokowano zmianę obiektu.
 • Węzły – przegląd liczników zbiorczych – modernizacja, dotychczasowe cechy zmieniono na [Cechy (stare)], dodano nowe [Cechy] węzłów; przegląd węzłów – dodano [Cechy].
 • Węzły – edytor danych rozliczeniowych – eliminacja blokowania aplikacji w przypadku zamknięcia okna w innym wątku.
 • Węzły – dodano przegląd cech węzłów.
 • Wzory – indywidualne – [Powiel] – poprawiono działanie przycisku [Anuluj] oraz zabezpieczono przed kopiowaniem wzorów bez podania typu karty.
 • Import z pliku tekstowego – montaż/demontaż/odczyty – podgląd: dodano sortowanie i eksport; montaż liczników – dodano ustawianie oznaczenia odczytu początkowego, wyłączono sprawdzanie duplikacji wg numeru radio, dodano uwzględnianie liczników zdemontowanych, dodano kontrolę duplikatów w pliku źródłowym; montaż i odczyty – dodano więcej informacji o błędach zapisu.
 • Analizy – odczytu liczników – optymalizacja wyliczeń; w sytuacji, gdy nie odnaleziono odczytu przed zadaną datą od, szuka po zadanej dacie od; w sytuacji, gdy licznik indywidualny ma zerowe zużycie dla dat badanego okresu, wyliczy zużycie na podstawie odnalezionych dat odczytów.
 • Wydruki – Historia rozliczeń – rozliczenia – poprawione drukowanie rozliczeń w wersji SQL.
 • Wydruki – liczniki zbiorcze (tabela i stany) – poprawiony filtr wg demontażu.
 • Funkcje MELZO_StanMELO_Stan – dodano parametr REV powodujący szukanie odczytu na zadaną datę lub później.
 • Dodano funkcje MEL_DajPodlicznikiMEL_DajNadliczniki – generują listę ID liczników odpowiednio pod- i nadliczników dla zadanego licznika indywidualnego MEL; naprawiona usterka w funkcji zbierającej podliczniki.

Meldunki

 • Generator raportów – modernizacja.

Przedmioty niskocenne

 • Przekazanie przedmiotów – eliminacja wyboru miejsca; dodana opcja wyboru (zaznaczenie) przekazywanych przedmiotów; dodana opcja zmiany miejsca wybranych przedmiotów; dodana opcja wielokrotnego wykonania operacji: zmiana pozycji przycisków Odśwież i Zapisz, blokada ustawień po pierwszym zapisie, usuwanie z listy przekazanych PN; dodano podsumowanie pod listą; dodano sortowanie i eksport listy.
 • Dokumenty – przegląd wg PN – poprawki w wersji SQL.

Przelewy

 • Eksport do elixir-0 – na liście do eksportu dodano generowanie NIP z kth w przypadku przelewów zwykłych i split; dodano seryjną białą księgę.

Sekretariat

 • Głosowania – formularz głosowania – dodano przełącznik Głosowanie/Ankieta. Głosowanie może mieć tylko jedno pytanie typu tak/nie lub tak/nie/wstrzymano. Aktualizacja automatycznie oznacza głosowania na podstawie liczby i typu pytań. Dodano przełącznik „Zezwalaj na generowanie linków” – jeśli włączony, to odblokowana jest możliwość generowania linków do głosowania bezpośredniego bez logowania w AdaNET. Opis głosowania przeniesiono na zakładkę.
 • Głosowania – formularz pytania – dodana blokada dopisywania pytań i zmiany typu pytania, jeśli głosowanie jest typu Głosowanie (nie Ankieta).
 • Głosowania – formularz respondenta – dodano pole GUID – unikalny identyfikator do głosowań bezpośrednich przez link.
 • Głosowania – przegląd głosowań – powiadomienia sms/email – dodano obsługę pisma jako treści sms/email (domyślne pismo ustawiane w parametrach modułu). Jeśli nie wybrano pisma SMS, to treść SMS wprowadza się podczas tworzenia paczki – jak dotychczas. Jeśli nie wybrano pisma dla Email, to generowane jest domyślne pismo wbudowane. Elementy tworzące pismo wbudowane do wykorzystania przy układaniu własnego pisma: EGL:Nazwa, EGL:Opis – pola nazwy i opisu głosowania; EGP_DajzEGLiLP, EGR_EGP_LinkiPismo – funkcje (opisane w pliku pomocy). Uwaga! Do tej pory przy wysyłaniu powiadomień email podczas edycji listy nadawczej należało podać treść domyślną wspólną dla wszystkich odbiorców. Od tej wersji nie należy już tego robić – treści są generowane indywidualnie. Pismo do powiadomień SMS powinno być typu TXT; pismo do powiadomień email powinno być typu HTML.
 • Głosowania – przegląd głosowań – modernizacja, dodano [Więcej], [Dokumentacja i załączniki] przeniesiono do [Więcej], dodano [Cechy] do [Więcej], dodano [Pismo] do wydruków, przyciski [Odpowiedzi wg pytań] i [Odpowiedzi wg respondentów] zamienione miejscami; Respondenci – zmiana prezentacji wartości kolumny waga (L/M), dodana kolumna z procentem (%) wagi głosu względem sumy wag.
 • Głosowania – dodano cechę administracji pozwalającą określić obowiązującą metodę ważenia głosów stosowaną w tej administracji. Wybranie metody powoduje blokadę możliwości zmiany metody przy dopisywaniu/edycji głosowania.
 • Głosowania – dodano cechy głosowań: EGL:WymFrek – wymagana frekwencja oraz EGL:WymTak – wymagany procent głosów na tak. Wartości tych cech wpływają na wyniki funkcji podsumowujących głosowanie.
 • Głosowania – przeglądy – dodano zliczanie respondentów w kategorii „nie głosowali”.
 • Wydruki – Pisma – dodano Głosowania-Respondenci – wątek pism wg respondentów – do definiowania pism do powiadomień SMS/Email; dodano Głosowania – wątek pism wg głosowań – do definiowania pism podsumowujących głosowanie.
 • Głosowania – dodano funkcje: EGL_CzyZNGLEGL_CzyGAEGL_IleEGPEGR_DajGUIDEGR_DajzEGLiKTHEGR_GenLinkEGO_TNWEGP_DajzEGLiLPEGL_ListaEGPEGO_ValidateEGR_EGP_LinkiPismoEGL_PismoEGO_Pismo_StatystykiEGO_Pismo_AnalizaEGL_ListaEGREGL_PoleEGP_PoleEGR_Pole.
 • AdaEmail – lista nadawcza – dodana obsługa treści indywidualnych na liście adresatów – umożliwia obsługę indywidualnych treści powiadomień o głosowaniach. Uwaga! Treści indywidualne nie obsługują plików osadzonych (grafik wstawionych lokalnie). Można jednak podpinać grafiki poprzez URL. W przypadku pozycji z treścią indywidualną pojawia się ikonka notki.
 • AdaEmail – lista nadawcza – dodano przetwarzanie tematu i treści wiadomości jako pisma (umożliwia indywidualizację tematów i treści).
 • AdaEmail – formularz – w sytuacji, gdy do emaila podpięta jest karta czynszowa oraz wykonujemy operację „ponów”: odblokowano edycję pola adresat.
 • AdaEmail – przegląd – zaznaczanie – dodano obsługę wysyłania tylko zaznaczonych emaili.
 • AdaEmail – wysyłanie – poprawione generowanie MessageID wiadomości wysyłanych w serii.
 • Poczta pracownika – poprawione odświeżanie listy po operacji [Potwierdź].

Środki Trwałe

 • Dokumenty – formularz – dopisywanie dokumentu – współczynnik UM/AM ustawiono domyślnie na 1.
 • Przegląd cech środków trwałych – reorganizacja kontrolek; dodano „pokaż zlikwidowane”; dodano kolorowanie przeglądu jak na przeglądzie ewidencji; dodano antyduplikację pod SQL; naprawione wyszukiwanie wg nazwy/grupy/nr inwentarzowego.
 • Wydruki – zestawienie środków – korekta literówki „Miejsce przechowywania”; pole Grupa wymienione na Osoba odpowiedzialna; filtr „pomijaj umorzone/zamortyzowane” – zmiana, aby uwzględniało datę amortyzacji (do tej pory tylko data umorzenia).
 • Wydruki – wydruk dokumentu – poprawione drukowanie cech środka.

Wkłady

 • Konta – słownik kont – modernizacja, dodana kolumna konto FK; formularz – dodana edycja pola KontoFK (E#).
 • Konta – przegląd wg zasobu lub kontrahenta – kolumny WN/MA zamienione na OB WN/MA (obroty od mc 1 do mc wybranego), kolumna Saldo zmieniona – dodano uwzględnianie BO i obrotów od początku roku.
 • Dokumenty – formularz – lista kont – poprawiono kolumny – obcinało nr konta.
 • Wydruki – stany kont – usunięto powielony wypis filtrów; poprawiono podział na obiekty i sumowanie; kosmetyka.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia – formularz realizacji oraz dopisywania realizacji dla wielu pracowników – dodano opcję „Licz” umożliwiającą wyłączenie automatycznego wyliczania czasu i wprowadzanie wartości liczby godzin manualnie; reorganizacja i modernizacja okien.
 • Zgłoszenia – przegląd – sortowanie wg rejestru – modyfikacja porządku sortowania tak, aby uwzględniało porządek numeryczny; filtrowanie wg formy zgłoszenia – dodano opcję „Aplikacja mobilna”.
 • Zgłoszenia – realizacje – likwidacja wirtualnego statusu realizacji, dowolność edycji daty/czasu od/do; jeśli obie daty puste – nie zrealizowane, jeśli data od wypełniona – w trakcie, jeśli data do wypełniona – zakończone; dopisz realizację – stan przełącznika licz ustawia się tak, jak przy ostatnim zapisie formularza realizacji; drobne poprawki i kosmetyka zw. z datą realizacji na pozostałych oknach zgłoszeń.
 • Zgłoszenia – materiały – dodano parametr globalny „Materiały – wymagaj podania źródła finansowania” – wymuszenie podania źródła na formularzu materiału; dopisywanie materiału – wybór realizacji powoduje przepisanie rodzaju i źródła finansowania do materiału; pobranie materiału z magazynu – dodana obsługa parametru wymuszającego podanie źródła finansowania. 
 • Dodano funkcję DataCzasOblicz.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo