Wersja 22.08.09.0

Ogólne

 • Wybrane okna i funkcje – odświeżono, dodano rozciąganie okna, poprawki ułatwiające pracę, optymalizacje i kosmetyka.
 • Generator raportów – dodano zapis do logu operacji wykonywanych w generatorze raportów (druk, edycja).
 • Przegląd obiekty/zasoby – poprawione filtrowanie wg globalnego przełącznika admg; dodano filtrowanie wg uprawnień do admg.
 • Przegląd osiedli – dodano zakładki filtrujące wg bieżącego admg / wszystkie.
 • Kontrahenci – formularz – przycisk [GUS] – w przypadku, gdy nie wykryto różnic z danymi z GUS, program wykona dodatkowo sprawdzenie czynności w zakresie VAT; sprawdzanie czynności VAT – sprawdzanie za pośrednictwem VIES – aktualizacja metody komunikacji z serwisem.
 • Wybrane tabele – dane adresowe – poszerzono wybrane pola adresowe dostosowując do ograniczeń formularzy podatkowych CIT i plików JPK.
 • Słowniki obiektów i zasobów – unifikacja słowników; dodano funkcje sl_ob i sl_zas.
 • Słownik obiektów – dodano uwzględnianie globalnego filtra wg admg, filtrowanie wg uprawnień do admg.
 • Słownik zasobów – likwidacja zbędnych zakładek; dodano wyszukiwanie tekstowe; filtrowanie wg ulicy/nr domu – dodano uwzględnianie danych indywidualnych zasobu; lista zasobów – dodano wyświetlanie indywidualnej ulicy i nr domu z zasobu; dodano opcjonalne zapamiętywanie filtrów; filtry ulica, typ zasobu i kod – dodano słowniki.
 • Pisma – HTML – dodano możliwość wyłączenia nagłówka !DOCTYPE podczas generowania PDF (zakładka nagłówek/stopka).
 • Nowa funkcja ClampInt – ograniczenie wartości liczby całkowitej.
 • Lata obrotowe – poprawiono usuwanie ostatniego roku w sytuacji, gdy istnieje wiele administracji; poprawiono dopisywanie roku w sytuacji, gdy dopisywany rok nie jest rokiem ostatnim.
 • Funkcja ZasPole – poprawiono wyznaczanie wartości historycznej na podstawie tabeli historia; funkcja ObPole – optymalizacja wyznaczania wartości historycznej na podstawie tabeli historia.
 • Biała księga – przegląd historii – poprawiono odczyt historii z plików.
 • Administracje – formularz – dopisz – dodano opcję utworzenia roku obrotowego po dopisaniu administracji.

AdaNet

 • Finanse – karty – konta bankowe do wpłaty – dodana obsługa indywidualnych ustawień kont do płatności wg cech admg/obiektu/zasobu.
 • Finanse – karty – konta – dokumenty – wydruk dokumentu – dodano opcję wyboru pisma prezentującego dokument czynszowy oraz pisma prezentującego rozliczenie mediów (w sytuacji, gdy dokument czynszowy jest powiązany z rozliczeniem) – wybór pism w parametrach globalnych. W przypadku rozliczenia z mediów – dodano domyślny szablon pisma Szablony\MER.CPI.
 • Logowanie – dodano możliwość wymagania podania adresu email podczas logowania do AdaNET dla mieszkańców i operatorów (parametry globalne). Jeśli opcja jest włączona, to mieszkaniec/operator musi mieć przypisany dany adres email, aby mógł się zalogować.

Czynsze

 • Karty – przegląd – więcej – naliczenia i rozliczenia – dodano funkcję Analiza kart kontrahenta – okno do zbiorczej analizy i edycji kart wybranego kontrahenta.
 • Karty – przegląd – więcej – naliczenia i rozliczenia – konta kontrahenta – dodano obsługę globalnego filtra wg admg, filtrowanie wg uprawnień do admg; opcję zmiany roku i miesiąca; dodano wyświetlanie NIP kontrahenta; dodano wyświetlanie numeru i nazwy kontrahenta w tytule okna.
 • Wydruki – windykacyjne – zestawienia – 5. Zestawienie zaległości – dodano zapamiętywanie parametrów, opcję powrotu do okna ustawień po wykonaniu wydruku (zakładka zaawansowane), opcję powrotu do okna startowego generatora danych; dodana opcja ograniczenia okresu wyliczania zaległości (optymalizacja prędkości).
 • Dodatki mieszkaniowe – generowanie – słownik paczek – dodano ograniczenie na dozwolone typy paczek.
 • Paczki – drukuj paczkę – w trybie analitycznym dodano opcję druku opisu dokumentu (w takim przypadku wydruk automatycznie zmienia układ na poziomy).
 • Dokumenty – korekty zbiorcze – wydruk unifak – poprawiona agregacja składników; dodano grupowanie wg stawki VAT; usunięto stare wydruki korekt zbiorczych.
 • Dokumenty – korekty zbiorcze – edycja pozycji naliczenia – dodana możliwość wymuszenia alternatywnych wartości netto/VAT/brutto (za pomocą haczyka „korekta”), aby ułatwić tworzenie korekt na podstawie wielu miesięcy, gdzie suma VAT nie zgadza się z kwotą wyliczoną na podstawie pojedynczej pozycji.
 • Rozliczenia CO – Metrona – pobieranie zaliczki – poprawiono zliczanie zaliczki na podstawie listy składników.
 • Odsetki ustawowe – filtr zaawansowany – poprawione filtrowanie kart czynszowych.
 • Wzory naliczeniowe – formularz – dodano automatyczną normalizację wzorów podczas zapisu polegającą na eliminacji niedozwolonych znaków.
 • Funkcja C_KontoW – zastąpiona niejawnym wywołaniem funkcji C_KontoBankowe celem ujednolicenia i rozszerzenia funkcji c_kontow.
 • Zasoby – [Karty] – zmiana uprawnienia wymaganego do uruchomienia okna na „Przeglądanie danych”.
 • Wydruki – wykazy – wykaz adresów korespondencyjnych kart czynszowych – dodano opcję eksportu danych.

DCM

 • Funkcja StatusLokalu – zmiana, aby w przypadku wynajmu funkcja zwracała wynik „najem”.
 • Przegląd przydziałów zasobu – generator raportów – dodano obsługę identyfikatora przydziału/kontrahenta przekazanego do generatora raportów w raportach typu UniSQL.
 • Wydruki – wykazy – przydziały z księgami wieczystymi – dodano filtr wg istnienia wpisu księgi wieczystej; dodano obsługę filtra zaawansowanego; dodano wypis ustawień na końcu wydruku.

Faktury

 • Faktury – wydruk unifak – dodano obsługę dynamicznego wyrażenia stopki wzorem poprzez przedrostek E#.

FK

 • Rejestry – dekret – dopisywanie przelewu – dodano automatyczne przenoszenie banku i numeru konta bankowego do przelewu.
 • Rejestry / Faktury – wydruk unifak – dodano obsługę dynamicznego wyrażenia stopki wzorem poprzez przedrostek E#.
 • CIT-8 (31) – poprawiona obsługa pól CIT-8/O 139-144; dodana możliwość dołączenia jednego załącznika CIT-D.
 • Rozrachunki – przegląd wg kontrahentów – dodano filtrowanie rozrachunków wg uprawnień do administracji; dodano 2,5s opóźnienie wyliczania podsumowania rozrachunków, aby umożliwić sprawne wyszukanie kontrahenta na liście; podsumowanie – dodano liczbę rozrachunków.
 • Analizy – wydruki kosztów i subkosztów na obiekty – eksport – poprawiono.
 • Schematy dekretacji – schemat cykliczny wg pliku CSV – dodano możliwość określenia pliku CSV w parametrach schematu – w takie sytuacji schemat nie pyta o plik podczas wykonania.
 • JPK FA 4 – korekty – w przypadku, gdy nie określono dokumentu korygowanego, program wybierze wartość pola nr zewnętrzny jako nr faktury korygowanej.
 • JPK – wysyłanie – aktualizacja pliku certyfikatu.

JPKPlus

 • Moduł analiz – przebudowa i optymalizacja; dodano obsługę globalnego filtra wg administracji oraz wg uprawnień do administracji.

Kasa

 • Import wyciągów – parametry importu wyciągów przeniesiono do parametrów globalnych; aktualizacja wybiera spośród dotychczasowych zestaw parametrów ostatniego operatora korzystającego z importów lub ustawia opcje domyślne; w oknie konfiguracji importu wyciągów można uaktywnić/przywrócić indywidualne ustawienia importu.

Kredyty

 • Import naliczeń – do filtra zerowych pozycji dodano warunek na niezerowe saldo karty, aby pozycje zerowe zostały również zaimportowane w przypadku, gdy karta posiada niezerowe saldo.
 • Paczki – poprawiona kontrola paczki przed usunięciem.

Media

 • Narzędzia – import – odczyty liczników – dodano funkcję importu liczników z pliku CSV (demontaż, montaż, odczyty).
 • Przegląd – liczniki indywidualne (wszystkie) – uzupełniono kolumny na listach; dodano filtr tekstowy wg pól nr licznika, typ licznika, nr radio, producent, kod zasobu; dodane przyciski funkcyjne: odczyt, licznik, zasób, karty; dodano filtr wg admg/obiektów/zasobów.
 • Liczniki indywidualne – formularz – nadlicznik – wymiana słownika liczników; słownik otwiera się domyślnie z filtrem na bieżący zasób/obiekt/admg.
 • Funkcja SLI3 – dodano parametr RAZSLO – powoduje dodanie w podsumowaniu tekstu „Razem niedopłata/nadpłata” lub zdefiniowany tekst użytkownika.
 • Rozliczanie – edytor zestawów składników – poprawiono działanie edytora oraz dodano możliwość przypisania zestawu indywidualnie do administracji.
 • Wzory rozliczeniowe – formularz – dodano automatyczną normalizację wzorów podczas zapisu polegającą na eliminacji niedozwolonych znaków.

Przelewy

 • Przelewy – formularz – [Wstaw] – słownik – dodano obsługę wyrażenia dynamicznego poprzez przedrostek E#.

Sekretariat

 • Dziennik – dodano opcję automatycznego dopisywania pracowników z ustalonej listy do każdej dopisywanej korespondencji przychodzącej – ustawiane w parametrach globalnych modułu.
 • Dziennik – przegląd oraz poczta pracownika – dodano opcję dopisywania wielu pracowników.
 • SMS – wysyłanie (WebAPI) – rozszerzono komunikat po nieudanej wysyłce.
 • Poczta elektroniczna – wysyłanie – poprawka w generowaniu nagłówka wiadomości w przypadku, gdy nazwa i adres skrzynki zawierają adres email; ujednolicenie wypełniania pól From i ReplyTo w zapisach poczty wysyłanej.
 • Głosowania – wyliczanie wag – dodana obsługa wartości wg cech oraz wyznaczania wartości na datę początkową głosowania.
 • Głosowania – wydruki – wydruk głosowania – na pierwszej stronie nagłówek tabeli przeniesiono pod opis pytania.
 • Głosowania – wydruki – dodano automatyczne skalowanie wielkości czcionki tytułu wydruku.
 • Głosowania – powiadomienia – dodano wybór grupy respondentów ze względu na udzielenie odpowiedzi.

Środki Trwałe

 • Wydruki – zestawienia obrotów i sald – uaktywniono przełącznik bilansowe/podatkowe – decyduje o sposobie liczenia wartości bez umorzeń/amortyzacji.

Windykacje

 • Wyszukiwanie dłużników (nowe) – wykaz i eksport – poprawione filtrowanie pozycji wg zaznaczenia na liście; zakładanie spraw – poprawki działania przycisku [Dalej]; przeksięgowanie w czynszach – dodano obsługę wielu administracji (automatyczne tworzenie paczek) oraz w przypadku, gdy nie określono paczki, dodano automatyczne tworzenie paczki.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo