Wersja 22.06.22.0

Ogólne

 • Wybrane okna i funkcje – odświeżono, dodano rozciąganie okna, poprawki ułatwiające pracę, optymalizacje i kosmetyka.
 • Słownik uniwersalny – dodano podgląd tekstu wyszukiwania na liście.
 • Przeglądy oparte na tabelach – dodano możliwość zastosowania tymczasowego filtra zaawansowanego – wywołanie za pomocą skrótu Ctrl+F. Do edytora wyrażeń dodano przycisk [Pole z kontekstu] – funkcja wspomagająca układanie filtrów w kontekście przeglądów.
 • Zasoby – pole status – poszerzono do 50 znaków.
 • UniEksport – ustawienia indywidualne – dodano opcje Eksport/Import ustawień.
 • UniFak – konfiguracja – zakładka Pozycje – dodano opcję „Drukuj podsumowanie wg VAT”: tylko, gdy faktura (domyślnie); zawsze; nigdy.
 • Nieruchomości – formularz – dodano pole pozwalające przypisać nieruchomość do administracji osiedlowej.
 • Pisma – import/eksport – dodana obsługa pola moduł.
 • Cechy – wartości cech – dodano pola przechowujące informację o zmianie wartości (operator, data, czas). Przeglądy i formularze uzupełniono o wyświetlanie tych danych.
 • Cechy – przeglądy wg cech i wg bytów – dodano filtrowanie wg globalnego przełącznika filtruj wg admg oraz filtrowanie wg uprawnień operatora do administracji/administracji osiedlowej; przegląd wg cech – opcja [Seryjne] – dodano filtr zaawansowany.
 • Cechy – nowa funkcja CechyDef_Slownik.
 • Edytor wyrażeń zaawansowanych – [Makro] – zmiana metody wstawiania treści tak, aby wstawiane było wywołanie funkcji zamiast kodu makra; dodano [Cecha] – możliwość wstawiania wzoru na wartość wybranej cechy.
 • Kontrahenci – formularz – [GUS] – poprawka eliminująca sprawdzanie, czy podatnik VAT jest czynny w przypadku, gdy przepisanie danych z GUS odrzucono (opcja anuluj).
 • Kontrahenci – indeks wyszukiwania (SQL) – poprawione odświeżanie indeksu.
 • Dialog wyboru/wielozaznaczania – dodano opcje sortowania oraz eksportu listy.
 • Administracje – konta bankowe – formularz – powiązanie z modułem Kasa – dodano ikonę informującą o zgodności/niezgodności numeru rachunku.
 • Adresy – przegląd kontekstowy – dodano filtr wg typu (adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu).
 • Hasła – reguły domyślne – ustalono nowe reguły domyślne; aktualizacja uaktywnia domyślne reguły w instalacjach, gdzie nie określono żadnych reguł.

AdaNet

 • Mieszkaniec – zgłoszenia – dodano dwa parametry na tekst informacyjny – na górze przeglądu „moje zgłoszenia” oraz na dole formularza zgłoszenia; formularz – dodano niejawne wypełnianie pól nieruchomości i daty zdarzenia.

Czynsze

 • Dodano możliwość definiowania konta bankowego do wpłat na poziomach administracji, nieruchomości, obiektów i zasobów w cechach (parametry). Na każdym poziomie można zdefiniować 4 konta: konto podstawowe, konto podstawowe online, konto funduszu, konto funduszu online. Konta online są przeznaczone do mechanizmu płatności online. Jeśli konta są zdefiniowane, to mają priorytet nad ustawieniami globalnymi (z wyjątkiem wywołania funkcji z wymuszeniem wybranego konta poprzed ID). Funkcja c_kontobankowe została przebudowana i dostosowana do pracy z nowymi definicjami kont. Rozszerzony opis znajduje się w pliku pomocy.
 • Naliczanie czynszu – zmienne pamięciowe – dodano obsługę warunku wykonania wzoru.
 • Funkcja LiczbaMcZalCz – dodano możliwość definiowania własnych zakresów; poprawione domknięcia/otwarcia zakresów.
 • Wydruki – windykacje – wydruk „Zestawienie zaległości – układ księgowy lub rozliczeniowy w oparciu o dokumenty (stary)” przeniesiono na drugą zakładkę; obydwie wersje wydruku (stara i nowa) – optymalizacje, poprawione domknięcia/otwarcia zakresów.
 • Wzory do naliczania czynszu – przepisywanie wzorów – przebudowa funkcji.
 • Wzory do naliczania czynszu – formularz zaawansowany – dodano [Cecha] – umożliwia wstawienie do wzoru funkcji na wartość wybranej cechy.
 • JPK FA 4 – generowanie – dodano zgłaszanie błędu w przypadku braku typu dokumentu w słowniku.
 • Rozliczenia roczne – rozliczanie – wyszukiwanie wzorów – poprawione wyszukiwanie, uzupełniona obsługa wzorów nieczynnych; w przypadku, gdy nie znaleziono w pozycjach do składnika takiej, która ma przypisany identyfikator wzoru pasującego do rozliczenia, dodano wyszukiwanie pozycji bez określonego wzoru (na liście „wszystkie”).
 • Rozliczenia roczne – funkcja NRR_I_2 – dodano opcję generowania tabeli HTML.
 • Noty odsetkowe na bazie rozrachunków – generowanie – uzupełniono paski postępu (eliminacja wrażenia zawieszenia aplikacji), optymalizacje.
 • Dane globalne/obiektów/zasobów/kart – formularz edycji wartości danej – dodano kalendarz do pola data od.
 • Wydruki – książeczki – przebudowa sekcji „Drukuj kwotę”; dodano słownik składników wielokrotnego wyboru ułatwiający ustalenie listy składników uwzględnianych w kwocie.
 • Karty – przegląd – menu kontekstowe – komunikacja – dodano Adresy i telefony oraz Pismo.
 • Karty – formularz – wybór zasobu i kontrahenta – porównanie adresów – dodano parametr globalny umożliwiający włączenie porównywania adresów, domyślnie wyłączony.
 • Rozliczenia CO – inne – wczytanie pliku – poprawiono odczyt z CSV w sytuacji, gdy w pliku brakuje numerów kart.
 • Wydruki – wykazy – lista do podpisu – poprawione drukowanie adresu.

Faktury

 • Import naliczeń czynszowych wg właścicieli – dodano opcję dynamicznego wyznaczania daty dokumentu/sprzedaży/płatności podczas importu na podstawie cech administracji analogicznie, jak w module Czynsze podczas naliczania czynszu; poprawione zaznaczanie administracji oraz dodane zapamiętywanie zaznaczenia oraz import/eksport.
 • Faktury – formularz – dodano blokadę edycji, jeśli dokument został zaimportowany do modułu FK (w trybie indywidualnym).

FK

 • Rejestry – CIT-8 – dodano CIT-8 (31).
 • Rejestr sprzedaży – dopisywanie pozycji – dodano możliwość zapamiętywania wybranych kont (haczyk przy każdym koncie) celem przepisania przy dopisywaniu kolejnej pozycji.
 • Rejestry – zatwierdzanie dokumentu – dodano uprawnienie „Aktualizacja rejestru sprzedaży i zakupów”.
 • Rejestry – zatwierdzanie seryjne – dodano filtr wg typu rejestru; dodano opcję wymuszania wybranego zachowania podczas zatwierdzania (tworzenie rozrachunków i dekretów); komunikat o potencjalnej duplikacji – dodano opcję tak/nie na wszystkie.
 • Rejestry – import do rejestru z modułów Czynsze, Faktury oraz formatu UnifakXML – dodano opcję „Zatwierdź” we właściwościach typu dokumentu umożliwiającą automatyczne zatwierdzanie po zaimportowaniu; import z modułu Faktury (SQL) – poprawka.
 • Rejestry – import do rejestru z innego systemu informatycznego – rejestr zakupów – dodano wyliczanie kwot VAT odliczany 100% i struktura. Nowe pola można stosować w dedykowanych schematach dekretacji; wykonywanie schematów – optymalizacja, przebudowa, dodana obsługa ustawień agregacji.
 • Rejestry – dekret – dopisywanie przelewu split – dodano automatyczne uzupełnianie danych na przelewie na podstawie dokumentu rejestru.
 • Rejestry – pozycje – dopisywanie – poprawka przepisywania zapamiętanych domyślnych wartości pól.
 • Faktury – formularz – dodano identyfikator rekordu na drugiej zakładce, dodano konta FK nagłówka dokumentu na zakładce dekret nagłówka; zrezygnowano z blokady edycji rozrachunków i dekretów, gdy dokument nie jest zatwierdzony (ujednolicenie zachowania z przeglądem rejestrów); przebudowana obsługa dopisz/popraw/usuń dekretów.
 • Rozrachunki – przegląd przekrojowy – poprawka odświeżania listy rozrachunków; poprawka obsługi anulowania podczas wczytywania.
 • Schematy – wykonywanie – zmiana warunku wyświetlania komunikatów po wykonaniu schematów tak, aby okno komunikatów pojawiało się tylko wtedy, gdy wystąpiły błędy lub ostrzeżenia.
 • Schematy – zwykły schemat oraz schemat rejestru VAT – strona prawa – w przypadku braku konta dodano automatyczne pomijanie pozycji schematu oraz informację o pominięciu w formie ostrzeżenia w komunikatach po wykonaniu schematu; dialog pytanie netto/VAT/brutto – rozbudowa okna.
 • Plan kont – dopisywanie konta – eliminacja nieprawidłowego komunikatu o błędzie podczas dopisywania syntetycznego konta słownikowego.
 • Plan kont – przegląd i słowniki – dodano kolumnę Kontrahent.
 • Plan kont – konta syntetyczne, przegląd, słowniki, formularz – kosmetyka, ujednolicono zakładki i kolumny, poprawiono rozciąganie okien.
 • Plan kont – konto – pole opis rozszerzono do 255 znaków.
 • Analizy – koszty i subkoszty – dodano eksport, dodano słownik do pola maska, dodano strzałki w dół przy polach słownikowych.
 • Wzorce planów kont – wybór administracji – przebudowa pod kątem poprawy intuicyjności i bezpieczeństwa: dodano dodatkowe informacje na oknie, przełącznik edycji, filtr „tylko wybrane”.
 • Wzorce planów kont – edycja – dodano sortowanie i eksport; dodano import z planu kont; dodano czyszczenie; drobne poprawki.
 • Rozdzielanie kosztów na budynki – dodano sprawdzenie wyboru wskaźnika podziałowego na pierwszej zakładce; poprawiono podsumowanie modyfikowanego dokumentu; dodano przyciski [Dalej]/[Powrót] na zakładkach 3 i 4; zmieniono nazwę zakładki 5 na Dekret; uaktywniono funkcjonowanie Enter zamiast Tab.
 • Funkcja SumKonta – w przypadku trybu wg kont syntetycznych dodano filtr eliminujący konta, gdzie pozycja * jest inna, niż w przypadku pierwszego konta na liście – zmiana ma na celu eliminację zwielokrotnień kwot wskutek odczytu syntetyk różnych poziomów.

JPKPlus

 • JPK V7x 2 – generowanie – dodana obsługa korekty podstawy opodatkowania (złe długi). Aby w JPK dokument był zapisany jako korekta za złe długi, należy dokument w rejestrze opatrzyć procedurą „KorektaPodstawyOpodt” oraz określić termin płatności w zależności od rodzaju – jeśli jest to korekta ujemna tj. dodanie złego długu, to podajemy termin płatności nie zrealizowanej płatności; jeśli jest to zapłata lub sprzedaż długu, to w polu termin płatnosci podajemy datę tej zapłaty. Generator JPK automatycznie określi rodzaj korekty na podstawie znacznika KorektaPodstawyOpodt oraz znaku kwoty brutto dokumentu.
 • JPK V7x 2 – analiza – dodano możliwość powtórnej walidacji.

Kasa

 • Kasy/banki – formularz – konfiguracja adresu, kodu kreskowego i dom. typu dokumentu dostępna tylko w przypadku kasy; dopisywanie rekordu w kontekście konta bankowego administracji – automatyczne wypełnienie pola NRB; poprawki kosmetyczne.
 • Kasy banki – przegląd – wyłączono pamięć zakładek; domyślnie na liście tylko aktywne kasy/banki; w przypadku wywołania okna jako słownik: automatyczne wyszukanie danej kasy/banku; dodatkowa kontrola/wspomaganie przy wyborze właściwej kasy/banku.
 • RK/WB – przegląd oraz przegląd z dekretacją – zmiana, aby w przypadku kont bankowych zamiast adresu wyświetlany był numer rachunku.
 • Raporty kasowe – dopisywanie pozycji dokumentu – poprawka dopisywania karty z wybraną kwotą salda.
 • RK/WB – przegląd wybranego raportu – poprawa prędkości inicjalizacji okna, optymalizacje.
 • Wyciągi bankowe – dopisywanie dokumentów bankowych – poprawiona obsługa kwoty WN z karty i inicjalizacji typu dokumentu.
 • Import wyciągów – dodano globalny parametr określający plik tłumaczący numery SWRK.
 • Import wyciągów – format Elixir – konfiguracja – dodano opcję zamiany pól 6 i 7 (IBAN).
 • Import wyciągów – format MT940 – dodana obsługa wersji VWBank.
 • Import wyciągów – uzgadnianie zawartości wyciągu – dodano możliwość rozliczania ujemnych rozrachunków.
 • Import wyciągów – lista wyciągów odnalezionych we wskazanym pliku – dodano dodatkowe sortowanie wg daty.

Kredyty

 • Dokumenty – dodano rodzaje: umorzenie i rozliczenie; konta – dodano pola WN i MA odpowiadające umorzeniu i rozliczeniu; wybrane procedury modułu: dodana obsługa nowych rodzajów dokumentów / pól kont.
 • Funkcja SumKFM – w ramach parametru rodzaju rozbudowano o możliwość wyboru umorzenia i rozliczenia (K/1 = kredyt, O/2 = odsetki, U/3 = umorzenie, R/4 rozliczenie).
 • Paczki – przegląd – dodano blokadę usuwania paczki, jeśli zawiera zaksięgowane dokumenty; dodano opcję [Więcej] zawierającą [Odśwież] oraz nowe funkcje: Kopiowanie paczki oraz Import naliczeń z czynszów.

Magazyn

 • Dokumenty – usuwanie dokumentu/pozycji – dodano blokadę w przypadku, gdy dokument jest powiazany z modułem zgłoszenia (poprzez materiały).

Media

 • Rozliczanie – dodano parametr globalny wyłączający automatyczne nadawanie dokumentom typu i numeru (pozostaje nieokreślony typ TMP*). Typ i numer można potem nadać manualnie za pomocą funkcji przeglądu paczek; dodano parametr globalny pozwalający na całkowite wyłączenie logowania operacji wykonywanych podczas rozliczenia; redukcja liczby komunikatów; rozliczanie zaliczek (SQL) – poprawione usterki.
 • Rozliczanie – węzły – funkcje wzorów węzłowych – przebudowa i optymalizacja.
 • Wydruk rozliczenia – dodano opcję druku nazwisk nabywcy na podstawie DCM; kolejne nazwiska oddzielane przecinkami; przebudowa i optymalizacja; wysyłanie emailem – poprawka generowania nazw kontrahentów (zamknięte karty).
 • Paczki – przegląd – [Inne…] – dodano opcję [Przenieś dokument do innej paczki]; poprawka inicjalizacji okna (redukcja opóźnień).
 • Paczki – przegląd – rozliczenia – usuwanie grupowe – przebudowa i optymalizacja, poprawki.
 • Paczki – przegląd – usuwanie paczki – poprawiona prędkość usuwania paczki.
 • Rozliczenia – formularz dokumentu i pozycji – popraw – w przypadku zamkniętej paczki umożliwiono podgląd danych; dodano informacje o dodaniu/modyfikacji zapisu.
 • Przesyłanie do czynszów – dokumenty – zmiana ustawienia domyślnego – domyślnie twórz nowe paczki.
 • Wydruki – raport zbiorczy z rozliczeń – wyniki i wydruk – eliminacja nie zaznaczonych składników.
 • Wydruki – raport legalizacji – kosmetyka wydruku, dodano opcję drukowania w opisie pól: data demontażu, data plomby, nr nakładki radiowej, producent.
 • Wydruki – tabela wymiany liczników – kosmetyka i przebudowa wydruku, dodano opcję drukowania w opisie pól: data plomby, nr nakładki radiowej, producent.
 • Dane rozliczeniowe węzła – przegląd – poprawiono działanie belek zmiany rozmiaru list z lewej strony okna.
 • Narzędzia – eksport odczytów liczników – format (3) – przebudowa, optymalizacja; dodana konfigurowalność pól eksportu, dodano pola: opis, data plomby, nr nakładki radiowej, producent; dodano opcję przywrócenia ustawień domyślnych.

Przedmioty Niskocenne

 • Dodano nową funkcjonalność – Przekazanie PN – dla zadanej pary pracowników generuje dokumenty zdania/przyjęcia przedmiotów.

Przelewy

 • Przegląd przelewów – [Inne] – dodano opcję Zmień datę przelewu.

Sekretariat

 • AdaEmail – przegląd oraz przegląd wg kontrahentów – drukowanie wybranego emaila – zmiana, aby w przypadku braku treści email w rekordzie bazy danych drukowana treść pochodziła z pliku (automatyczna konwersja z html do tekstu).
 • AdaEmail – formularz i lista nadawcza – dopisywanie załączników – dodano automatyczną zamianę znaku „,” (przecinek) na „_” (podkreślnik).
 • AdaEmail – odbieranie poczty – wyłączono zapis do logu o załącznikach w przypadku braku załącznika przy danym emailu; w przypadku wystąpienia błędu blokady sprzętowej przy odbiorze emaila dodano mechanizm dopisujący pusty email odpowiadający temu błędnemu umożliwiając podjęcie kolejnej próby odbioru poczty z pominięciem przesyłki powodującej blokadę.
 • AdaEmail – formularz – w przypadku dokumentu z podpiętą kartą czynszową wyłączono dodatkową kontrolę adresu email oraz zablokowano edycję adresata wiadomości; w przypadku pisania emaila w kontekście karty czynszowej uaktywniono dopisywanie więcej niż jednego z wybranych na liście adresów.
 • Okno dokumentacji – dodano kolumnę data dokumentu, dodano zakładkę sortowania wg daty dokumentu oraz dodano opcję sortowania wg nagłówka listy.

Windykacje

 • Wyszukiwanie nowych dłużników – wysyłka SMS – poprawka wyświetlania raportu o błędnych numerach telefonów.

Wkłady

 • Analiza dokumentów – dodano opcję zatwierdzania faktury w FK; dodano globalne parametry decydujące o dopisywaniu rozrachunku/dekretu analogiczne jak w module FK.
 • Wydruki – stan kont – dodano automatyczne dopasowanie kolumn wydruku (maks. 9 kont).

Zgłoszenia

 • Przegląd – poprawa prędkości wczytywania zgłoszeń.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo