Wersja 22.02.11.0

Ogólne

 • Wybrane okna i funkcje – odświeżono, dodano rozciąganie okna, poprawki ułatwiające pracę i kosmetyka.
 • Kalendarz – dodano święta na rok 2022.
 • Uprawnienia operatorów – dodano zapis do log informacji o zmianach dokonanych w uprawnieniach operatorów; optymalizacje.
 • Parametry – dodano zapis do log informacji o zmianach dokonanych w parametrach; optymalizacje.
 • Eliminacja duplikatów kontrahentów – funkcja zaktualizowana i zoptymalizowana.
 • UniFak – eksport do XML – poprawiono usterki uniemożliwiające poprawny eksport; wydruk – dodano obsługę typu stawki VAT (od netto/od brutto), podsumowanie korekty – poprawiono formatowanie kwot.
 • Funkcja Adres:Funkcja – dodano parametr KARBDN – w przypadku wyboru domyślnego adresu wg karty czynszowej do nazwy kontrahenta nie dopisuj współposiadacza z karty (pole KAR:dod_nazwa).
 • Kontrahenci – słownik – optymalizacje prędkości.
 • Nowa funkcja Period_Dialog.
 • Kontrahenci – formularz – pełnomocnik i struktura organizacyjna firmy przeniesione na drugą zakładkę, dane do przelewu przeniesione na pierwszą zakładkę; dodano przycisk do aktualizacji danych do przelewu.

AdaNet

 • Mieszkańcy – Liczniki – dodano informacje o dacie instalacji, legalizacji, demontażu licznika.

Czynsze

 • Noty odsetkowe (wg dokumentów odsetkowych) – dodano możliwość wysyłki email i rejestracji w sekretariacie; dodano opcję pomijania zerowych dokumentów; optymalizacja.
 • Wydruki – dokumenty – faktury/rachunki – dodano ignorowanie wielkości liter w filtrze wg typów dokumentów, dodano opcję uwzględniania filtra wg kart w trybie wg paczek.
 • Wydruki – wykazy – Q. Wydruk danych technicznych obiektu, O. Wydruk danych technicznych zasobu – odświeżono, dodano wypis ustawień na wydruku, zmieniono sortowanie na admg i kod, nowa administracja zawsze od nowej strony, wartość pól obiektu wyliczana na zadaną datę (funkcja ObPole, ZasPole), poprawione wyrównanie kolumn.
 • Odsetki – statutowe – odświeżono, dodano pamiętanie parametrów, dodano wybór zakresu.
 • Seryjna zmiana stawek – reorganizacja interfejsu; Seryjny import stawek – nowa funkcja do importu danych z pliku CSV.
 • Pisma – wydruk – kody kreskowe – poprawki w drukowaniu kodów kreskowych.
 • Funkcje: ZobZobSzeregRdz – optymalizacja, dodanie pamięci podręcznej do funkcji.
 • Rozliczenia roczne – rozliczanie – w przypadku, gdy obiekt nie jest przypisany do nieruchomości – zmieniono kwalifikację problemu z „błąd” na „ostrzeżenie”; w przypadku, gdy nie określono sposobu liczenia VAT – dodano ostrzeżenie i przyjęto domyślnie „od netto”.
 • Analizy – analiza stawek – odświeżone, optymalizacja.
 • Funkcja C_ObrotyWMiesiacu – optymalizacja; dodano sortowanie dokumentów wg daty dokumentu.
 • Funkcja SCZ3 – pozycje drukowane z licznikiem i mianownikiem – l/m dodano również do rozszerzonej nazwy składnika.
 • Słownik paczek – dodano filtr typów paczek; dopisywanie paczki – wg typu wybranego w filtrze.
 • Funkcje C_SaldaCzynszoweC_SaldaCzynszoweWymagane – przebudowa i optymalizacje.
 • Noty odsetkowe wg rozrachunków – optymalizacje; dodano możliwość wymuszenia przeliczenia odsetek; poprawiono wątek seryjny wg kart czynszowych.
 • Wydruk noty odsetkowej – wprowadzono zmiany w domyślnej treści wydruku: zwłoka na opóźnienie, poprzednie lata na poprzednie okresy, usunięto art. 476; wszystkie treści sparametryzowano.
 • Rozliczenia roczne – eksport do dokumentów czynszowych – dodano opcję wyboru typu paczki Rozliczenia / Korekty zbiorcze.
 • Wydruki – wykazy – N. wykaz danych technicznych karty – dodano sortowanie i eksport podglądu.
 • Dokumenty – korekty naliczeń – dodana obsługa rozszerzonej nazwy składnika.

DCM

FK

 • Schematy – wykonywanie – dodano opcję Analiza – funkcja pozwala ocenić pracę schematu pod kątem prędkości i pomaga w optymalizacji.
 • Księgowanie/wyksięgowanie seryjne – lista typów dokumentów – dodano filtrowanie typów nieczynnych.
 • Bilans – dodano obsługę globalnego filtra wg administracji, poprawki.
 • Wydruki definiowalne – modernizacja mechanizmu eksportu do Excela.
 • Schematy – rejestr VAT – poprawione zliczanie kwot stawki „zw”.
 • Dokumenty księgi głównej – przywiązywanie przelewu – poprawki.
 • Faktury pro forma – realizacja – dodano przepisywanie listy dodatkowych odbiorców.

JPKPlus

 • Dodano obsługę nowych formatów JPK V7M (2) i V7K (2) (wersja deklaracji VAT odpowiednio 22 i 16); obowiązuje od stycznia 2022.
 • Słownik wyboru JPK – dodano filtr wg okresu, odświeżono.

Kasa

 • Import wyciągów oraz szybkie wprowadzanie dokumentów kasowych – dodano parametr do określania priorytetyzacji kont czynszowych w zależności od typu karty czynszowej.
 • Przegląd raportów z dekretacją – dodana kolumna BZ; odświeżone.

Magazyn

 • Spis z natury – wydruki – przebudowa i optymalizacja; dodana opcja druku pustych arkuszy spisowych.

Media

 • Rozliczenia – wyliczanie zużycia – podliczniki – poprawki obsługujące niestandardowe układy nadlicznik/podlicznik.
 • Wydruk rozliczenia – dodana opcja drukowania miesiąca słownie w dacie sprzedaży.

Przedmioty niskocenne

 • Wydruk stanów – dodano opcję „nie drukuj zerowych stanów”.

Sekretariat

 • SMS – dopisywanie wg obiektów – dodano uwzględnianie nr telefonów przypisanych do kart.
 • Poczta elektroniczna – prześlij dalej / ponów – dodano kopiowanie załączników z wiadomości źródłowej; przegląd – optymalizacja prędkości wyszukiwania tekstu; odbieranie i wysyłka – dodano automat korygujący listy adresatów/nadawców.

Środki Trwałe

 • Wszystkie funkcje – optymalizacje pod kątem prędkości w SQL.
 • Generowanie planu – ustalenie początku – dodano uwzględnianie typu dokumentu ZU przy ustalaniu początku planu.
 • Nowa funkcja ST3_STDK_ZnajdzNastepny.

Windykacje

 • Wyszukiwanie dłużników – nowa wersja funkcjonalności – wyszukiwanie dłużników na podstawie zakresu kart czynszowych, spraw windykacyjnych i korespondencji nie rozliczonej; uporządkowanie obsługi wstępnej dłużników poprzez połączenie wystawiania wezwań, wysyłki sms, zakładania spraw i przeksięgowania czynszowego.
 • Korespondencja windykacyjna – dodano znacznik Rozliczone – pozwala na oznaczanie wezwań anulowanych oraz tych, gdzie wpłynęła wymagana wpłata; przegląd – dodano filtrowanie wg pola Rozliczone.
 • Korespondencja windykacyjna – wykaz – dodano opcję drukowania nr sprawy, adresu korespondencyjnego, sygnatury i opisu; przegląd – odświeżono, optymalizacja.
 • Sprawy – formularz – dodano zakładkę Wezwania.
 • Pasek narzędzi – dodano przyciski Korespondencja i Sprawy na dziś (zdarzenia).
 • Zdarzenia – przegląd – odświeżono, dodano przyciski szybkiego ustawiania filtra daty.
 • Przeglądy spraw – odświeżone; przyciski nie mieszczące się w widoku przenoszone automatycznie pod [Więcej…].
 • Sprawa – formularz – przeksięgowanie w module Czynsze – dokument zamykający konto – dodano informację do opisu dokumentu pozwalającą funkcjom modułu kasa automatyczną identyfikację wpłaty.
 • Nowe funkcje: WNSprawa_AgregujWNSprawa_SumaPozycjiDajNrEtapuSprawyWNS_CzyZakonczona.

Wkłady

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia – formularz – dodano ścisłą kontrolę i automatyzację między polami administracja/administracja osiedlowa/nieruchomość/obiekt/zasób; dodano automatyczne odszukanie zasobu po wybraniu kontrahenta na podstawie kart czynszowych; dodano parametr określający administrację główną do zgłoszeń – wybranie administracji głównej powoduje zablokowanie wyboru administracji na zgłoszeniu i odblokowuje wiązanie administracji z nieruchomością/obiektem/zasobem.
 • Zgłoszenia – przegląd – Inne – dodano Zdjęcia; filtry – dodano filtrowanie wg rejestru.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo