Wersja 21.11.04.0

Ogólne

 • Wybrane okna i funkcje systemu – odświeżony interfejs, poprawki ułatwiające pracę, optymalizacje (wersje TPS i SQL).
 • Kalendarze – dodano nową funkcjonalność w postaci obsługi dni świątecznych; funkcje – dodano zestaw nowych funkcji związany z obsługą dni świątecznych – opisano w pliku pomocy: Programowanie / Funkcje / Przetwarzanie danych / Wspólne – funkcje z przedrostkiem DTS; dodano parametry konfiguracyjne dot. dni światecznych – czy sobota/niedziela traktowana jest jako dzień wolny od pracy – domyślnie sobota nie, niedziela tak; oficjalne dni świąteczne dodawane są automatycznie wraz z aktualizacją; przegląd i edycja dni świątecznych dostępne z poziomu modułu nadzorca, menu słowniki.
 • Kontrahenci – słowniki – eliminacja duplikatów (SQL); formularz – zakładka ODO – dodano [Pismo] umożliwiające wydruk pisma dla bieżącego kontrahenta; przegląd – przebudowa i poprawki w interefejsie, dodana opcja druku pisma.
 • Stawki odsetkowe – przegląd/edycja – poprawiono kontrolę daty wprowadzonej stawki, zabezpieczono przed usunięciem stawki posiadającej pozycje, eliminacja duplikatów (SQL), uprawnienie do edycji słownika przeniesiono do funkcji modułu nadzorca.
 • Okno dialogowe wyboru bieżącej administracji/roku/miesiąca – dodano informację o zalogowanym operatorze.
 • Grunty – przegląd – dodano obsługę globalnego filtra wg bieżącej administracji.
 • Pisma – generowanie pism – dodano ignorowanie wielkości liter w nazwach makr.
 • UniExport – zmiana nazw kolumn poprzez dodanie przedrostka „_” do oryginalnych nazw, aby umożliwić dowolne stosowanie funkcji w wyrażeniach. Zmiana powoduje utratę dotychczasowych ustawień indywidualnych funkcji uniexport.
 • Pisma – HTML – poprawka eliminująca problem z literami ó i Ó.
 • Funkcja SprIBAN – zmiana polegająca na zwracaniu 0 (konto niepoprawne) w sytuacji, gdy podano pusty ciąg znaków jako numer konta do sprawdzenia.
 • UniFak – domyślne generowanie numeru dokumentu wg ciągu makr %%TYP%%-%%NUMER%%/%%ROK%% zamieniono na ciąg
 • %%NUMERDOKUMENTU%%, który uwzględnia preferencje z parametrów ws wyboru numeru ewidencyjnego lub zewnętrznego oraz wzory indywidualne formatowania numeru w danej administracji.
 • Nowa funkcja ADA7ZIP – opis w pliku pomocy.

AdaNet

 • Finanse – karty – konta – dokumenty – naliczenia – dodano obsługę długich nazw składników; zakładka pojawia się tylko, jeśli dokument zawiera pozycje.
 • Finanse – karty – konta – dokumenty – dodano parametr pozwalający na wyświetlanie opisu dokumentu.
 • Zgłoszenia – dodano parametr umożliwiający wyłączenie edycji pola Treść.
 • Inkasent – lista liczników do odczytu – dodano pomijanie liczników zainstalowanych z datą późniejszą, niż bieżąca.

Czynsze

 • Naliczanie czynszu – daty dokumentu, sprzedaży, terminu płatności – dodano kontrolę pod kątem dni świątecznych; wyznaczanie terminu płatności na podstawie informacji na karcie czynszowej (liczba dni płatności/dzień miesiąca) – dodano kontrolę pod kątem dni światecznych – wykryte problemy znajdą się w komunikatach po wykonaniu naliczenia. Parametry globalne – dodano parametr automatycznej korekty terminu płatności – jeśli włączony, to terminy wypadające w dzień świąteczny są automatycznie przesuwane do najbliższego późniejszego dnia pracującego.
 • Dokumenty – paczki – poszerzono pole na nazwę paczki do 127 znaków.
 • Operacje – Systemy rozliczeniowe – C.O. Metrona – przebudowano, dodano datę sprzedaży i sprzedaż ciągłą, dodano zapamiętywanie parametrów, dodano opisy pól.
 • Operacje – Systemy rozliczeniowe – Inne – dodano datę sprzedaży i sprzedaż ciągłą, dodano przepisywanie daty dokumentu na datę sprzedaży i nadpłat, dodano opisy pól.
 • Rozliczenia roczne – eksport do dokumentów czynszowych – przebudowa, dodano datę sprzedaży i sprzedaż ciągłą, dodano przepisywanie daty dokumentu na datę sprzedaży i nadpłat, dodano opisy pól, dodano opcję zapisu długiego opisu dokumentu, dodano automatyczne dodawanie rozszerzonej nazwy składnika (jeśli przekracza 50 znaków), optymalizacja, dodano komunikat na zakończenie operacji.
 • Rozliczenia roczne – zapis rozliczeń indywidualnych – wyliczanie netto/VAT/brutto – przebudowano i poprawiono wyliczanie w trybie „w brutto”, optymalizacja.
 • Rozliczenia roczne – formularz rozliczenia indywidualnego – przebudowa i optymalizacja, wyliczenia związane z VAT ujednolicono tak, by działały identycznie, jak podczas rozliczania; przegląd rozliczeń indywidualnych – dodano podgląd rekordu rozliczenia.
 • Rozliczenia roczne – przegląd rozliczeń – poprawione wyświetlanie raportu w przypadku próby usunięcia zamkniętej paczki; w przypadku usuwania wybranego rekordu [Usuń] dodano kontrolę przed wywołaniem procedury usuwania; w przypadku funkcji [Wyczyść] kontrola dodana w przypadku ustawienia filtra na paczkę; formularz – dodano automatyczne sortowanie wg kodu zasobu na zakładce [Indywidualne].
 • Rozliczenia roczne – słownik paczek – dodano blokadę usuwania zamkniętych paczek, usprawniono zachowanie słownika w zależności od kontekstu wywołania.
 • Rozliczenia roczne – formularz rozliczenia – dodano poziome paski przewijania.
 • Rozliczenia roczne – przegląd paczek w trybie osobno paczki/dokumenty – eliminacja duplikatów (SQL).
 • Rozliczenia roczne – paczki – poszerzono pole na nazwę paczki do 127 znaków.
 • Karty – formularz – dokumenty – przeliczenie dokumentu – dodano wymuszenie przeliczenia podsumowania paczki; czynsz bieżący – drukuj – dodano obsługę długich nazw składników.
 • Słownik stawek odsetkowych – zmieniono na słownik dwu poziomowy w miejscach: Stawki/dane – odsetki od zaległości, Narzędzia – słowniki – stawki odsetkowe, Operacje – naliczanie odsetek – stawki odsetkowe.
 • Operacje – dodano opcję Schematy dekretacji do modułu FK – edycja schematów czynszowych.
 • Wydruki – wykazy – wydruk naliczonych składników – poszerzone widoczne nazwy składników, poprawiony filtr wg typu karty.
 • Wydruki – wykazy – wykaz kart czynszowych, wydruk danych karty – przebudowa, rozbudowane zapamiętywanie parametrów, dodane kalendarze, naprawione filtry zaawansowane; usunięto „wykaz kart czynszowych bez podziału na admg” – powielony z wykazem kart czynszowych.
 • Wydruki – zestawienia – J. z podziałem na obiekty – dodano opcjonalność filtrów od-do, dodano filtr wg kosztów, dodano opcję pomijaj zerowe pozycje, dodano kolorowanie zer i szare ramki, poprawione filtrowanie wg typu karty/zasobu, poprawione przejścia między administracjami/obiektami, optymalizacja.
 • Wydruki – dokumenty – faktury/rachunki – paczki – kolumna liczba dokumentów – zmiana, aby wartość nie była liczona na żywo, ale brana z pola paczki „liczba pozycji”; dodano filtr na daty od-do, rozbudowano opcje zaznaczania paczek, dodano możliwość sortowania listy paczek za pomocą nagłówka listy, dodano rozciąganie okna.
 • Wydruki – windykacje – zestawienia – 6. Zestawienie zaległości – filtrowanie dokumentów wg daty przy metodzie rozliczeniowej – dodano priorytet filtrowania wg daty płatności, o ile określona – aby nie pomijało dokumentów, gdzie data dokumentu jest późniejsza, niż data płatności.
 • Zamknięcie roku – tworzenie paczek/dokumentów BO – poprawka generowania numeru dokumentu BO.
 • Dokumenty – przegląd – ustal kartę aktywną na dzień – poprawiony napis na przycisku w przypadku, gdy nie wybrano typów kart.
 • Dokumenty – księgowanie – blokada wycofania księgowania skorygowanego dokumentu – rozbudowano komunikat.
 • Funkcja Czynsze:LMZ – wersja TPS – metoda statystyczna oraz statystyczna rozliczeniowa – ustalanie miesiąca ostatniego naliczenia – poprawka powodująca wyszukiwanie począwszy od zadanego/bieżącego miesiąca wstecz; dodano opcję wyboru typów dokumentów na podstawie których ustalany jest miesiąc ostatniego naliczenia oraz suma ostatniego naliczenia (parametry CZYLISTA i CZYLIST2); parametry globalne dotyczące liczby miesięcy zaległości – parametry dotyczące tylko metod statystycznych przeniesiono do odpowiedniej sekcji.
 • Funkcja KAR_Podrzedne – dodano zabezpieczenie przed zapętloną strukturą kart oraz informacja do LOGu o wykryciu zapętlenia, zabezpieczono przed wywołaniem dla zerowego id karty.
 • Funkcja SCZ3 – poprawione filtrowanie dokumentów zaksięgowanych / niezaksięgowanych, parametr IDS – dodana obsługa nr składników powyżej 999, dodano parametr IDSP, poprawiono generowanie liczby porządkowej (parametry LP|LPN).
 • Funkcja KAR_wZAS_EX – (SQL) dodano ignorowanie wielkości liter w filtrze wg typów kart.
 • Funkcje LiczObroty2LiczObroty2WymaganeLiczSaldo3 – optymalizacja i zabezpieczenie na wypadek, gdy nie odnaleziono kont w słowniku dla zadanych kryteriów filtra.
 • Funkcja C_SaldaCzynszoweWymagane – dodano parametr ECO – druk bez szarości w nagłówku tabeli.
 • Nowe funkcje: CZD_OpisCZD_IleNAL – opisano w pliku pomocy.

DCM

 • Członkowie – dopisywanie – dodano kontrolę duplikacji numeru członka – czerwony krzyżyk informuje, że numer jest już zajęty; zielony haczyk – numer jest wolny.
 • Członkowie – nowa funkcja CZLN_AdmNr2ID – konwersja nr admg i nr członka na identyfikator członka.
 • Przydziały – przegląd – poprawka antyduplikacyjna (SQL).

Ewidencja nieruchomości

 • Gminy/stawki, DN-1, ewidencja uzupełniająca – poprawki i optymalizacje, dodano usprawnienia, usuwanie kaskadowe (składniki/wzory, paczki/dokumenty, cechy/wartości, stawki gminne/pozycje).
 • Dodano funkcje: DajEuDajEuSumaDajDN1DlaTabeliDajDN1DlaZas – opisano w pliku pomocy.

Faktury

 • Faktury – poprawki w obsłudze relacji stawki VAT i pola deklaracji VAT, w szczególności w korektach.
 • Przepisywanie faktur – rozbudowane sortowanie, dodany filtr tekstowy.
 • Okna modułu faktury – przebudowa, dodane kalendarze i rozciąganie okien, optymalizacja.

FK

 • Umowy – przygotowanie dokumentów – dodano kontrolę pod kątem dni światecznych – wykryte problemy pojawią się w komunikatach po wykonaniu wyliczenia. Parametry globalne – dodano parametr automatycznej korekty terminu płatności – jeśli włączony, to terminy wypadające w dzień świąteczny są automatycznie przesuwane do najbliższego późniejszego dnia pracującego.
 • Faktury – przegląd – dodano podsumowanie pod listą faktur (opcjonalne), dodano podsumowanie wg typów dokumentów na zakładce, przebudowano wyszukiwarkę, zakładki sortowania – dodano dodatkowo sortowanie wg pola ID (eliminacja duplikatów w SQL), optymalizacja; formularz – przebudowano rozciąganie okna, dodano kalendarze.
 • Analizy – przegląd faktur wg kontrahentów – lista kontrahentów – dodano sortowanie wg numeru kontrahenta oraz dodano numer kontrahenta w górnym prawym rogu okna.
 • Dokumenty księgi głównej – dopisywanie pozycji – słownik opisów – usunięto kolumnę nazwa i dodano automatyczne wyszukiwanie wg pola opis po otwarciu okna; dialog budowy konta – słownik obiektów – dodano wyszukiwarkę tekstową.
 • Dokumenty księgi głównej – więcej – import z sekretariatu – optymalizacja.
 • Dokumenty księgi głównej – więcej – import ze zgłoszeń – dodano obsługę +LEWA, dodano obsługę opcjonalnego warunku wykonania pozycji; edycja schematów dot. zgłoszeń – dodano dedykowaną obsługę w postaci kontekstowej pomocy i konfiguracji pól formularza pozycji schematu.
 • Rozrachunki – odsetki – naliczanie – okno dialogowe – poprawki w interpretacji zakresu dat (opcjonalność od i do), wymuszenie przeliczania rozrachunków bez odświeżania odsetek (umożliwia wybór alternatywnej stawki w sytuacji, gdy w parametrach ustawiono stawkę domyślną), automatyczne przeliczanie rozrachunków – dodano parametr globalny „automatycznie wyliczaj odsetki”, domyślnie włączony.
 • Rozrachunki – przegląd wg kontrahentów – poprawka wyświetlania kolumny „bez odsetek” oraz odświeżanie przeglądu (SQL), zmiana nazwy „Kod kth” na „nr” i uproszczone formatowanie numeru.
 • Rejestry – deklaracje – usuwanie – przebudowa, optymalizacja i poprawki.
 • Rejestry – import z modułu czynsze – przebudowano zaznaczanie paczek; w przypadku importu z innego roku – wymuszono nadanie nowego numeru; poprawiono nadawanie typu dokumentu wg ustawień w konfiguracji.
 • Rejestry – import z modułu… – dekretacja – metoda synchronizacji numeracji rejestru i dokumentów księgi głównej ujednolicona z tą stosowaną w przypadku zatwierdzania dokumentu rejestru na przeglądzie faktur.
 • Faktury – poprawki w obsłudze relacji stawki VAT i pola deklaracji VAT, w szczególności w korektach.
 • Księga główna – poziomy analityczne – kolumny BO WN/MA zamieniono na saldo WN/MA.
 • Plan kont – stan – dokumenty z miesiąca – poprawiona suma obrotów niezaksięgowanych.
 • Schematy – przegląd – dodano filtr wg grupy.
 • Grupy kont – poprawka w obsłudze kont syntetycznych (SQL).
 • Przeliczanie kont pomocniczych – dodano automatyczne przeliczanie syntetyk.

JPKPlus

 • JPK V7x – generowanie/analiza – zakładki sprzedaż i zakup – dodano [Sortuj] – sortowanie przeglądu wg dowolnie wybranych kolumn.

Kasa

 • Import wyciągów – MT940 – dodana obsługa SWRK w polu 24 (PNB Paribas).
 • Import wyciągów – poprawiono generowanie alertów.
 • Odczyt z kodu kreskowego – dodano parametr umożliwiający pobieranie kwoty z salda karty czynszowej w sytuacji, gdy kod kreskowy nie zawiera kwoty.

Kredyty

 • Generator dokumentów – przebudowa i optymalizacja, rozbudowana obsługa błędów; dodana opcja księgowania dokumentów po wygenerowaniu.
 • Karty – przegląd – dodano kolumnę numer i sortowanie wg numeru karty.
 • Funkcje kontrolno-naprawcze – usunięto stare funkcje i dodano nową, która sprawdza kompleksowo paczki/dokumenty oraz karty/dokumenty/konta.
 • Okna modułu kredyty – przebudowa, optymalizacja.

Magazyn

 • Narzędzia – dodano Schematy dekretacji do modułu FK – edycja schematów magazynowych.
 • Towary – przegląd oraz wybierak – dodano filtr czynne/nieczynne.
 • Wydruki – wydruk stanów – dodano wybór zakresu nazwa od-do, dodano opcję sortowania wg nazwy.

Media

 • Rozliczanie – dodano automatyczne przepisywanie daty dokumentu na datę sprzedaży; dodano kontrolę dat pod kątem dni świątecznych; tworzenie pozycji zerowych – dodano warunek, że odnaleziony w okresie odczyt nie może być odczytem początkowym.
 • Wydruki – wymiana liczników – rozbudowane zapamiętywanie parametrów, dodano opcję „każdy zasób od nowej strony”, optymalizacja, poprawka obsługi zakresu zasobów (TPS).
 • Odczyty – kwitek do odczytu – rozbudowane zapamiętywanie parametrów, dodano opcję „nie drukuj nazwisk”, optymalizacja, poprawione drukowanie kodów kreskowych.
 • Rozliczenia – rozliczanie zaliczek – uzupełniono przepisywanie pola „przyczyna zwolnienia z VAT” z naliczeń czynszowych do pozycji rozliczeniowych; aktualizacja automatycznie uzupełnia dane z poprzednich okresów.
 • Import odczytów z pliku tekstowego – przebudowany sposób sprawdzania, czy istnieją późniejsze odczyty.
 • Przegląd zasobów (uproszczony) – dodano antyduplikację (SQL), poprawki w wyświetlaniu zasobów lub zasobów i kart, dodano kolumny z identyfikatorami karty, kontrahenta i zasobu.
 • Przegląd zasobów/liczników – poprawiono wyliczanie zużycia, dodano możliwość usunięcia rozliczenia bez paczki.
 • Przegląd paczki/rozliczenia – poprawiono odświeżanie po wykonaniu operacji seryjnej.
 • Wydruki – zestawienie rozliczeń – dodano opcjonalność filtrowania wg sumy rozliczeń, dodano wybierak składników, dodano rozciąganie okna.
 • Słownik paczek – rozbudowa kolumn przeglądu, dodano filtr na zakres dat oraz wyszukiwarkę tekstową.

Przedmioty niskocenne

 • Przeglądy i wydruki – poprawki, dodana obsługa globalnego filtra wg bieżącej administracji; wydruki – poprawiono obsługę zakresów.

Sekretariat

 • Głosowania – wydruki – dodana opcja nie drukowania nazw kontrahentów.
 • Wydruk kopert – poprawki generowania adresu korespondencyjnego.
 • Zgłoszenia – zamieniono na nowy przegląd zgłoszeń.
 • Poczta elektroniczna – dodano parametry globalne „wzór na hasło”, „zawsze pakuj” oraz „usuwaj archiwa załączników po wysłaniu”. Wzór na hasło pozwala generować hasła do spakowanych załączników emaili podczas tworzenia korespondencji seryjnej wg kart czynszowych. W przypadku, gdy przygotowany email ma określone hasło, podczas wysyłki załączniki są pakowane za pomocą programu 7-Zip i wysyłane jest archiwum zabezpieczone zadanym hasłem. W przypadku, gdy włączona jest opcja „zawsze pakuj”, załaczniki są pakowane bez względu na obecność hasła. Uwaga – załączniki na dysku są przechowywane zawsze w oryginalnej formie; pakowanie odbywa się tylko podczas wysyłania i domyślnie archiwa nie są przechowywane.
 • Poczta elektroniczna – formularz – dodano pole hasło – pole opcjonalne, określa hasło do archiwum spakowanych załączników; dodano pole dotyczy – informuje o powiązaniu przesyłki z kontrahentem lub kartą czynszową.
 • Poczta elektroniczna – przegląd – dodano kolumnę z zieloną kłódką informującą o tym, że email ma zdefiniowane hasło do archiwum załączników; zakładka Techniczne – dodano informacje o haśle i powiązaniu z kontrahentem/kartą czynszową; dodano możliwość wysyłki do kontrahenta SMS z hasłem do archiwum wysłanego emaila; optymalizacja opcji [Eksport]; zakładka Załączniki – dodano przycisk [Folder] do otwierania folderu z załącznikami; optymalizacja funkcji zliczającej emaile.
 • Poczta elektroniczna – tworzenie korespondencji seryjnej dotyczącej kart czynszowych (pisma, dokumenty czynszowe, medialne, noty) – dodano wiązanie generowanych emaili z kartami czynszowymi oraz generowanie haseł do archiwum załączników, o ile wypełniono „wzór na hasło” w parametrach globalnych.
 • Poczta elektroniczna – odbieranie korespondencji – automatyczna identyfikacja kontrahenta – jeśli odnaleziono adres email w adresach przypisanych do karty czynszowej, przesyłka zostanie powiązana z tą kartą czynszową.
 • Poczta elektroniczna – przegląd wg kontrahenta/karty – wymieniono na nowe okno umożliwiające przegląd poczty ze wszystkich skrzynek (do których ma dostęp operator) w porządku chronologicznym oraz wykonywanie większej liczby operacji, niż poprzednia wersja.
 • Nowa funkcja ADAEmail_Haslo – opis w pliku pomocy.

Środki Trwałe

 • Dekretacja do FK – dodano zabezpieczenie przed tworzeniem dekretów z kontem [puste].

Windykacje

 • Wyszukiwanie dłużników – wysyłka upomnienia SMS – dodano komunikat w przypadku błędu we wzorze na treść SMS.

Wkłady

 • Konta – przegląd – poprawione sortowanie wg kontrahenta, sortowanie wg id zasobu zamieniono na sortowanie wg kodu zasobu, dodano wyszukiwarkę.
 • Karty – formularz – wyłączono czyszczenie powiązania z zasobem w przypadku zmiany statusu karty na inny, niż zamieszkały.
 • Wydruki – stany kont – rozbudowano opcje zaznaczania kont, sortowanie zawsze wg kodu zasobu, optymalizacja.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia – przegląd – inne/powiel – dodano kopiowanie opisu zgłoszenia; filtrowanie wg pracowników – poprawka filtrowania w sytuacji, gdy pracownika nie ma na liście; dodano kolumnę Opis.
 • Zgłoszenia – dodano nowe uprawnienie: „cofanie statusu”. Wymagane w sytuacji, gdy operator chce zmienić status zgłoszenia na wcześniejszy chronologicznie. Uprawienie działa na formularzu zgłoszenia, na przeglądzie w przypadku użyciu przycisku zmiany statusu oraz przy zapisie realizacji zgłoszenia.
 • Zgłoszenia – prace – słownik – stawka i ilość – poszerzono pole do 4 miejsc po przecinku – uzgodnienie z tabelą prac.
 • Zgłoszenia – realizacje – dodano słownik stawek; menu narzędzia/słowniki – dodano Realizacje – stawki.
 • Narzędzia – dodano Schematy dekretacji do modułu FK – edycja schematów zgłoszeniowych.
 • Wydruki – 2.1.Karty pracy – dodana opcja druku źródła finansowania oraz nie drukowania materiałów.
 • Wydruki – wykaz dzienny zgłoszeń – dodano opcję druku notatki, uproszczone formatowanie numeru zgłoszenia.
 • Zlecenia – przegląd – dodano opcję wywołania generatora raportów – umożliwia wybranie dowolnego szablonu wydruku.
 • Narzędzia – zmiana stawki roboczogodziny – dodano kalendarze, dodano listę pracowników, dodano filtr wg źródła finansowania i kategorii zgłoszenia.
 • Usunięto stare przeglądy zgłoszeń. Analizy/Inne – wymieniono stare przeglądy na nowe odpowiedniki.
 • Nowe funkcje: ZGL_StatusCmpZGL_StatusListZGL_StatusNextZGL_StatusOpis – opisane w pliku pomocy.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo