Wersja 21.08.13.0

Ogólne

 • Wybrane okna systemu – odświeżony interfejs, poprawki ułatwiające pracę, optymalizacje.
 • Dodano funkcje File_Dialog, PX_Floor, PX_Ceil, DniRok.
 • Adresy – przegląd w słowniku kontrahentów – filtrowanie nieczynnych – wyłączono z filtrowania adresy przyszłe (z datą początkową późniejszą, niż systemowa data bieżąca); przegląd kontekstowy oraz przegląd w słowniku kontrahentów – (SQL) poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście; przegląd kontekstowy – dodano opcję stan na dzień, dodano zakładkę wszystkie.
 • Administracje – formularz – konta bankowe – (SQL) poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście.
 • Kontrahenci – formularz – przebudowa, dodana bezpośrednia edycja adresów korespondencyjnych, telefonów i adresów email.
 • Wybierak administracji/nieruchomości/obiektów/zasobów/kart/kontrahentów – dodano przycisk Anuluj – powoduje wyczyszczenie zaznaczeń i zamknięcie okna.
 • Słownik typów dokumentów – przebudowa i optymalizacja kontroli przed usunięciem używanego typu dokumentu.
 • Unifak – poprawki ujednolicające konfigurację ścieżek szablonów UFK.
 • Słowniki operatora – optymalizacje.

AdaNet

 • Menu – profil użytkownika – dodano opcję Informacja Cookie – konfigurowalna informacja o wykorzystaniu plików cookie występująca również na ekranie logowania (nadzorca – adanet – klauzula odo).
 • Menu – profil użytkownika – moje dane – dodano wyświetlanie adresów korespondencyjnych, numerów telefonu i adresów email zdefiniowanych dla kontrahenta; dodano wyświetlanie opcjonalnego tekstu konfigurowalnego – parametr globalny „moje dane – tekst poniżej”.
 • Modyfikacja serwera pod kątem poprawy wydajności – dodano parametry globalne Maksymalna liczba wątków oraz Maksymalna liczba wątków w puli. Maksymalna liczba wątków – określa maksymalną liczbę współbieżnie wykonywanych wątków, czyli liczbę zapytań do serwera obsługiwanych jednocześnie w tym samym czasie. Nie ma wpływu na liczbę obsługiwanych użytkowników czy sesji logowania, a jedynie ustala ograniczenie wykorzystania zasobów procesora i pamięci. Jeśli w danym momencie liczba obsługiwanych zapytań przekroczyłaby liczbę maksymalną wątków, serwer zwraca informację o błędzie „zajęty” i można próbować ponownie za chwilę (gdy zwolni się wątek).
 • Maksymalna liczba wątków w puli – określa maksymalną liczbę wątków w tzw. puli, czyli wątków, które nie kończą się po wykonaniu zapytania, ale pozostają aktywne w uśpieniu przez jakiś czas oczekując na kolejne zapytanie. Z uwagi na to, że utworzenie nowego wątku jest kosztowne (czas procesora), wątki w puli pozwalają osiągnąć lepsze parametry serwera (więcej zapytań obsłużonych w danym czasie) oraz zapobiegają przeciążeniu (w przypadku wielu zapytań w danym momencie). Maksymalna liczba wątków w puli nie jest większa, niż maksymalna liczba wątków określona w bliźniaczym parametrze – zatem wątki do puli przydzielane są z globalnego zestawu wątków. Aby wyłączyć tą funkcjonalność (np. w przypadku, gdy na określonej maszynie wątki w puli zachowują się gorzej, niż zwykłe wątki), należy wpisać 0.
 • Lokale – finanse – karty – formularz karty – dodano wyświetlanie adresów korespondencyjnych, numerów telefonu i adresów email zdefiniowanych dla karty.
 • Lokale – finanse – karty – konta – pokaż konto – poprawka wyświetlania danych.
 • Lokale – finanse – karty – konta – poprawka dotycząca przełaczania roku/miesiąca.
 • Lokale – finanse – karty – konta – pokaż konto – dokumenty – poprawka wyświetlania dokumentów na liście.

Czynsze

 • Karty – analiza konta – dodano dodatkowe sortowanie wg typu i numeru dokumentu (w zakresie miesiąca).
 • Dokumenty – funkcja Ustal kartę aktywną na dzień – dodano pomijanie dokumentów z istniejącym powiazaniem z dokumentem kasowym lub rozrachunkiem.
 • Dokumenty – przegląd – dodano parametry globalne: Wyksięgowanie zawsze z usunięciem rozrachunku/dok.kasowego oraz Ostrzegaj przed wyksięgowaniem dok. z usunięciem rozrachunków/dok.kasowych.
 • Operacje – dekretacja paczek do modułu FK – przebudowa – wybór administracji umieszczono na oknie; po wyborze należy potwierdzić przyciskiem [Wczytaj]; w przypadku, gdy dostępna jest tylko jedna administracja lub aktywne jest globalne filtrowanie wg administracji, paczki zostają wczytane automatycznie po otwarciu okna.
 • Wydruki – rezerwy finansowe – przebudowa i poprawki, dostosowanie do SQL.
 • Rozliczenia CO – przeniesiono do menu Operacje.
 • Rozliczenia CO – przegląd pliku danych / import dokumentów – przebudowa, dodana opcja wyboru konta czynszowego na podstawie wzoru wybranego składnika; drukuj – dodano opcję wydruku syntetycznego (tylko podsumowania wg obiektów).
 • Funkcja KAR_wZAS_Ex – optymalizacja.
 • Funkcja CzyKartaAktywna – poprawka dla wywołania z parametrami DATA_OD i DATA_DO.
 • Rozliczenia roczne – J. Pozycje do składników – edycja wzoru – dodana możliwość wprowadzenia własnego wzoru; odświeżenie i  rozbudowa interfejsu rozliczeń rocznych.
 • Karty – formularz – dokumenty – przelicz dokument – przebudowa i optymalizacja.
 • Narzędzia – funkcje administratora – funkcje kontrolno-naprawcze – 2. sprawdzenie czy dla każdego dokumentu istnieje paczka – rozbudowa, dostosowanie do SQL.
 • Karty – formularz – stawki / cechy – (SQL) poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście.
 • Wydruki – zestawienia – naliczenia z podaną ilością – poprawione generowanie opisu ostatniej karty.

DCM

 • Przegląd przydziałów – (SQL) poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście.

Faktury

 • Wydruk faktur – dodana obsługa wielu adresów korespondencyjnych w fakturach sprzedaży (nabywca lub odbiorca), dodana obsługa opcji adresu korespondencyjnego „drukuj tylko, gdy wypełniony”.
 • Faktury proforma – formularz – umożliwiono wybór konta bankowego jak dla zwykłych faktur.
 • Faktury korygujące – formularz pozycji – poprawiona obsługa wyłączenia kontroli kwot na fakturze.

FK

 • Analizy – przegląd faktur kontrahenta – dodano sortowanie i wyszukiwanie kontrahentów wg numeru NIP, dodano [Więcej…] – dostęp do szeregu funkcji dotyczących wybranego kontrahenta.
 • Dokumenty księgi głównej – przegląd – filtr typów – listę ograniczono do typów udostępnionych dla modułu FK (podgląd/edycja).
 • Dokumenty księgi głównej – przegląd – funkcja rozdziel koszty na obiekty – dodano automatyczne rozdzielanie reszty groszowej na ostatni obiekt.
 • Rejestry – CIT-8 – przegląd formularza deklaracji – zmiana metody pokazywania informacji o urzędzie skarbowym na dynamiczną wg wpisu w administracji (tak samo, jak podczas generowania pliku xml).
 • Rejestr sprzedaży/zakupów – wydruk faktur – dodana obsługa opcji adresu korespondencyjnego „drukuj tylko, gdy wypełniony”; automatyczne wykrywanie duplikatów podczas zatwierdzania – rozszerzono na wszystkie numery rejestrów.
 • Plan kont – stan – dokumenty – poprawka zliczania obrotów bieżących.
 • Plan kont – przegląd – wyliczanie salda – zmieniono metodę ustalania salda kont syntetycznych – pobieranie salda z rekordu konta syntetycznego (wcześniej wyliczanie dynamicznie na podstawie kont analitycznych).
 • Wydruki – wykaz dokumentów – dodano opcję sortowania wg numeru rosnąco.
 • Dodano funkcję „NazwaKoszty”.
 • Funkcja „ObrotyFK2” – optymalizacje.
 • Faktury korygujące – formularz pozycji – poprawiona obsługa wyłączenia kontroli kwot na fakturze.

JPKPlus

 • JPK KR – eksport dokumentów księgi głównej – w przypadku braku opisu generowany jest tekst „brak opisu”.
 • JPK V7M i JPK V7K – w związku z wycofaniem od 1 lipca 2021 obowiązku oznaczania w JPK_V7 procedurami MPP i SW – wyłączono generowanie tych danych do pliku JPK dla plików generowanych za okres od 1 lipca 2021 i późniejszych.
 • JPK V7M i JPK V7K – wysyłka – dodano możliwość anulowania sesji wysyłki w przypadku, gdy nie otrzymano UPO i bieżący kod błędu różni się od 200.

Media

 • Wydruki – raport legalizacji – poprawka dzielenia na strony wg obiektów; dodano drukowanie kodu i adresu obiektu w nagłówku strony w przypadku aktywnej opcji dzielenia stron wg obiektów; rozbudowa zapamiętywania parametrów.
 • Rozliczanie – funkcja licząca zużycie – tryb szczegółowy – zwiększona precyzja celem eliminacji artefaktów wynikających z podziału okresu.
 • Przegląd zasoby/liczniki – rozliczenia indywidualne – (SQL)  poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście.
 • Paczki – przegląd – dodane odświeżanie list po zamknięciu przeglądu rozliczeń.
 • Rozliczanie – dialog – lista składników i lista danych rozliczeniowych węzła – dodano ukrywanie nieczynnych.

Nadzorca

 • Modernizacja menu aplikacji.
 • Narzędzia – konfiguracja – informacje o systemie – dodano edycję ustawienia serwer/stacja robocza.
 • Nieruchomości – nieruchomości (przegląd) – dodano obsługę modułu Środki Trwałe wer.3.
 • Firma – skrzynki email – formularz – dodano możliwość przypisywania operatorów do skrzynki email.
 • Narzędzia – zarządzanie systemem – logi systemowe – dodano [Drukuj] i [Podgląd].
 • Adanet – statystyki – poprawka wczytywania danych z zadanego okresu (TPS).

Przedmioty niskocenne

 • Przegląd przedmiotów niskocennych, stanów wg indeksu i wg pracownika – dodano [Dokumenty] – przegląd dokumentów wybranego przedmiotu niskocennego.
 • Usunięto nie używaną funkcję [Usuń stany zerowe].

Przelewy

 • Eksport elixir – dodano opcję otwarcia folderu po zakończonym eksporcie; dodano zabezpieczenie przed powieleniem nr konta kontrahenta oraz innej administracji.

Sekretariat

 • Głosowania – wyliczanie wagi wg kart czynszowych: dodano filtrowanie nieczynnych kart i zasobów; wyliczanie wagi wg kart czynszowych i przydziałów DCM: dodano filtrowanie duplikatów zasobów (każdy zasób liczony raz) oraz mnożenie wag przez udział zasobu w nieruchomości/obiekcie; dodano opcję wysyłania powiadomień email/sms.
 • AdaEmail – formularz dopisywania poczty wychodzącej – dodana możliwość automatycznego dzielenia na wiele przesyłek wg limitu liczby adresatów określonego w parametrach.
 • AdaEmail – formularz oraz lista nadawcza – poprawki w zakresie obsługi szablonów, plików osadzonych i załączników.
 • AdaEmail – przegląd wg kontrahenta – dodano ukrywanie emaili wersji roboczych oraz usuniętych.
 • SMS – rozbudowa i optymalizacja podsystemu zarządzania wysyłką SMS; przegląd – zmiana sposobu filtrowania paczek – od teraz operator widzi wszystkie paczki, dla których ma uprawnienia do modułu źródłowego powstania paczki.

Środki Trwałe

 • Wydruki – zestawienia – zaktualizowano słownik klasyfikacji środków trwałych.

Windykacje

 • Wyszukiwanie nowych dłużników – poprawki i rozbudowa (SQL) związane z obsługa błędów i wysyłką SMS; w przypadku wystawiania upomnień wg przydziałów DCM – dodano filtr na zadłużoną kartę, aby powiadomienia były wysyłane tylko do kontrahentów powiązanych z zadłużoną kartą (wg informacji o karcie w przydziale DCM).

Wkłady

 • Wydruki – A. stany kont – przebudowa i optymalizacja.
 • Karty – przegląd – (SQL) poprawka eliminująca pojawianie się duplikatów na liście.
 • Operacje – analiza dokumentów – wystaw fakturę – dodano obsługę VAT liczonego od brutto.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia – formularz – pole rejestr – dodano słownik.
 • Zgłoszenia – przegląd – kopiuj zgłoszenie wraz z realizacjami – poprawka; (TPS) uzupełniono filtrowanie wg kontrahenta/pracownika oraz źródła finansowania.
 • Wydruki (przycisk) – 2.1. karty pracy – przebudowa, dodane filtrowanie wg uprawnień do administracji i sortowanie wg administracji, dodano podsumowanie strony i narastająco, dodano grupowanie i podsumowanie wg administracji, które pojawia się, jeśli wydruk obejmuje więcej, niż jedną administrację, dodano zapamiętywanie parametrów (poza zakresem dat i listą pracowników).
Zakład Informatyki Stosowanej - logo