Wersja 21.05.27.0

Ogólne

 • Cechy – edytor – dodana opcja [Kopiuj], dopisywanie i kopiowanie wstawia nową cechę poniżej wybranej na liście.
 • Kontrahenci – przegląd – dodano funkcję [Konta].
 • Funkcja RDzZNier – optymalizacja pod kątem wielokrotnego sukcesywnego wywołania z tym samym parametrem SYN (lub brakiem tego parametru) oraz różnymi RDZ.
 • Kontrahenci – formularz – hasła dostępu do AdaNet ukryto, dotychczasowe hasła używane również do autoryzacji telefonicznej skopiowano do pola Autoryzacja, dodano możliwość resetowania hasła AdaNet przez operatora; dodano funkcję KTH_Haslo do generowania informacji o haśle na pismach; w parametrach globalnych AdaNet dodano opcję wymuszania zmiany hasła nadanego przez operatora poprzez funkcję resetu hasła.
 • Funkcja QGloZ_Manager – dodano parametry CASCADEFULL i ANOZKK.
 • Dodano funkcje: PX_FnSplitEx, NL2Spc, AOS_DajADM, ADM_DajAOS, SDP_Slownik, PX_RUN.
 • Generatory raportów – dodano generator wg gruntów i pozycji gruntów.
 • Generator raportów – uniwersalny szablon SQL – dodano opcje PXDEBUG, PXQSORT, PXSET, PX!, PXACCUM.
 • Ujednolicona czcionka i strona kodowa aplikacji.
 • Dostosowanie wybranych okien do wyższych rozdzielczości, dodane rozciąganie oraz opcja modyfikacji czcionki na listach.
 • Okno Moje sprawy – optymalizacja SQL.
 • Nowa funkcja Notatki_Daj służąca do generowania tekstów z tabeli notatki.
 • Parametry lokalne – usunięto parametry związane z nie używanym już klientem email oraz parametr sterujący konwersją do PDF w przypadku wysyłki pism emailem – pisma wysyłane emailem zawsze są konwertowane do PDF.
 • Cechy – poprawione usterki w edycji i wyliczaniu wartości cech kaskadowych; przeglądy cech – dodano wyliczanie wartości „na dzień”.

AdaNet

 • Zgłoszenia mieszkańców – formularz: dodano wybór rodzaju zgłoszenia (patrz zmiany w module Zgłoszenia); przegląd: dodano wyświetlanie rodzaju zgłoszenia, o ile włączony jest parametr globalny [Pokazuj rodzaj zgłoszenia w opisie zgłoszenia na liście zgłoszeń].
 • Menu mieszkańca – przycisk wyloguj przeniesiono ponad menu.
 • Lokale – finanse – przegląd kart – konta czynszowe przeniesiono na formularz karty czynszowej.
 • Aktualności – Dokumenty – poprawione wyświetlanie kolumny Typ dokumentu (SQL); formularz dokumentu – dodana lista załączników; przegląd – usunięto listę załączników.
 • Korekty wyświetlanych tytułów wybranych podstron, zmiany kosmetyczne w interfejsie, dodano tekst przy ikonach w tabelach, ikony na przyciskach zamienione na tekst.
 • Przegląd kontrahentów – domyślne sortowanie ustawiono na wg nazwy.
 • Przegląd dokumentów sekretariatu – usunięto kolumnę numer.
 • Aktualności – poprawiony przegląd komunikatów.

Czynsze

 • Przegląd kart czynszowych – dodana funkcja [Konta kontrahenta].
 • Naliczanie – seryjne – w przypadku generowania naliczeń dla wielu wspólnot dodana kontrola/blokada wygenerowania paczki we wspólnocie z zamkniętym miesiącem.
 • Wzory do naliczania czynszu – formularz zaawansowany wzoru – dodano przycisk ułatwiający wstawianie stawek gminnych.
 • Stawki – seryjna zmiana stawek – umożliwiono wybór zasobów spoza bieżącego admg, dodano filtrowanie wg bieżącego admg na podstawie ustawienia globalnego aplikacji; wg kart – domyślne ustawienie filtra – tylko karty aktywne.
 • Analiza konta – dodano zapamiętywanie ścieżki zapisu CSV oraz dialog wyboru ścieżki i nazwy pliku.
 • Dokumenty – księgowanie – dodano tworzenie dok.kasowych dla dokumentów w paczkach odsetkowych.
 • Narzędzia – f.administratora – definicja naliczenia – konwerter danych glo/ob/zas/kar – poprawki i optymalizacja.
 • Funkcja LiczSaldo3 – zmieniono znak wyniku celem ujednolicenia z pozostałymi funkcjami z serii.
 • Dodano funkcje: LiczSaldo3Wymagane, LiczSaldoOB, LiczSaldoNier, LiczSaldoAdmg, CZKarty_OstatniaAktywnaWOkresie, KAR_Podrzedne, ZkartyKth, LiczObroty2Wymagane, FiltrujKontoCzynszowe, CZK_DajListeZFiltra.
 • Formularz karty czynszowej – usunięto dostęp do hasła kontrahenta; w to miejsce wstawiono funkcję Autoryzacji.
 • Korekty zbiorcze – dodano możliwość drukowania korekt zbiorczych za pomocą uniwersalnej funkcji do drukowania faktur. Ustawienia uwzględnianych typów dokumentów oraz domyślne grupowanie dostępne są w parametrach globalnych.
 • Funkcja LiczbaMcZalCz – poprawki, optymalizacja i rozbudowa.
 • Funkcje: LiczObroty2, LiczSaldo2, LiczSaldo2Wymagane, LiczSaldo3, LiczSaldo3Wymagane – optymalizacje.
 • Wydruki – Zestawienia – C. Zbiorcze – zmiana działania filtra zaawansowanego – przeniesiono z poziomu kart czynszowych na poziom kont czynszowych umożliwiając filtrowanie kont.
 • Komunikat o zamkniętym miesiącu rozbudowany o informację o administracji, roku i miesiącu.
 • Funkcja SCZ2 – łatka na zamianę polskich znaków przez edytor HTML na HTML Entity.
 • Funkcja SCZ3 – dodane opcje stylowania tabeli, wyłączenia ramek i generowania liczby porządkowej na nowo.
 • Wydruki – Zestawienia – E. Stany wszystkich kont – poprawiono działanie filtra tylko stany niezerowe (SQL).
 • Noty odsetkowe rozrachunkowe – wydruk noty – usunięto oryginał/kopia; przegląd – dodano filtr na datę paczki; usuwanie paczki – poprawiono usuwanie paczki eliminując przypadki, gdy nie są usuwane rozliczenia odsetek w rozrachunkach.
 • Dokumenty – paczki – dekretacja do FK – dodana blokada dekretacji w przypadku zamkniętego miesiąca w FK.
 • Wydruki – Zestawienia – F. Podstawowe – poprawione formatowanie powierzchni, powierzchnia wyznaczana na datę na podstawie początkowego roku i miesiąca, optymalizacje.
 • Wydruki – Zestawienia – G. wg obiektu – dodano filtr zaawansowany na poziomie naliczeń, optymalizacje; dodano sortowanie wg kolejności ustalonej przy składniku.
 • Wydruki – Zestawienia – H. Z podaną ilością – zmieniono układ na pionowy (SQL); dodano drukowanie powierzchni.
 • Rozliczenia roczne – funkcja DJT zastąpiona wywołaniem niejawnym funkcji DJT2; wywołanie DJT z id danej=0 powoduje wywołanie DJT2 ze wzorem „1”.
 • Dokumenty – naliczenia – pozycja naliczenia – poprawione generowanie opisu rozszerzonego po wyborze składnika.

DCM

 • Pisma wg członków – dodano opcje sortowania wg kodu zasobu, adresu kontrahenta oraz grupy członkowskiej i nazwy kontrahenta.
 • Wydruki – wspólnoty – poprawka przełącznika rodzaju udziałów procentowe/ułamkowe, eksport do excela ujednolicony z wydrukiem.
 • Funkcja StatusLokalu – optymalizacja SQL; generator raportów wg zasobów dostosowany do szybszego przetwarzania funkcji StatusLokalu.
 • Nowe funkcje związane z umowami inwestycyjnymi: InwestZaplacono, InwestWplataDlaRaty, KthDlaUmowyInw, DCIU_DlaKth.
 • Dodana funkcja: LiczPrzydzKth.

E-Sprawozdania

 • Dokumenty – formularz – dodana blokada dopisywania dokumentu bez typu.
 • Dokumenty – edycja treści – poprawa czytelności oznaczeń poprzez zamianę ikon oznaczających pole opcjonalne i obowiązkowe.

Faktury

 • Parametry globalne – wybrane parametry modułu faktury uwspólnione z parametrami modułu FK.

FK

 • Deklaracje – CIT-8 – dodano obsługę wersji 30.
 • Schematy – edycja pozycji – strzałki zmiany pozycji góra/dół – przebudowa działania przycisków; formularz edycji pozycji – zwiększono limit znaków i dodano edytory zaawansowane do wszystkich pól na wzory.
 • Schematy – dodano rodzaj „cykliczny wg pliku CSV”; dodano możliwość agregacji wg numeru konta, opisu, pozycji schematu.
 • Analizy – 2. Wydruki kosztów i subkosztów na obiekty – w przypadku, gdy brakuje opisu kosztu, drukowany jest opis konta; dodana linia oddzielająca pozycje oraz rozciąganie opisu w pionie.
 • Rejestry – parametry globalne – uwspólniono wybrane parametry z modułem Faktury; dodano osobne zestawy parametrów dot. rejestru zakupów i sprzedaży w zakresie domyślnych ustawień typu rejestru, metody wyliczania VAT, liczby dni terminu płatności, metody płatności.
 • Rejestry – import faktur do rejestru – poprawka importu korekt, w których wartość netto/brutto pozycji nie odpowiada iloczynowi ilości i ceny.
 • Rejestry – import z magazynu – optymalizacja.
 • Noty księgowe – dodano opcję zmiany tekstów stałych drukowanych na notach księgowych.
 • Rejestry – przegląd dokumentów – dodano seryjne usuwanie pozycji wybranego dokumentu.
 • Rejestry – zestawienie – dodana opcja sortowania wg typu i numeru lub wg daty dokumentu.
 • Rozrachunki – przegląd rozrachunków kontrahenta – dodana opcja filtrowania wg konta FK w przypadku wywołania przeglądu dla zadanego konta FK; przegląd rozrachunków wg kontrahentów – dodano funkcję [Konta].
 • Rozrachunki – przegląd przekrojowy i klasyczny – optymalizacja prędkości wczytywania danych.
 • Dokumenty księgi głównej – przelewy – rozszerzono funkcjonalność przywiązywania przelewów do dokumentu.
 • Wydruki – Wydruk faktur – poprawione filtrowanie zestawu faktur do druku.
 • Nowa funkcja związana z rozrachunkami: ROZ_Info.
 • Wydruki definiowalne – przebudowa i optymalizacja.
 • Plan kont – Obroty konta i Obroty latami – dodano funkcję Eksport.
 • Deklaracje – VAT-7 – usunięto problem z przeliczaniem deklaracji kwartalnej VAT.

JPKPlus

 • JPK V7x – drukowanie deklaracji – dodano informację o statusie wysyłki oraz numer referencyjny.
 • JPK V7x – wysyłka – domyślną wysyłkę ustawiono na bramkę produkcyjną (wcześniej na testową).

Kasa

 • Wyciągi – Import – edycja wyciągu – dodana opcja zaznacz/odznacz wszystkie; dodana możliwość zaznaczania/odznaczania za pomocą dwukliku lewym przyciskiem myszy; dodano wyjątek poprawiający zachowanie w przypadku, gdy pozycja rozliczona na konto czynszowe, które jest rozrachunkowe, ustawiała się nieprawidłowo jako nie podlegająca rozliczeniu; dodano opcję wyświetlania alertu w przypadku niezamkniętej sprawy windykacyjnej na karcie czynszowej (odp. parametr globalny aplikacji uaktywnia opcję).
 • Przegląd pozycji nierozliczonych – okno w trybie karty/kontrahenta – dodano informację o karcie/kth w tytule okna; dodano możliwość sortowania wg kolumny Data.
 • Przegląd RK/WB – usuwanie RK/WB – optymalizacja i poprawki.
 • Przegląd RK/WB – drukowanie RK/WB – poprawione drukowanie dokumentów wielopozycyjnych.
 • Przegląd RK – dopisywanie RK – dodana blokada, aby nie można było dopisać RK z datą wcześniejszą, niż najnowszy istniejący.
 • Przegląd WB – dodana możliwość usuwania dokumentów ze środka wyciągu bankowego.

Magazyn

 • Przegląd indeksów magazynowych – poprawka wyświetlania stanu indeksu czynne/nieczynne (SQL).
 • Inwentaryzacja – funkcje służące do przeprowadzania inwentaryzacji – przebudowa, optymalizacja i poprawki (SQL).
 • Wydruki – wykaz dokumentów z pozycjami – poprawki i optymalizacja.

Media

 • Rozliczenia – wydruk rozliczenia – dodana możliwość zmiany źródeł generowania adresu korespondencyjnego drukowanego na dokumencie.
 • Przegląd zasoby/liczniki – usuwanie odczytu – w pytaniu o usunięcie odczytu dodano informacje o liczniku i odczycie wybranym do usunięcia; komunikaty o blokadzie edycji – dodano informacje o liczniku i/lub dokumencie rozliczeniowym powodującym blokadę.
 • Przegląd zasoby/liczniki – dopisywanie odczytu – dodana kontrola/blokada dopisywania odczytu w zablokowanym okresie (istnieje rozliczenie).
 • Funkcja SLI3 – dodano parametr RZS umożliwiający filtrowanie pozycji wg rodzaju rozliczenia/zaliczka/strata, poprawione filtrowanie pozycji rozliczeniowych.
 • Nowe funkcje DAW_MEW_Stawka oraz DAW_ZAS_Stawka do wyznaczania stawki węzłowej dla zadanego węzła lub zasobu.
 • Przegląd zasoby/liczniki – poprawione zachowanie przeglądu podczas dopisywania/poprawiania odczytu licznika; dopisywanie licznika – poprawka dot. ustawiania id zasobu w nowym liczniku.
 • Rozliczenia – generowanie rozliczeń – zmiana metody ustalania okresu pierwszego rozliczenia na zasobie tak, aby data początkowa była taka sama, jak data pierwszego odczytu; uzupełnione wypełnianie pola PKWiU; dodana opcja zapisu szczegółów rozliczenia do logu (parametry globalne).
 • Zmiana nazwy funkcji DanaRozliczeniowaWezla2 na DanaRozliczeniowaWezla3 celem eliminacji niejednoznaczności z funkcja o tej samej nazwie obowiązującą we wzorach rozliczeniowych.
 • Wydruki – historia rozliczeń karty – poprawione drukowanie metody, komentarza do odczytu, stanu początkowego, końcowego i zużycia licznika; dodana obsługa odczytu początkowego.
 • Przegląd zasoby/liczniki – funkcja odczytaj wszystkie – optymalizacja SQL.
 • Import odczytów z pliku tekstowego – dodano możliwość wyboru typów mediów; dodano możliwość korzystania z mnożników i metod w przypadku importu typu PX lub POWOGAZ.
 • Wydruki – Raport zużyć (nowy) – dodana opcja eksportu do Excela.
 • Rozliczenia – przesyłanie do istniejących paczek – przebudowa i optymalizacja, poprawiona usterka grupowania zaliczek z pozycjami rozliczenia.
 • Funkcja MeLicznikiTabelka – dodano parametry OSTPOCZ i PSP.
 • Przegląd paczek – przebudowa i optymalizacja.
 • Przegląd rozliczeń w paczce – przebudowa i optymalizacja; dodane operacje seryjne na zakładce – zaznaczanie oraz funkcje: zmień paczkę, usuń wybrane, drukuj wybrane.
 • Wydruki – raport legalizacji – dodano możliwość wyłączenia drukowania nazwisk; przebudowa, optymalizacja SQL.
 • Wydruki – raport zużyć – zmiana metody wyliczania zużycia na zasobie (w przypadku występowania liczników i/lub podliczników) na sumę liczników i podliczników.
 • Określanie daty blokady licznika – wersja TPS – zmiana ujednolicająca zachowanie z wersją SQL – lista składników, na podstawie której określana jest data blokady, jest generowana na podstawie typu licznika ustawionego na składniku (wcześniej na podstawie analizy wzoru).

Nadzorca

 • Funkcje – Statystyki AdaNet – rozbudowa i optymalizacja.
 • Narzędzia – Funkcje specjalne – Dane adresowe – znajdź i zamień – dodano kolumnę do zaznaczania oraz kolumnę z nazwą pola; Serwis – funkcja C. wymieniona na Dane adresowe – znajdź i zamień.
 • Operatorzy – formularz – przebudowa i kosmetyka, dodano słownik do pola stanowisko.

Przedmioty niskocenne

 • PN – dodano funkcję Seryjne księgowanie.
 • Przebudowa i poprawki w oknach aplikacji.
 • Wydruki – stany – poprawione podsumowania grup i strony.
 • Wydruki – dodano Generator raportów.
 • PN – przegląd dodano Dokumenty wg indeksu.
 • Dokument – formularz – słownik miejsc przechowywania zamieniony na słownik drzewiasty.
 • Dodano funkcję: SLD_PN_MiejscePrzechowywania.

Przelewy

 • Wydruk zbiorczy – dodano formatowanie numeru konta bankowego.
 • Eksport do Elixir-0 – dodano wpisywanie w rekordach przelewów nazwy pliku, do którego został wyeksportowany dany przelew; dodano słownik paczek; poprawione generowanie pozycji przelewów do urzędu skarbowego; dodano generowanie ostrzeżeń o potencjalnych problemach podczas generowania listy przelewów do eksportu.
 • Przelewy – formularz – dodano informację o pliku i zleceniu stałym, dodano słownik paczek (dynamiczny/kontekstowy); korekta kontroli duplikacji podczas zapisu; dodano wyświetlanie daty realizacji i przypisanego roku.
 • Wydruki: Wykaz, Zbiorczy oraz Seryjny – ujednolicono i rozbudowano opcje dialogowe ustawień wydruku.
 • Przelewy – przegląd – dodano słownik paczek.
 • Przegląd rozrachunków – rozrachunki, dla których wystawiono przelewy, oznaczono zielonym haczykiem; dodano przegląd powiązanych przelewów; dopisywanie przelewu – ujednolicono z analogiczną funkcjonalnością w księdze głównej modułu FK rozszerzając dostępne opcje związane z przelewami i dodając możliwość powiązania wielu przelewów do jednego rozrachunku.

Sekretariat

 • Poczta pracownika – dopisywanie dokumentu – dodano automatyczne wiązanie z operatorem dopisującym dokument; przegląd – kolumna nr zewnętrzny przeniesiona między l. dz. a typ; kolumny potwierdzenie i data wpływu/wysłania dynamicznie w zależności od zakładki; wybór dokumentu źródłowego – dodano przepisywanie adresata; poprawka filtrowania korespondencji oczekującej/wysłanej; poczta przychodząca – dodana opcja [Odpowiedz] ułatwiająca napisanie korespondencji wychodzącej w odpowiedzi do korespondencji przychodzącej.
 • Przegląd poczty przychodzącej – dodano zakładkę [Przelewy] z przeglądem powiązanych z dokumentem przelewów i opcją edycji; w kolumnie [Data płatności] dodano ikonę, jeśli do dokumentu jest podpięty przelew.
 • Przegląd poczty wychodzącej – dodano możliwość oznaczenia zaznaczonych oczekujących dokumentów jako wysłane (nadanie daty i liczby dziennika).
 • Głosowania – przegląd – optymalizacja pracy – lista respondentów odświeżana tylko, jeśli jest widoczna (zakładka wybrana); szybsze odświeżanie podczas edycji listy respondentów; zwiększona precyzja wag; dodano parametr globalny umożliwiający wyłączenie pokazywania/drukowania wyników bez wag; dodano nowy rodzaj pytania – Skala 1-5; wydruk podsumowania – poprawione drukowanie statystyk pytań (SQL).
 • Głosowania – przegląd głosowania wg pytań – dodany filtr „ukryj pozycje bez odpowiedzi”; wydruk ankiet – dodano opcję pomijania pozycji bez odpowiedzi.
 • Głosowania – dodano opcję ukrywania wyników w AdaNet przed zakończeniem głosowania/ankiety.
 • Dokumenty – załączniki – usuwanie załączników – dodano usuwanie plików załączników z dysku jednocześnie z usuwaniem danych o załączniku z bazy danych.
 • Dokumenty – formularz – dodano pole słownikowe [Miejsce przechowywania].
 • ADAEmail – generowanie korespondencji seryjnej za pomocą listy nadawczej – dodano dodatkowe kontrole techniczne poprawności przebiegu procesu; dodano dodatkowe filtry na nieprawidłowe znaki; poprawiona konwersja i zapis załączników i plików osadzonych.
 • Dokumenty wewnętrzne – przebudowa obsługi daty dokumentu ujednolicająca z datą wpływu; poprawione generowanie numeru dokumentu; formularz korespondencji/dokumentu – poprawki ergonomiczne i kosmetyczne.
 • Przegląd – Dokumenty wg typu – przebudowa i optymalizacja.

Środki Trwałe

 • Generowanie dokumentów – alerty dotyczące dokumentów istniejących – dodana poprawka, aby jeśli pod daną datą oprócz dokumentu OT figurują inne dokumenty, nie generowało to alertu.
 • Dokumenty – edycja – dodano możliwość edycji numeru dokumentu.
 • Wydruki – Zestawienie obrotów i sald – miesięczne – dodano możliwość wydruku tylko podsumowań grup (przełącznik analityka/syntetyka).

Windykacje

 • Wydruki – Wykaz pozycji – przebudowa, dodana opcja „rozszerzony opis pozycji” dodająca informację o źródle, optymalizacje.

Wkłady

 • Karty – Analiza konta – zmiana – jeśli w pierwszym miesiącu figuruje więcej, niż jeden dokument BO, wyliczana jest suma z dokumentów BO (wcześniej tylko pierwsze odnalezione BO); optymalizacja SQL.
 • Wydruki – 4. Zestawienie stanów kont, 5. Zestawienie obrotów i sald zbiorcze, 6. Zestawienie obrotów i sald dla zamieszkałych zbiorcze, 7. Zestawienie obrotów i sald imienne, 8. Zestawienie obrotów i sald dla zamieszkałych imienne – poprawka liczenia sald, poprawki i optymalizacje SQL.
 • Dokumenty – księgowanie paczek – poprawka umożliwiająca zaksięgowanie paczki BO.
 • Konta – Salda – dodano możliwość przerwania operacji wyliczania sald.
 • Dokumenty – formularz – przebudowa, dodano słownik kont dla konta przeciwstawnego – w przypadku dopisywania dokumentu wybranie konta ze słownika spowoduje podczas zapisu utworzenie drugiego dokumentu z zamienionymi stronami (przeksięgowanie).
 • Menu – Słowniki i funkcje administratora przeniesiono do menu Narzędzia.

Zgłoszenia

 • Przegląd zgłoszeń – dodano funkcję [Odśwież]; funkcja Inne/Kopiuj zgłoszenie na obiekty – dodano kopiowanie również realizacji/materiałów/prac oraz ustalanie kolejnych numerów zgłoszenia; funkcja Kopiuj realizację – uzupełniono o przepisywanie opisu realizacji; dodano funkcję [Dopisz wiele] upraszczającą dopisywanie realizacji dla wielu pracowników/wykonawców; materiały – dopisz z magazynu – dodano filtrowanie dokumentów: tylko dokumenty rozchodowe.
 • Formularz zgłoszenia – dodano automatyzacje wspomagające i kontrolujące poprawność wyboru miejsca zgłoszenia (nieruchomość/obiekt/zasób).
 • Zgłoszenia – Analizy – wg obiektów/nieruchomości – przebudowa funkcji; zmiana metody wyliczania dla wątku nieruchomości ze względu na możliwość występowania rozbieżności w danych między strukturą obiektów, a strukturą nieruchomości.
 • Zgłoszenia – Analizy – Realizacje / prace – przebudowa funkcji, dodane wczytywanie prac; dodana kolumna netto; dodana opcja [Odśwież], [Drukuj]; dodane „Stan na dzień”; dodane filtrowanie wg Admg/AOs, wg statusu zgłoszenia, wg źródła finansowania, wg administracji / nieruchomości / obiektów / zasobów; menu Analizy/Realizacje – zamieniono na nowy przegląd realizacji.
 • Zgłoszenia – Prace – formularz – dodane podpowiedzi dla pól dat i godzin, dodano opcję edycji opisu w większym oknie dialogowym; dopisywanie – dodano ustawianie domyślne daty i godziny przekazania na datę systemową.
 • Zgłoszenia – Analizy – wg słowników / wg obiektów i nieruchomości / wykresy – wczytywanie danych – komunikaty o wykrytych błędach zebrane na jednym oknie; wyłączono filtrowanie nieczynnych obiektów; jeśli między kolejnymi wywołaniami analizy ustawienia zakresu nie zmienią się, program zapyta czy odświeżyć dane, czy użyć ostatnio wczytanych.
 • Zgłoszenia – Analizy – wg słowników – przebudowa i optymalizacje.
 • Zgłoszenia – Analizy – Inne – Koszty wg obiektów – przebudowa.
 • Menu – słowniki przeniesione do menu Narzędzia.
 • Słownik rodzajów zgłoszeń – dodano znacznik [Pokazuj w AdaNET dla mieszkańców]. Zaznaczenie opcji powoduje udostępnienie rodzaju zgłoszenia na formularzu dla mieszkańców w AdaNET. Jeśli oznaczono przynajmniej jeden rodzaj zgłoszeń, pole do wyboru rodzaju zgłoszenia pojawi się na formularzu automatycznie.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo