Wersja 20.11.18.0

Ogólne

 • Generator raportów – dodane rozszerzenie PXSQL filtr; dodany Uniwersalny szablon SQL; przebudowa mechanizmu pamiętania parametrów w oknach dialogowych ustawień niektórych wydruków.
 • Pisma – dodana możliwość ustawienia daty nieczynności pisma.
 • Część okien przebudowana wizualnie – powiększona czcionka, dodane rozciąganie okna.
 • SQL – wyłączona obsługa nieużywanych folderów
 • Optymalizacja wybranych elementów wspólnych systemu.
 • Wybierak – kontrahenci – zaznaczanie zakresami – usunięto usterki w zaznaczaniu wg wybranych kryteriów.
 • Cechy – optymalizacja mechanizmu cech, dodane ignorowanie wielkości liter w kodzie cechy.
 • Optymalizacja SQL wybranych funkcji systemu.

AdaInfo

 • Aplikacja przebudowana na model wielookienkowy.
 • Firma – FK – dodana opcja podglądu szczegółów wybranego konta.

AdaNet

 • Wydruk dokumentu czynszowego – wprowadzono nowy wydruk na bazie HTML na podstawie szablonu Szablony/CZD.CPI, modyfikowalny przez operatora.
 • Wydruk konta czynszowego – wprowadzono nowy wydruk na bazie HTML na podstawie szablonu Szablony/CZK.CPI, modyfikowalny przez operatora.
 • Inkasent – dodano możliwość zablokowania wprowadzania ujemnych zużyć, domyślnie włączone (parametr ustawiany w Nadzorcy); ekran wprowadzania odczytów – dodano informacje o mieszkańcach tak, jak na ekranie zasobu.
 • Przegląd kontrahentów – naprawiona usterka podglądu szczegółów kontrahenta.

Czynsze

 • Wydruki – Zestawienia – Zaległości i nadpłaty – J. Z podziałem na obiekty – dodano opcję drukowania adresu zasobu.
 • Wydruki – Zestawienia – Paczki – M. Podstawowe i N. Z podziałem na konta – przebudowa wydruków, dodana opcja filtrowania wg statusu paczki w Czynszach i w FK.
 • Dekretacja paczki do FK – dodana opcja wyłączenia długiej nazwy składnika w opisie pozycji, optymalizacje.
 • Dokumenty czynszowe – przegląd – dodana opcja wycofania dekretu paczki.
 • Dokumenty czynszowe – formularz dokumentu naliczeniowego – dodana możliwość podglądu pozycji naliczenia w zaksięgowanym dokumencie.
 • Wydruki – Windykacje – Wydruki windykacyjne – 6. Zestawienie zaległości – dodana możliwość uwzględniania kont kosztowych.
 • Pisma wg dokumentów czynszowych – dodano automatyczne wypełnianie bufora tabeli typ dokumentu. W folderze Szablony dodano szablon domyślny CZD.CPI.
 • Pisma wg kont czynszowych – dodano wątek pism wg kont czynszowych, dostępny do wywołania z poziomu przeglądu kont oraz formularza karty czynszowej na zakładce kont; W folderze Szablony dodano szablon domyślny CZK.CPI.
 • Funkcja KAR_KontaSalda_Tabela – rozbudowa o parametry konfiguracji styli CSS.
 • Analiza konta – dodana opcja „opis rozszerzony” umożliwiająca wyłączenie generowania na wydruku opisu rozszerzonego z dokumentu czynszowego; dodane zapamiętywanie wybranych ustawień funkcji.
 • Dokumenty lokalne – import wyciągu – dodana opcja przełączania importuj/nie importuj na liście dokumentów za pomocą dwukliku lewym przyciskiem myszy; dodana opcja „Wydziel kwotę”.
 • Funkcja SCZ3 i SCZ2 – optymalizacja.
 • Funkcja suma_naliczen – dodane zabezpieczenie umożliwiające korzystanie z funkcji w generatorze raportów.
 • Pisma i książeczki opłat – poprawki usterek filtrowania, rozbudowa opcji filtrowania, optymalizacje.
 • Wydruki – Wykazy – Wykazy B – Wydruk danych dla obiektu – optymalizacja.
 • Paczki – usuwanie – optymalizacja.
 • Czynsz – naliczanie – optymalizacja.

DCM

 • Przeglądy przydziałów – dodany dostęp do wydruków z generatora raportów.
 • Wydruki – Wspólnoty – Karta do głoswania, Lista obecności – dodano możliwość drukowania klatki przy numerze lokalu.
 • Funkcja ZPrzydzialu – poprawiona usterka w interpretacji parametru 0,1,2… n-te nazwisko.

E-Sprawozdania

 • Przegląd sprawozdań – dodana opcja kopiowania wybranego sprawozdania w bieżącej administracji lub do administracji wybranych z listy.

Faktury

 • Wydruk faktury – dodana opcja umieszczenia stopki na wydruku. Stopkę definiuje się w parametrach modułu.
 • Faktury – formularz – poprawki w edycji pola adres; poprawione wczytywanie korekty do korekty.

FK

 • Wydruki – Wykaz różnic w m-cu księgowym i rozliczeniowym – nowy wykaz umożliwiający analizę dokumentów, których miesiąc księgowy i rozliczeniowy się różnią.
 • Rozrachunki – Wyciągi bankowe – dostęp do funkcjonalności obsługi wyciągów bankowych z modułu Kasa (wymagana licencja na moduł Kasa).
 • Funkcja FKROZ_Tabela – dodana opcja filtrowania wg strony NZ, dodana opcja wyłączenia wyliczania stanów na dzień DATA=-1, optymalizacje.
 • Rejestr zakupów/sprzedaży – zestawienie – filtrowanie wg typów dokumentów – dodano ignorowanie wielkości liter w nazwie typu dokumentu.
 • Faktury – rejestrowanie w sekretariacie – dodano kontrolę duplikacji wg numeru zewnętrznego i kontrahenta.
 • Typy dokumentów rejestrów – dodano możliwość wprowadzenia daty nieczynności.
 • Faktury / Rejestry zakupu/sprzedaży – wydruk faktury – dodana opcja umieszczenia stopki na wydruku. Stopkę definiuje się w parametrach modułu.
 • Dokumenty księgi głównej – formularz pozycji dokumentu – optymalizacja wyliczania salda wybranego konta, dodana opcja wyłączenia podglądu salda wybranego konta.
 • Schematy księgowania – grupa Magazyn – rozbudowana pomoc zintegrowana przy tworzeniu schematów importu z modułu Magazyn; import z modułu Magazyn – dodana opcja agregacji wg konta i typu dokumentu, optymalizacja.
 • Faktury – formularz – poprawione wczytywanie korekty do korekty.
 • Dokumenty księgi główne – import z Sekretariatu – optymalizacja pod kątem wspólnot i zarządców.
 • Faktury – zaliczki i rozliczenia – optymalizacja.
 • Rejestry – przegląd wg deklaracji – optymalizacja.

JPKPlus

 • JPK V7M i V7K – generowanie/analiza – na przeglądach rejestru sprzedaży i zakupów dodano możliwość blokowania wybranej kolumny i zaznaczania całej linii.
 • JPK V7M i V7K – import z rejestrów – dodano opcję „pomijaj zakupy z 0,00 kwota VAT”.
 • JPK V7M i V7K – eksport do XML – poprawiona usterka nieprzenoszenia kodu UE kontrahenta w rejestrze zakupów.
 • JPK V7M i V7K – wysyłka – dodano przekierowanie do aplikacji rządowej https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client.

Kasa

 • Wyciągi bankowe – wprowadzanie dokumentów – dodana możliwość wyłączenia automatycznego ustalania kwoty wpłaty na podstawie salda konta czynszowego; dodane filtrowanie kart wg administracji w przypadku otwarcia słownika kart przy ustalonym kontrahencie.
 • Import wyciągów bankowych – dodano filtrowanie rozrachunków wg administracji, do której należy konto bankowe; optymalizacje.
 • Dekret do FK – dodana opcja agregacji „wg kont i operacji” – powoduje agregacje jednocześnie wg kont i operacji finansowej.
 • Przesyłanie do Czynszów – uproszczono generowane opisy dokumentów.

Magazyn

 • Wydruki – 2. Wykaz stanów magazynowych – optymalizacje, dodane zapamiętywanie ustawień.

Media

 • Wydruk historii liczników i rozliczeń karty – zmiana w interpretacji parametrów daty od-do tak, aby można było nie wprowadzać daty (od lub do nieokreślone).
 • Przegląd paczek – przegląd oraz usuwanie paczek – optymalizacje.
 • Przegląd zasobów i liczników – optymalizacje.

Sekretariat

 • Dokumenty dziennika – dopisywanie – dodana kontrola duplikacji wg numeru zewnętrznego w zakresie bieżącego roku.
 • Przegląd dokumentów – filtry – wg typu dokumentu – dodano opcję wyboru nieokreślonego typu dokumentu.
 • Poczta elektroniczna – przebudowa mechanizmu obsługi załączników umożliwiająca przenoszenie folderu z danymi. Konfiguracja – dodano możliwość korzystania z makra %ADA% przy definiowaniu ścieżki do danych email.
 • Głosowania – rada nadzorcza – optymalizacja wybieraka respondentów.

Wkłady

 • Operacje – Generowanie dokumentów – 4. Tworzenie dokumentu na podstawie naliczonego składnika w systemie czynsze – funkcja przebudowana i zoptymalizowana.
 • Dokumenty – księgowanie – przebudowa i optymalizacja.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo