Wersja 20.07.27.0

Ogólne

 • Optymalizacje prędkości przetwarzania, głównie wersja SQL.
 • Poprawki drobnych usterek, kosmetyka interfejsu.
 • Kontrahenci – Numery telefonów – dodana kontrola poprawności numeru telefonu pod kątem użytych znaków.
 • Operatorzy – dodano opcję „Rada” – ustawienie powoduje dodanie powiązanemu kontrahentowi dostęp do panelu rady nadzorczej w AdaNET.
 • Parametry – Administrator – dodany parametr „CA_Roots.pem” – ustawienie decyduje, który plik używany jest przy komunikacji SSL/TLS (zawierający zaufane certyfikaty ca_roots.pem). Dostępne opcje: Domyślnie – plik rodzajowy dostarczany wraz z aktualizacją systemu ADA; Lokalny użytkownika – plik generowany na bazie certyfikatów lokalnych na komputerze użytkownika.
 • Kontrahenci – NIP UE – dodana kontrola poprawności NIP UE wg wytycznych UE.
 • Przeglądy (wybrane) – dodana możliwość wywołania procedury UniExport (eksport do Excela, zapis do pliku, wydruk) za pomocą menu kontekstowego lub kombinacji klawiszy Ctrl+U.

AdaNET

 • Parametry – dodano przełącznik uaktywniający panel rady nadzorczej (tylko dla kontrahentów powiązanych poprzez operatora jako rada nadzorcza).
 • Przegląd dokumentów z sekretariatu – w przypadku, gdy dokument posiada jeden załącznik, dodana opcja pobrania załącznika na liście dokumentów.

Czynsze

 • Analiza konta – dodana opcja „tylko konta niezerowe”.
 • Korekta zbiorcza – Wydruk – dodana obsługa licznika i mianownika w nazwie składnika.
 • Wpłaty – Nowa wpłata – lista kont czynszowych – dwuklik pozycji z niedopłatą powoduje przepisanie kwoty i numeru konta z wybranej pozycji do dokumentu wpłaty.
 • Przegląd dokumentów – poprawka wyświetlania dekretu FK.
 • Funkcja SCZ3 – naliczenia wirtualne – dodana obsługa generowania danych na podstawie zmiennych pamięciowych naliczenia.
 • Karty – formularz –  dokumenty – dodana opcja wyświetlania dokumentów z wszystkich miesięcy, dodany filtr tekstowy „zawiera”, dodane podsumowanie przeglądu.
 • Wprowadzono zmiany w związku z nadchodzącym obowiązkiem generowania plików JPK V7. Szczegóły zmian i instrukcja dostępne w pliku pomocy.
 • Wydruki – Windykacja – usunieto przeznaczony do eliminacji wydruk 6., na miejsce starego wydruku wstawiono wydruk Zestawienie zaległości w nowej wersji.
 • Import wyciągu do dokumentów lokalnych – dodana możliwość zdefiniowania typu dokumentu dla wpłaty i wypłaty.

DCM

 • Przydziały – formularz – dodana kontrola okresu karty i przydziału przed zapisem.

Faktury

FK

 • Słownik kont analitycznych – dodany przełącznik [Filtruj] – powoduje filtrowanie przeglądu wg wpisanego ciągu znaków.
 • Słownik schematów dekretowania – dodana kolumna Grupa.
 • Schematy dekretowania – dodana obsługa funkcji FKDOK_DB i FKDOK_MEM, rozbudowana pomoc podczas tworzenia schematów.
 • Schematy dekretowania – grupa Czynsze – dekretowanie do FK – schematy dekretowania w module FK – dodano parametr „Zbiorczy” (przełącznik wykonywania schematu po każdym dokumencie lub raz na całą paczkę); dodana obsługa operacji +LEWA.
 • Deklaracja CIT-8(28) – dodano oznaczanie obowiązkowości pola „Rodzaj korekty” na podstawie „Celu złożenia formularza”. W przypadku „złożenia deklaracji” pole „rodzaj korekty” jest ignorowane.
 • Faktury proforma – dodano możliwość określania nr konta bankowego.
 • Analizy – Wydruki kosztów i subkosztów na obiekty – przebudowa i optymalizacja funkcji.
 • Plan kont – przegląd – dodano opcję eksportu poprzez UniExport (plik, wydruk, Excel); dodano wyszukiwarkę tekstową.
 • Wydruki z planu kont – optymalizacje pracy z grupami kont, ujednolicone metody wyliczania obrotów i sald.
 • Wprowadzono zmiany w związku z nadchodzącym obowiązkiem generowania plików JPK V7. Szczegóły zmian i instrukcja dostępne w pliku pomocy.
 • Schematy dekretowania rejestrów VAT – dodana możliwość filtrowania pozycji rejestru podczas wykonywania schematu.
 • Wzorce planów kont – rozbudowane możliwości edycji i poprawiona ergonomia forumalarza kont analitycznych, dodano automatyczne ustalanie poziomu syntetyki.

JPKPlus

 • Analizy – Ciągłość numeracji – dodano sprawdzenie dla nowych Środków Trwałych.

Kasa

 • Wydruk raportu/wyciągu – poprawione funkcjonowanie trybu „tylko podsumowanie”.
 • Przegląd operacji nierozliczonych – Rozlicz – przebudowano rozszerzając możliwości wiązania ze stroną przeciwną, dodano opcję nadpłacania rozliczonych rozrachunków, dodano opcję wczytywania rozrachunków dla innych kont FK, niż konto wpłaty, optymalizacja prędkości wczytywania rozrachunków nierozliczonych.
 • Import wyciągów – okno edycji wyciągu – optymalizacje pod kątem prędkości przetwarzania.

Media

 • Rozliczanie zasobu – w przypadku braku poprzedniego rozliczenia początek okresu rozliczenia ustalany jest na datę początkowego odczytu.
 • Wydruk rozliczenia – dodano grupowanie zaliczek wg licznika/mianownika, usunięto licznik/mianownik z nazwy składnika (informacja znajduje się w kolumnie Jm.); poprawki wydruku: liczniki biorące udział w rozliczeniu, liczniki zdemontowane, przypadek tylko dwóch odczytów, tryb tylko pierwszy i ostatni odczyt, drukowanie alternatywnego konta bankowego, alternatywny adres i współwłaściciel z karty czynszowej.
 • Import odczytów liczników z pliku tekstowego – dodana obsługa wczytywania liczników bez typu oraz komunikat o braku typu licznika w pliku wejściowym.
 • Składniki rozliczenia – typ licznika ZW i CW – dodana opcja „ZW+CW” powodująca uwzględnianie liczników ZW i CW na dokumencie rozliczenia; należy włączyć opcję dla składników, których wyliczenie opiera się na odczytach z liczników obydwu typów mediów jednocześnie.
 • Rozliczanie zasobu – wzory – funkcje: Zuzycie, ZuzycieP, ZuzycieEx, ZuzycieExSzczegolowe – dodany opcjonalny parametr parNadPod określający, które liczniki (nadliczniki, podliczniki) mają być uwzględnione w wyniku funkcji.
 • Nowa funkcja MELO_LiczbaOdczytow – zliczanie liczby odczytów liczników indywidualnych.
 • Nowa funkcja ME_RyczaltCechy – obsługuje funkcjonalność ryczałtu za pomocą mechanizmu cech. Ryczałty oparte na cechach są automatycznie obsługiwane w funkcjach CzyRyczalt, IloscMiesRyczaltowych, IloscOsoboMiesRyczaltowych.
 • Wydruk historii rozliczeń kart – zmiana metody wybierania kart czynszowych, zmiana filtrowania liczników i odczytów tak, aby drukowały się tylko te z zadanego okresu dat.
 • Przegląd danych rozliczeniowych węzła – dodana obsługa globalnego filtrowania wg administracji.

Sekretariat

 • Głosowania – Przegląd głosowań – Wyborcy/Respondenci – dodano ustalanie kodu zasobu na podstawie daty początkowej okresu głosowania i administracji; kolumna Waga pomnożona przez 100, aby wartość była w procentach; dodana możliwość obsługi wielu budynków w jednym głosowaniu (wyliczanie wagi głosu).
 • Głosowania – dodano osobny wątek głosowań rady nadzorczej (w module AdaNET uaktywniane osobnym przełącznikiem w parametrach); dodano możliwość ustawienia głosowania na „tajne” (ukrywa i szyfruje wprowadzone odpowiedzi); do udzielanych odpowiedzi dodano zapis godziny odpowiedzi oraz adresu IP udzielającego odpowiedź w przypadku głosowania przez internet (AdaNET).
 • Przegląd dokumentów – poprawione odświeżanie po usunięciu wybranej pozycji; dodana opcja druku listy nadawczej wg aktualnej zawartości przeglądu; filtrowanie wg kwoty zamieniono na filtrowanie wg kosztu; dodano możliwość drukowania tylko zaznaczonych dokumentów.
 • Przesyłanie do Sekretariatu – domyślna data wysłania ustawiona na bieżącą datę programową; dodano opcję „również drukuj”.
 • Parametry indywidualne – dodano parametr „Domyślna data dokumentu” – wzór na datę dokumentu ustalaną przy dopisywaniu dokumentu.

Środki Trwałe

 • Wydruki / Tabela umorzeń/amortyzacji, Plan umorzeń/amortyzacji – dodana możliwość eksportu do Excela.
 • Przegląd dokumentów – Usuń – dodana kontrola usuwania dokumentu pod kątem istnienia późniejszego dokumentu dla tego samego środka trwałego.
 • Naliczanie um/am – dodano pomijanie środków zlikwidowanych (na podstawie daty istniejącego dokumentu LT).
 • Wydruk kartoteki finansowej środka trwałego – kolumny wartość/odpisy zmienione na zwiększenia/zmniejszenia.

Wkłady

 • Karty – formularz – dokumenty – dodana opcja wyświetlania dokumentów z wszystkich miesięcy, dodany filtr tekstowy „zawiera”, dodane podsumowanie przeglądu, dodane rozciąganie okna.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo