Wersja 20.02.24.0

Ogólne

 • Poprawki usterek i optymalizacje wer.SQL.
 • Generator haseł kontrahentów – ograniczenie zestawu znaków – bez polskich liter i niektórych znaków specjalnych.
 • Pisma HTML i !HTML – dodano opcje określające rozmiar papieru dla konwersji do PDF.
 • UniFak – drukowanie faktur – dodano nie generowanie napisu NIP:/PESEL: w przypadku, gdy nie określono NIPu/PESELu.
 • Adresy korespondencyjne – e-mail – dodano możliwość wyboru „doręczyciela”. Zmiana ma umożliwić filtrowanie adresów e-mail wg dodatkowych kryteriów.
 • Poprawki kosmetyczne i poprawiające funkcjonalności.

Czynsze

 • Funkcja CZ_StanFinansowy – dodana seria parametrów STYLE i CLASS do określania styli CSS przy generowaniu tabeli HTML.
 • Funkcja DajDK – poprawka wywołania dla karty innej, niż bieżąca.
 • Wydruki – Wykaz dokumentów – poprawione filtrowanie wg roku i miesiąca od-do.
 • Parametry globalne – FK – dodano parametr „zezwalaj na edycję dekretu w FK”.
 • Dokumenty – przegląd – poprawka dla przypadków, w których zakładka z dekretem nie pojawiała się dla paczek posiadających dekret w FK.
 • Analiza konta – dodano drukowanie długiego (rozszerzonego) opisu dokumentu.
 • Podpisywanie korekt – funkcję rozbudowano o seryjne uzupełnianie daty podpisu oraz filtrowanie wg paczek.
 • Wpłaty – nowa wpłata – dodano kolorowanie na czerwono nazwy kontrahenta, jeśli karta jest nieaktywna.

DCM

 • Przegląd przydziałów zasobu – dodano kolumnę „Udział”.

E-Sprawozdania

 • Dodane formularze e-sprawozdań jednostka inna, mała i mikro w wersji 1.2.
 • Dodana opcja przenoszenia wartości z ubiegłego roku na podstawie dokumentu z ubiegłego roku. Uwaga! Przepisanie danych kwotowych z poprzedniego dokumentu powoduje wyczyszczenie danych kwotowych już wprowadzonych. W związku z tym przepisanie danych z poprzedniego roku powinno być pierwszą czynnością po utworzeniu nowego e-sprawozdania.
 • Dodane wzory do dynamicznego wyliczania kwot w strukturze e-sprawozdania. Dodana opcja przepisania wzorów z innego dokumentu. Uwaga! Przepisywane są tylko wzory z wypełnionym identyfikatorem wzoru.

FK

 • Deklaracje CIT-8: poprawki w obsłudze deklaracji wer.27, dodana deklaracja CIT-8 (28).
 • Grupy kont – przegląd – dodany filtr wg nazwy (zawiera).
 • Deklaracja VAT-7(20) – uzupełnione przenoszenie kwoty z poprzedniej deklaracji; dodana obsługa przypadku, gdy brak poprzedniej deklaracji w systemie.
 • Wydruk potwierdzenia salda z listą nierozliczonych rozrachunków – zmiana, aby drukowało rozrachunki nierozliczone na zadaną datę, a nie nierozliczone bezwzględnie; dodana opcja drukowania daty w miejscu na podpis.
 • Dialog wspomagający budowanie wyrażenia z funkcją SumKonta – zmiana sposobu określania miesięcy od-do na wybierak z opcją dodatkową „akt:mc”.
 • Rejestry – Struktura – Generowanie dokumentu KSV – dodana opcja wyboru numeru rejestru.
 • Przepisywanie planu kont i generowanie BO – zmiana: było – przepisywanie planu kont domyślnie bez zespołów 4, 5 i 7; jest – generowanie BO domyślnie bez zespołów 4, 5 i 7.
 • Noty księgowe – wydruk – powiększono miejsce na nazwę kontrahenta.
 • Schematy księgowe – przeksięgowanie – zmiana: strona prawa – w przypadku, gdy zdefiniowano opis, do pozycji generowana jest tylko treść opisu, w przeciwnym razie informacja o mnożnikach.

Kasa

 • Import wyciągów – Elixir0 – dodana dodatkowa interpretacja SWRK dla przypadku, gdy pole dodatkowe zawiera więcej informacji, niż ID.

Media

 • Rozliczanie – ustalanie okresu rozliczenia – poprawka dla przypadku, gdy brak poprzedniego rozliczenia w systemie; wyliczanie zużycia liczników – dodano obsługę przypadków, gdy w numerze licznika znajdują się małe litery; wzory na typy dokumentów – dodano obsługę nieczynności wzorów na zadany dzień.
 • Zużycie licznika – funkcja FZuzycie_LicznikaBasic – wyjątek „jeden dzień” dla korekt dzień po rozliczeniu ograniczony tylko dla przypadku, gdy liczenie jest „uproszczone”, tj. od odczytu do odczytu. W przypadku metody „szczegółowej” wyjątek nie obowiązuje.
 • Funkcja SLI3 – dodana seria parametrów CLASS do określania klasy CSS przy generowaniu tabeli HTML; dodane pole kolejki Q3:NazwaWyd – pole zawiera nazwę do wydruku składnika wg słownika składników medialnych; dodane pomijanie podsumowania, jeśli żadna kolumna nie jest podsumowywana.
 • Funkcja MELicznikiTabelka – dodany parametr CMO; jeśli obecny, to w tabeli generowane są dodatkowo międzyodczyty.

Środki Trwałe

 • Wydruk – Księga inwentarzowa 1/3 – kolumna Umorzenia – zmiana: było – tylko umorzenia z bieżącego roku (UM, ZU); jest – wszystkie umorzenia od wprowadzenia środka (UM, ZU).
 • Formularz edycji środka – przegląd dokumentów – dodana kolumna „opis dokumentu”, dotychczasowa kolumna „opis” zmieniona na „operacja”.
 • Wydruk – Zestawienie amortyzacji i umorzeń – zmiana w kolumnie „zmiana”: było – dane do końca poprzedniego miesiąca; jest – dane do końca bieżącego miesiąca.
 • Wydruk – Tabela amortyzacji i umorzeń – poprawki podsumowania strony.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo