Wersja 19.06.27.0

Ogólne

 • Drobne poprawki, kosmetyka, ułatwienia często wykonywanych czynności i zabezpieczenia przed omyłkowym wykonaniem niektórych operacji.
 • RODO – Anonimizacja – dodano blokowanie możliwości wykonania funkcji w przypadku wykrycia dokumentów we Wkładach oraz wpisów w Członkach i Przydziałach.
 • Kontrahenci – Cechy kontrahenta – dodano cechę „Liczba dni terminu płatności” pozwalającą indywidualnie określić liczbę dni. Cecha jest wykorzystywana w module Faktury oraz w module FK w rejestrze VAT i fakturach przy dopisywaniu nowego dokumentu.
 • Metody płatności – dodano metodę „karta”.
 • Kontrahenci – dodana funkcjonalność „oddziały”, która pozwala grupować kontrahentów w struktury „główny” i „oddziały”. Funkcjonalność ma za zadanie wyeliminować pomyłki przy określaniu kontrahenta we wprowadzanym dokumencie, jeżeli dany kontrahent posiada wiele oddziałów z tym samym numerem NIP, ale różnymi adresami siedziby. Aby skorzystać z opcji, należy w rekordzie kontrahenta, który jest „oddziałem”, zaznaczyć opcję „oddział” na zakładce „Słowniki” i wybrać kontrahenta, który jest głównym/nadrzędnym. Po ustaleniu takiej struktury za każdym razem, gdy ze słownika wybierany jest kontrahent należący do tej struktury, zostanie wyświetlone dodatkowe okno z prośbą o wybranie oddziału (lub kth głównego).
 • Zapis do PDF wydruków i pism txt/rtf – zmieniono metodę zapisu plików PDF, dodano możliwość zapisu do PDF bezpośrednio z podglądu wydruku.
 • Edytor wyrażeń / filtrów zaawansowanych – nowy edytor wspomagający układanie wyrażeń, pracuje w dwóch trybach – tekstowy i wizualny (drzewiasty). W przypadku trybu tekstowego na bieżąco sprawdza wpisany kod i zgłasza wykryte błędy. W tym trybie poprawiono również dotychczasowe funkcjonowanie opcji wstawiania makr i funkcji oraz dodano możliwość zapisu gotowego wyrażenia do słownika filtrów. W przypadku trybu wizualnego umożliwia łatwiejsze ogarnięcie wzrokiem i edycję skomplikowanych wyrażeń logicznych i porównań arytmetycznych.
 • Nowa funkcja Filtr, która umożliwia wstawianie filtra w wyrażeniach odwołując się bezpośrednio do słownika filtrów po nazwie lub po numerze ID filtra. Nowe okno edycji wyrażeń umożliwia wstawienie filtru jak dotychczas oraz dodatkowo oferuje możliwość wstawienia filtru jako wywołanie funkcji Filtr.
 • Kontrahenci / [Więcej…] – dodano [Eksport do XML] podstawowych danych kontrahentów wg ustalonych kryteriów (wybór manualny oraz filtrowanie).
 • Przegląd pism – dodano opcję [Kopiuj] pozwalającą na szybkie skopiowanie pisma wraz z treścią jako nowe pismo gotowe do modyfikacji.

Czynsze

 • Przegląd / Stawki – poprawki optymalizujące korzystanie z okien.
 • Karty czynszowe – dopisywanie karty – kontrola adresów przebudowana, poprawione dopisywanie nowego adresu korespondencyjnego.
 • Wydruki / Wykazy / [Wykazy B] / Wykaz adresów korespondencyjnych kart – dodano obsługę numerów telefonów, poprawiono formatowanie adresów, dodano możliwość grupowania wg karty/kontrahenta (wydruk pionowy).
 • Pisma, Faktury (UniFak) – wysyłanie pism pocztą elektroniczną – dodano generowanie współwłaścicieli z karty w polu adresat.
 • Rozliczenia roczne – eksport do dokumentów czynszowych – uzupełniono przenoszenie przyczyny zwolnienia z VAT wg wzoru czynszowego składnika.
 • Funkcja SCZ3 – do funkcji dodano wsparcie dla dokumentów korygujących oraz dokumentów korygujących zbiorczych. Szczegóły i przykłady w pliku pomocy systemu.
 • Dokumenty / Przenumerowanie dokumentów – nowa funkcjonalność umożliwiająca przesunięcia w numeracji dokumentów danego typu z wybranego zakresu numerów na inny.

DCM

 • Pisma – wg członków i wg przydziałów – dodano opcję filtrowania wg email i wg doręczycieli; w przypadku przydziałów przy włączonej opcji „Liczba pism na przydział – 2” we filtrze pod uwagę brany jest również kontrahent-współmałżonek i pismo jest eliminowane tylko wtedy, gdy żaden z dwóch kontrahentów nie spełnia filtra.

Faktury

 • Wystawianie faktur – zmiana – termin płatności liczony od daty dokumentu (poprzednio od daty sprzedaży); poprawka – nieprawidłowo nadpisywało dane adresowe kontrahenta podczas poprawiania nagłówka faktury.
 • Typy dokumentów rejestrów – dodano domyślny opis – tekst domyślnie umieszczany w opisie dokumentu przy dopisywaniu faktury.
 • Import z Czynszów – dodana możliwość wyłączenia „kodu zasobu” z nazwy pozycji dokumentu przy wyłączonym grupowaniu.
 • Faktury – [Inne…] – Wydruk seryjny – dodano rozciąganie okna, rozszerzono możliwości zaznaczania dokumentów.

FK

 • Rejestry / Import faktur / Z innego systemu do rejestru zakupów/sprzedaży – funkcja przebudowana, dodano możliwość „tłumaczenia” i rozdzielania importowanych pozycji wg zadanych kryteriów (definicja w szablonie konwersji sifi.xml, załączony domyślny szablon z instrukcją i przykładami), możliwość ustawienia domyślnego pliku szablonu w parametrach modułu na poziomie globalnym i indywidualnym operatora.
 • Rozrachunki / Przegląd przekrojowy – wydruk listy – przebudowa wydruku, automatyczne dopasowanie szerokości kolumn Symbol i Kontrahent.
 • VAT-7 – zmiana w dokumentach odwrotnego obciążenia – dodano pomijanie dokumentów WOO; dopisywanie deklaracji kwartalnej – zmieniono opisy symboli deklaracji na wersje formularzy kwartalnych (poprzednio były symbole miesięcznych).
 • Wydruki / Wydruki z planu kont – zmiana aktywności ustawienia „poziom syntetyki” (od teraz opcja jest wyłączona, jeśli drukujemy z grup kont lub tylko konta analityczne; włączona w przeciwnym razie); opcję „tylko konta pozabilansowe” zastąpiono wieloopcją wyboru typów drukowanych kont; dodana opcja-przełącznik – drukowanie obrotów narastająco wliczając BO lub nie wliczając BO; dodano wydruk „bilansu zamknięcia”.
 • Rejestry / Przegląd / [Więcej…] / Seryjne zatwierdzanie – rozszerzono opcje sortowania listy.
 • Plan kont / [Stan] / [Dokumenty…] / [Dokument] – przebudowa okna, dodane rozciąganie.
 • Operacje / Przenumerowanie dziennika – dodano możliwość rozpoczęcia od wybranego miesiąca księgowego.
 • Plan kont – formularz konta – możliwość dodania notatki o koncie.
 • Typy dokumentów rejestrów – dodano domyślny opis – tekst domyślnie umieszczany w opisie dokumentu przy dopisywaniu faktury.
 • Okno wyboru administracji/roku/miesiąca – ujednolicono z resztą systemu.
 • Operacje / BO – bilans otwarcia / Ustalenie BO – dodano możliwość wyboru syntetyk zespołami.
 • Rejestry / Przegląd – dodane sortowanie wg numeru zewnętrznego, dodana kolumna „Nr zewnętrzny”; Zatwierdzanie – dodano automatyczną kontrolę potencjalnych duplikatów dokumentów (warunki: ten sam NIP kth, w skali roku wg numeru zewnętrznego, w skali miesiąca wg kwoty).
 • Plan kont oraz Rejestr zakupów/sprzedaży – przegląd – zmiana zachowania tak, aby okno reagowało na zmianę globalną administracji/roku/miesiąca.
 • Faktury – [Inne…] – Wydruk seryjny – dodano rozciąganie okna, rozszerzono możliwości zaznaczania dokumentów.
 • Rozrachunki / Wydruk potwierdzenia sald wg kont – przebudowa funkcji, informacje o niezgodności kont przeniesione na koniec do podsumowania operacji.
 • Faktury – Zaliczki – dodano wsparcie dla faktur korygujących.
 • Rejestry / Analiza rejestru zakupów/sprzedaży – dodano podsumowanie wg typu dokumentu i metody płatności.
 • Księga główna / Przenumerowanie dokumentów – nowa funkcjonalność umożliwiająca przesunięcia w numeracji dokumentów danego typu z wybranego zakresu numerów na inny.

JPKPlus

 • Moduł analiz – dodano zapamiętywanie wybranego zestawu testów, dodano kontrolę duplikacji dokumentów w rejestrach zakupów/sprzedaży.

Magazyn

 • Dokumenty – poprawka problemu z „lp.” w dopisywaniu drugiej i kolejnych pozycji dokumentu.
 • Wykaz dokumentów – przebudowa, poprawione sortowanie, optymalizacje.
 • Okno wyboru administracji/roku/miesiąca – ujednolicono z resztą systemu.

Media

 • Rozliczanie mediów – optymalizacja prędkości rozliczeń; zmiana metody określania zakresu rozliczenia (administracje/obiekty/zasoby).
 • Liczniki indywidualne – dopisywanie licznika – dodana kontrola duplikacji numeru licznika.
 • Wydruki / 1.3b Raport zużyć (nowy) – dodano nowy wydruk raportu zużyć.
 • Pisma, Faktury (UniFak) – wysyłanie pism pocztą elektroniczną – dodano generowanie współwłaścicieli z karty w polu adresat.
 • Przegląd węzłów – dodano wsparcie globalnego filtra wg administracji, przebudowa filtrowania.
 • Rozliczanie – nowa funkcja ME_KAR_VxT – zastępuje serie funkcji „Ilosc…”, służy do wyliczania całek dyskretnych rodzaju Wartość * Czas, np. liczba osób miesięcznie w zakresie dat od-do, szczegółowy opis funkcji w pliku pomocy aplikacji.
 • Rozliczenia / Przenumerowanie dokumentów – nowa funkcjonalność umożliwiająca przesunięcia w numeracji dokumentów danego typu z wybranego zakresu numerów na inny.

Sekretariat

 • Pasek przycisków – dodano „Dokumenty wewnętrzne”.
 • Poczta elektroniczna – dodano częściową łatkę na znak „,” (przecinek) pojawiający się w nazwach załączników; Lista nadawcza – dodano rozciąganie okna, dodano blokadę dopisywania załączników ze znakiem „,”; Lista nadawcza – dodano kolumnę opisującą adresata „opis”.
 • Dokumenty dziennika – zmiana danych kontrahenta/pracownika przypisanych do pisma – od teraz operator musi mieć uprawnienie „Funkcje specjalne”, jeżeli ma mieć możliwość edycji dokumentów należących do innego operatora.

Windykacje

 • Sprawa – podsumowanie sprawy – przebudowa wyliczania podsumowania tak, aby oddzielić sumy w kolumnach WN i MA w przypadku relacji z rozrachunkami, przebudowa formularza sprawy.
 • Pozwy – dodano wersję pozwu obowiązującą od maja 2018, poprawiono zachowanie przełącznika punktu 5 „czy wszyscy wymienieni”.

Wkłady

 • Przegląd kart wkładów / [Inne…] / Dokumenty finansowe lokalu – przebudowa i poprawienie funkcjonalności okna.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia – dodano formę zgłoszenia „protokół”.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo