Wersja 23.02.27.0 

Ogólne

 • Wybrane okna, wydruki i funkcje – odświeżono, dodano rozciąganie okna, poprawki usterek i ułatwiające pracę, optymalizacje i kosmetyka.
 • Zakres rozbudowany – odczyt zapisanego zaznaczenia – dodano filtr wg operatora, dodano wyszukiwanie tekstowe, dodano opcję zaakceptowania wyboru klawiszem [Enter].
 • Typy dokumentów – formularz – kategoria – dodano kategorię „Nota”.
 • Pisma – HTML – usprawnienia automatycznej konwersji kodowania znaków między systemami Windows-1250 oraz UTF-8.
 • Pisma – drukowanie – dialog druku pism – w przypadku pism w wątkach nie związanych bezpośrednio z kontrahentami wyłączono możliwość wysyłki email.
 • Pisma – formularz – dodano nową zakładkę Seria z polami na kod wykonywany przed i po serii – do stosowania przy druku seryjnym pism w przypadku konieczności zadania pytań użytkownikowi lub ustawienia zmiennych wspólnych dla serii pism.
 • ADAEmail – formularz edycji – usprawnienia automatycznej konwersji kodowania znaków, eliminacja zbędnego pytania o nadpisanie pliku.
 • Generator raportów – uniwersalny szablon SQL – dodano możliwość wielokrotnego wprowadzania zapytań (etykieta PXQUERY) – kolejne zapytania dopisują dane do tej samej kolejki danych.
 • Funkcja ANOZ_DajListe – zbieranie kart opłat – w przypadku filtrowania nieczynnych (parametr CND) – eliminacja filtrowania wg pola „nieaktywna”, pozostaje tylko filtrowanie wg zakresu dat otwarcia/zamknięcia karty.
 • Funkcja ZasPole – poprawiono odczyt danych historycznych.
 • Nowa funkcja SQL2FS – generowanie listy identyfikatorów z zapytania SQL.
 • Nowa funkcja Hex2Chr – konwersja ciągu szesnastkowego na kody ascii.

AdaNet

 • Aktualności – w przypadku, gdy wyłączono możliwość zmiany hasła, wyłączono wyświetlanie komunikatu o konieczności zmiany hasła.
 • Finanse – sformułowanie „Twoje aktualne saldo <data> (zaległość)” – zmieniono „zaległość” na „do zapłaty”.

Czynsze

 • Zmiana terminologii: „czynsz” na „opłaty”.
 • Seryjne księgowanie paczek – dodana możliwość wyboru zakresu miesięcy; rozbudowa komunikatów.
 • Dokumenty – przegląd paczek oraz przegląd paczek i dokumentów – zmiana znaczeń ikon na liście paczek: obecność powiązanego raportu w module Kasa – ikona modułu kasa; dekret do modułu FK – obecność sygnalizowana ikoną książeczki – czerwona/żółta/zielona odpowiednio niezatwierdzony, zatwierdzony, zaksięgowany.
 • Dekretacja paczki do modułu FK – dekretacja pozycji naliczeniowej – dodano automatyczną substytucję brakującego konta MA (np. nie określono wzoru składnika) kontem przeciwstawnym z paczki dokumentów (lub z ustawień dekretacji na oknie dialogowym).
 • Operacje – rozliczenia csv – import – rozbudowano opcje wyboru dokumentu (typ z karty, korygujący z karty, inny).
 • Operacje – rozliczenia metrona, inne, csv – dodano opcje wyboru karty, która zostanie obciążona opłatami (karta wg pliku danych, ostatnia aktywna (wg daty dokumentu), aktywna na zadaną datę).
 • Karty – formularz – opłaty bieżące – drukuj – treść pieczątki uzależniono od administracji karty.
 • Stawki gminne – formularz – poprawiona obsługa pola komentarz.
 • Rozliczenia roczne – rozliczanie – zapis indywidualnych – dodano regułę powodującą, że każdy wzór dla danego obiektu i zakresu daty wykonuje się tylko raz (eliminacja powielonych pozycji podgrup w rozliczeniach indywidualnych).
 • Wydruki – wykazy – wykaz adresów korespondencyjnych kart – dodana opcja filtrowania wg zgód na korespondencję seryjną i marketing.
 • Zamykanie roku – otwieranie nowego roku i tworzenie BO – dodano możliwość księgowania paczki BO (do tej pory księgowanie było automatyczne).
 • Opcje menu Narzędzia: Otwarcie zamkniętego miesiąca, Weryfikacja operacji miesięcznych oraz Operacje: Zamknięcie miesiąca przeniesione do Operacje/Operacje miesięczne.
 • Karty – rozrachunki – dodano informację o karcie w tytule okna; dodano wyświetlanie numeru kontrahenta.
 • Funkcja DajDKZasDajDKZas2 – dodano filtrowanie kart nieczynnych na zadaną datę.
 • Funkcja SCZ3 – dodano parametr do filtrowania pozycji.
 • Funkcja NRR_I_2 – poprawiona obsługa parametru SKL.

DCM

 • Przydziały – przegląd – poprawka odświeżania danych o zasobie.
 • Członkowie – formularz – pole „cecha dodatkowa” – dodano globalny parametr pozwalający zmienić nazwę pola na formularzu.
 • Wydruki – wspólnoty – karty do głosowania – treść pieczątki uzależniona od administracji; wycentrowano nr lokalu.

Faktury

 • Faktury – formularz nagłówka dokumentu – procedury JPK V7x – zmiana zachowania przy wyborze typu dokumentu lub kontrahenta – nie czyści wcześniej wprowadzonych procedur.
 • Faktury – formularz nagłówka dokumentu – dodano możliwość określenia dodatkowego nagłówka i stopki.
 • Faktury – przegląd – poprawki w zachowaniu podczas operacji „Zatwierdź” i „Wycofaj”.
 • Faktury – przepisywanie faktur – poprawiony zapis pól rok, mc, rokr, mcr.

FK

 • Dodano formularz CIT-8 (32).
 • Dokumenty księgi głównej – schematy – rozbudowa kolumn listy schematów, poprawiono ładowanie schematów o tej samej nazwie, dodano możliwość sortowania i eksportu listy.
 • Dokumenty księgi głównej – pozycje – utwórz realizację (rozrachunku) – dodano globalny parametr pozwalający ograniczyć domyślny zakres wczytywania rozrachunków do n miesięcy wstecz; na oknie dodano opcję wyboru zakresu dat od-do.
 • Seryjne księgowanie – dodano opcje wyboru zakresu miesięcy i administracji; rozbudowa i ujednolicenie komunikatów o napotkanych problemach.
 • Towary i usługi – słownik – w trybie z zakładką indywidualną kontrahenta – dodano zapamiętywanie wybranej zakładki, dodano opcje przenoszenia i kopiowania pozycji między zakładkami ogólne i indywidualne; formularz – dodano pole „opis”.
 • Wydruki – wykaz dokumentów – dodano drukowanie nr zewnętrznego (w formie: typ-nr/rok / nr.zew. / opis dokumentu).
 • Rejestry, Faktury – formularz nagłówka dokumentu – procedury JPK V7x – zmiana zachowania przy wyborze typu dokumentu lub kontrahenta – nie czyści wcześniej wprowadzonych procedur.
 • Rejestry – przegląd – usuwanie seryjne – poprawiono odświeżanie listy po usunięciu; dodany wybór zakresu miesięcy i lista do zaznaczania typów rejestru; umożliwiono pominięcie zakresu numerów od-do; rozbudowa komunikatów o napotkanych problemach z usuwaniem.
 • Faktury – w przypadku otwarcia okna w miesiącu, w którym nie otwarto miesiąca VAT – dodano możliwość otwierania jak w rejestrach.
 • Plan kont – dopisywanie konta – w przypadku, gdy administracja posiada określony wzorzec planu kont: jeśli konto figuruje we wzorcu – przepisanie właściwości konta i blokada dalszej edycji; jeśli konta brak we wzorcu – komunikat ostrzegawczy.
 • Plan kont – stan – dokumenty – poprawka umożliwiająca przewijanie listy dokumentów; poprawione działanie przycisku [Zapłać rozrachunek].
 • Wzorce planów kont – usuwanie wzorca – usuwanie pliku z dysku zamieniono na zmianę rozszerzenia pliku.
 • Dokumenty księgi głównej – więcej – podział kosztów na budynki – poprawione wczytywanie listy obiektów, dodany pasek postępu.
 • Okno podglądu dokumentu księgi głównej – dodano wyświetlanie statusu dokumentu w prawym górnym narożniku okna.
 • Rozrachunki – wyliczanie odsetek – rozrachunki nierozliczone – umożliwiono naliczanie odsetek od rozrachunków rozliczonych na wskazaną datę, o ile data ta jest wcześniejsza, niż na data rozliczenia; po naliczaniu odsetek – w przypadku braku błędów raport z operacji zamieniono na okno z listą rozrachunków i naliczonych odsetek.
 • Noty odsetkowe rozrachunkowe – dodano zbieranie również rozrachunków rozliczonych, jeśli rozliczono je po dacie „Nalicz na dzień”.
 • Typy rejestrów – formularz – opcje JPK – opis opcji WEW zmieniono na „dowód wewnętrzny”.
 • Funkcja FiltrujKontoWgGrupy – poprawiono usterkę.

Kasa

 • Raporty kasowe/wyciągi bankowe – dokument – pozycja – wybór karty – słownik kart i kont – dodano opcję zmiany roku i miesiąca – wpływa na wyświetlane saldo i obroty; kolumny WN i MA zmienione na Obroty WN i Obroty MA oraz przeniesione na koniec listy; dodano kolumny Należność i Wpłata – obroty z wybranego miesiąca; opcję wyboru karty i kwoty podzielono na opcję wyboru z saldem i opcję z należnością; uaktywniono możliwość wyboru karty i kwoty również w wyciągach bankowych.
 • Raporty kasowe/wyciągi bankowe – dokument – tryb poprawiania dokumentu – dodano kontrolę bilansu dokumentu ułatwiającą wprowadzanie poprawek związanych z ponownym rozksięgowaniem wpłaty.

Media

 • Narzędzia – odczyty liczników – odczyt stanów z pliku tekstowego – wybór obiektów – lista zamieniona na zakres rozbudowany.
 • Rozliczenia – wydruk – tabela sald – dodano sortowanie wg numeru konta.
 • Analizy – analiza odczytów – poprawiono wyliczanie średniego zużycia w sytuacji, gdy brakuje odczytów w okresie; dodano przycisk ustawiania okresu na bieżący kwartał.
 • Funkcja SLI3 – dodano parametr SORT.

Nadzorca

 • AdaNET – generator haseł – dodana możliwość generowania haseł również dla kontrahentów z przydziałów (główny i współmałżonek) na podstawie powiązania z kartą opłat aktywną na dzień (data systemowa).

Sekretariat

 • Poczta pracownika (wewnętrzna) – usunięto wybór roku, rozbudowano opcje wyboru okresu dodając przyciski [R], [M] i [D].
 • Głosowania – formularz głosowania – w przypadku ankiety wyłączono możliwość generowania linków do „głosowania jednym kliknięciem”.
 • Głosowania – wydruk głosowania – poprawiona nazwa kolumny wagi na pierwszej stronie wydruku; wagi typu udział – przyjęto wspólną nazwę „udział”; dodano opcję drukowania wagi jako procent; dodano opcję drukowania ułamka w formie l/m; dodano opcję drukowania sumy wag w wierszu „razem”; dodano opcję wyliczania procentu w stosunku do sumy wag respondentów.
 • Głosowania – wydruk głosowania/ankiety/podsumowania – dodano usuwanie kodu HTML z drukowanych opisów; treść pieczątki uzależniono od administracji, do której należy głosowanie.
 • Głosowania – wysyłanie powiadomień email – dodano możliwość dołączania załączników głosowania jako załączniki korespondencji email; dodano możliwość załączania pisma w formie pliku PDF (zamiast jako treści email).
 • Głosowania – przegląd – respondenci – ustalanie listy respondentów – w przypadku wyboru wagi wg udziałów w przydziałach modułu DCM, dodano pobieranie respondentów spośród kontrahentów głównych w przydziałach DCM; dodano filtrowanie kart i przydziałów wg daty aktywności w okresie głosowania; dodano filtr przynależności do danej administracji.

Windykacje

 • Sprawy – przegląd wg kart – dodanie filtra na karty nieczynne, dodanie filtra na karty posiadające sprawę.
 • Sprawy – przeglądy wg trybu i wg etapu – poprawione ustawianie aktywności opcji menu kontekstowego przycisku [Więcej].
 • Sprawy – przegląd wg trybu – poprawione filtrowanie spraw oraz ikony na liście.

Wkłady

 • Generator dokumentów – edycja wzoru – wstawianie konta – zmiana na wstawianie jako ciąg znaków (otoczenie apostrofami).
 • Funkcja LiczObrotyWkl – dodano parametr CURR.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia – realizacje – dopisywanie wielu – poprawione ustawianie wartości początkowej pola „data przekazania”.
Zakład Informatyki Stosowanej - logo