Wersja 15.08.07.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 15.08.07.0

Opublikowano 07 Sie 2015

W systemie ADA o numeracji 15.08.07 wprowadzono opcję autoryzacji (np. telefonicznej) kontrahenta, usprawniono szybkość działania rozrachunków, przebudowano funkcję naliczania odsetek, dodano możliwość drukowania własnych grafik na fakturach, uaktualniono formularze VAT i CIT.

Ogólne
 • Skrypty – do systemu dodano możliwość pisania skryptów w pseudojęzyku składnią zgodnym z wyrażeniami w j. Clarion. Instrukcja korzystania ze
  skryptów znajduje się w osobnym dokumencie.
 • UniDruk – wspólny silnik wydruków tabelarycznych – przebudowano wygląd wydruków poprawiając czytelność.
 • Optymalizacje funkcji startowej systemu.
 • Optymalizacje całości systemu pod względem zużycia pamięci i stabilności.
 • Uniwersalny pasek postępu wskazuje od teraz czas pozostały do końca operacji, jeżeli można go wyliczyć.
 • Nowa funkcja ogólnego zastosowania „CalkaDzienna”. Funkcja pozwala na całkowanie lub różniczkowanie dyskretne funkcji w określonych przedziałach dat (lub dowolnych wartości argumentów) i z określoną precyzją. Opis w osobnym dokumencie.
 • Kontrahenci – dodano pole Autoryzacja, gdzie umieszczać należy informacje dot. Autoryzacji (np. telefonicznej) kontrahenta. W przypadku, gdy kontrahent będzie chciał (np. telefonicznie) uzyskać określone informacje na temat swojego lokalu etc., to za pomocą nowego przycisku [Autoryzacja] (dodany w słowniku kth, kart i innych często używanych oknach) operator informuje system o zaistnieniu tego faktu oraz uzyskuje informacje specyficzne danego kth na temat autoryzacji, jeżeli takie dane wprowadzono.
 • Zasoby – edycja – poszerzono limit znaków w polu Uwagi.
 • Nadzorca – dodano funkcję „Analiza autoryzacji” pozwalającą na analizę ilościową wykonanych autoryzacji.
 • Funkcja „AdresKth” – dodano parametr DZIEL=N;M. Opis w osobnym dokumencie.
Czynsze
 • Karty – przegląd rozrachunków wg kart czynszowych – optymalizacje pod kątem szybkości i wygody pracy.
 • Karty – Przekazanie lokalu – nowa funkcjonalność wspomagająca przekazywanie lokalu z karty do karty.
 • Operacja – Naliczanie odsetek – Odsetki ustawowe – funkcja przebudowana i odświeżona, poprawiony interfejs, usprawniono wybór typów kart i kont czynszowych, poprawiono wybór administracji.
 • Karty – Czynsz bieżący – przebudowano.
 • Karty – Automatyczna korekta naliczeń – funkcja wspomaga wykonanie korekt naliczeń dla karty lub wielu kart w przypadku zmiany stawek czynszowych lub przy przekazywaniu lokalu.
 • Karty – edycja – dodano wyróżnianie zakładki „Uwagi” jeżeli pole uwag jest wypełnione.
 • Wydruki – Wykazy – Wykaz dokumentów – dodano filtry wg kont i typów dokumentów.
 • BO rozrachunków – rozbudowano możliwości edycji i ustanawiania BO rozrachunków, od teraz można wybierać konta indywidualnie oraz łatwo
  zorientować się, które konta posiadają takowe BO.
 • Pisma – dodano makra „Kontrahent – nazwa (dzielona)” oraz „Nazwa z karty + dodatkowa nazwa (1-3/3)” do drukowania nazwy kth w wielu liniach w przypadku długich nazw.
 • Wydruk faktur – dodano możliwość drukowania grafik nagłówka, podpisu i stopki.
DCM
 • Analizy – Analiza statystyczna zasobów – funkcja przebudowana i odświeżona.
Faktury
 • Wydruk faktur – dodano możliwość drukowania grafik nagłówka, podpisu i stopki.
FK
 • Rozrachunki – przegląd – optymalizacje prędkości ładowania listy rozrachunków.
 • Dokumenty – edycja pozycji – kwoty przeciwstawne pojawiają się dopiero po wprowadzeniu konta przeciwstawnego, aby zapobiec dwuznaczności
  interfejsu; dodano możliwość podpowiedzi opisu pozycji w kolejnych wprowadzanych pozycjach (haczyk obok pola Opis); dopuszczono litery w
  numerze konta; dodano automatyczne poprawianie kwot w pozycji przeciwstawnej.
 • Miesiące księgowe – zamykanie – dodano możliwość zamykania wielu miesięcy na raz.
 • Księgowanie dokumentów – optymalizacje prędkości i stabilności.
 • Wydruki z planu kont – zmiana metody podsumowywania wydruków – od teraz do podsumowania brane są tylko konta najniższego poziomu
  (syntetycznego lub analitycznego), aby wyeliminować powielone wartości; dodano filtr na konta z zerowymi obrotami.
 • Noty na bazie rozrachunków – dodano konto czynszowe, aby można było precyzyjnie określać warunki migracji danych do modułu Czynsze.
 • Operacje – Kopiuj dokument z innego miesiąca/admg – funkcja przebudowana, dodano możliwość wyboru sposobu przekształcania daty
  dokumentu, dodano możliwość kopiowania wielu dokumentów na raz, dodano edycję nagłówków kopiowanych dokumentów, dodano pasek postępu
  operacji.
 • Deklaracje podatkowe – dodano możliwość składania korekt deklaracji z załącznikiem ORD-ZU oraz możliwość wydrukowania formularza ORD-ZU.
 • Deklaracje i e-deklaracje – dodano formularze deklaracji VAT-7(15), VAT-7K(9), CIT-8(22), VAT-27(1), VAT-27K(1).
 • Słownik towarów i usług – dodano pole towar/usługa – konieczne do prawidłowego generowania deklaracji VAT-27.
 • Rejestry – Przepisanie faktur – przebudowano funkcję, poprawiono interfejs, dodano możliwość kopiowania faktur wraz z dekretem FK, dodano
  automatyczną konwersję zapisów do aktualnej deklaracji VAT-7.
 • Wydruk faktur – dodano możliwość drukowania grafik nagłówka, podpisu i stopki.
 • Import dekretów z pliku tekstowego – poprawiono zapis daty płatności, dodano haczyk opcji „Zatwierdzaj”.
Kasa
 • Import wyciągów – dodano możliwość decydowania o wyświetlanych kartach podczas edycji manualnej; dodano nowy słownik do szybkiego odnajdywania kth podczas edycji manualnej; dodano obsługę SWRK wyciągów MT-940 banku ING.
Kron
 • Nowy moduł działający po stronie serwera aplikacji pozwalający na planowanie i wykonywanie operacji automatycznych – funkcji, skryptów.
Media
 • Rozliczenia – wydruk faktur – rozbudowano opcje adresowania; dodano informację o jednostce; dodano nie drukowanie terminu płatności w przypadku nadpłat; dodano haczyki pozwalające na sterowanie użyciem pól pieczątka i opis; dodano filtr wg typów dokumentów w paczce.
 • Import odczytów z pliku tekstowego – dodano odczytywanie kolumny 6 – „metoda”.
Przelewy
 • Reorganizacja bazy danych przelewów umożliwiająca sprawne wykonywanie operacji seryjnych na wielu przelewach w wielu administracjach.
 • Generowanie przelewów w formie Elixir-0 – zrezygnowano z filtru wg konta bankowego, dodano wybór administracji, dodano możliwość manualnego
  zaznaczania poszczególnych przelewów, dodano możliwość generowania osobnych plików/admg.
Sekretariat
 • Lista nadawcza – dodano opcję unikania oraz usuwania duplikatów.
Windykacje
 • Przeglądy spraw – dodano możliwość sortowania wg nr sprawy, daty początkowej i końcowej oraz filtr „pokazuj archiwalne” (zamknięte) sprawy.
 • Sprawy – Ugody – dodano możliwość generowania rat ugody bez rozrachunków.
Zgłoszenia
 • Realizacje oraz Zmiana stawki roboczogodziny – dodano możliwość wprowadzania narzutów w kwocie zamiast w procentach.
 • Wydruk analizy wg nieruchomości – dodano drukowanie liczby godzin.