Wersja 15.05.12.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 15.05.12.0

Opublikowano 12 maja 2015

Najnowsze zmiany w systemie ADA o numeracji 15.05.12 przynoszą zmiany w obsłudze poczty email w module Sekretariat, zmianie uległo okno edycji pozycji dokumentu w FK. Wprowadzono kolejne optymalizacje szybkości działania. Liczne zmiany i usprawnienia w wydrukach.

Ogólne
 • Poprawiono obsługę i zgodność ze standardem kolejnych wielu okien systemu.
 • Wydruki przelewów (Czynsze, Przelewy) – wyrównany standard domyślny druku znaków w kratkach.
 • Wybór Admg/roku/miesiąca – poprawki usprawniające pracę z oknem dialogowym.
 • Poprawione zarządzanie pamięcią przydzielaną aplikacji.
 • Przeglądy (listy) – wszystkie przeglądy oparte bezpośrednio na danych z tabel bazy danych posiadają teraz opcję wymuszenia odświeżenia przeglądu (Ctrl+O).
 • Uprawnienia – dodano nowe uprawnienie „Dostęp do danych – logowanie KTH” – dostęp do hasła logowania kontrahenta.
 • Słownik kontrahentów – telefony, emaile, nr dow.os. oraz indeks przeniesiono do indeksu szybkiego wyszukiwania jednocześnie likwidując przełącznik w opcjach dodatkowych wyszukiwania. Aby odszukać wg nr telefonu należy wprowadzać tylko cyfry bez spacji i innych znaków (jednym ciągiem).
 • Okno do zaznaczania administracji/nieruchomości/obiektów etc. – dodano możliwość zaznaczania wielu pozycji (przytrzymując SHIFT) lub odznaczania wielu (przytrzymując ALT).
Czynsze
 • Dokumenty – korekty zbiorcze – wydruk – przeorganizowano okno dialogowe, dodano zakładki, dodano grupowanie składników, filtr typów dokumentów oraz filtr zaawansowany, dodano pasek postępu przy druku z paczki.
 • Rozliczenia roczne – podgląd wyniku rozliczenia – dodano rozciąganie okna, poprawki estetyczne, dodano możliwość zaznaczania wybranych wierszy rozliczenia do dalszego przetwarzania.
 • Naliczenia miesięczne – dodano możliwość automatycznego księgowania naliczeń, zmieniono wybierak administracji, poprawiona obsługa błędów
  naliczania. Dodano możliwość kontroli duplikacji składników zaliczeniowych w danym miesiącu.
 • Przegląd rozrachunków karty czynszowej – optymalizacja prędkości pracy z oknem, wartości doczytywane są niezależnie od głównego filtrowania
  przeglądu.
 • Wzory – kopiowanie – poprawiono procedurę kopiowania wzoru.
 • Słowniki danych globalnych, obiektów, zasobów, kart – rozszerzono pole opis do 1024 znaków, poprawione przeglądy danych i słowniki danych.
 • Karta czynszowa – wysyłanie pisma z poziomu karty – dodano możliwość wysyłki przez E-mail jako PDF.
 • Pisma – drukowanie wg kart czynszowych – dodano możliwość filtrowania wg posiadania adresu email.
 • Dokumenty – dekretacja paczek do FK – poprawiona czytelność przeglądu i komunikatów.
 • Dokumenty (formularz i naliczanie) – dodano datę sprzedaży z opcją sprzedaży ciągłej (tylko miesiąc i rok).
FK
 • E-Deklaracje – dodano możliwość wydruku UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
 • Przegląd i słownik planu kont – poprawiona obsługa admg/rok/miesiąc, poprawione formatowanie konta, wyliczanie salda sukcesywnie „na boku”
  poprawia komfort wyszukiwania konta.
 • Import planu kont – z innej administracji – procedura poprawiona.
 • Dokumenty księgi głównej – ujednolicono okno przeglądu dokumentów, edycji nagłówka oraz pozycji dokumentu. Ujednolicono metody generowania dokumentów i pozycji. Ujednolicono parametr „zapis pozycji dla konta przeciwstawnego”.
 • Schematy księgowania – poprawki wizualne, dodana edycja pola kolejność, rozbudowa schematów indywidualnych kth.
 • Dokumenty księgi głównej – relacja z rozrachunkami – relację dokumentu z rozrachunkiem przetworzona na relację pozycji dokumentu z rozrachunkiem.
 • Dokumenty księgi głównej – nowe okno edycji pozycji dokumentu:

fk ed dok

Okno zachowuje wszystkie funkcjonalności wersji poprzedniej przy łatwiejszej obsłudze i czytelności. Na górze okna widnieje typ, nr i opis dokumentu. Konta można wprowadzać na trzy sposoby: wpisując całe konto bezpośrednio w okienku wprowadzania (po wpisaniu pierwszych trzech znaków syntetyka zostanie rozpoznana i format konta zaktualizowany), za pomocą słownika kont analitycznych (strzałka w dół lub czerwona książeczka) oraz za pomocą dialogu budowania konta (strzałka w górę lub zielona książeczka). Po wprowadzeniu konta – jeżeli konto figuruje w systemie (w aktualnej administracji i roku) to zostaje wczytany jego opis oraz salda WN i MA. Jeżeli konto nie istnieje, to jeżeli konto (bazując na syntetyce) dotyczy kontrahenta, to wczytana zostaje nazwa kontrahenta, w przeciwnym razie pokazywany jest jedynie opis syntetyki. Kwoty wypełniają się automatycznie „na krzyż” (tj. przeciwne strony dla konta przeciwstawnego). Wypełnianie konta przeciwstawnego jest opcjonalne – jeżeli konto nie zostanie wpisane, to pozycja przeciwstawna nie zostanie utworzona (przy włączonym parametrze zapisu pozycji dla przeciwstawnego). W pkt.3. można wprowadzić opis pozycji. Opcjonalnie można oznaczyć zapis jako „pozabilansowy” lub „symetryczny”. W przypadku, gdy pozycja ma tworzyć lub realizować rozrachunek, wykorzystujemy ostatnią sekcję okna. Aby móc skorzystać z tej opcji należy wprowadzić konto rozrachunkowe. Jednej pozycji można przypisać tylko jeden rozrachunek lub jedną realizację. Po utworzeniu/przypisaniu za pomocą tego samego przycisku można podejrzeć formularz rozrachunku/realizacji. Poniżej przycisków w tabeli wyświetlone są podstawowe informacje o utworzonej relacji.

 • Przegląd przekrojowy rozrachunków – rozbudowa (rozciąganie okna, przywracanie ustawień domyślnych, poprawki), od teraz jest to domyślny
  przegląd rozrachunków.
 • Deklaracje podatkowe – dodano deklarację kwartalną VAT-7K. Formularz można wprowadzać tylko w miesiącach 3, 6, 9 i 12.
 • Przegląd syntetyk – poprawione, rozbudowane, dodana kolumna R (rozrachunkowe).
Kasa
 • RK/WB – poprawiona kontrola stanu początkowego i końcowego kolejnych raportów.
 • Import wyciągów bankowych – edycja wyciągu – wyszukiwanie kontrahenta – wprowadzono nową metodę wyszukiwania kontrahenta oraz zmieniono domyślną metodę wyszukiwania kontrahenta na nową. Nowa metoda oparta jest na słowniku wyszukiwania z klawiatury poprzez wprowadzanie minimalnej koniecznej liczby znaków (np. szukamy Jana Kowalskiego – wpisujemy „jan kow”).
 • Import wyciągów bankowych – poprawione łączenie wyciągów, poprawiona interpretacja bloku „:86:” w formacie MT-940.
Media
 • Wydruki zużyć – rozszerzenie druku wartości zużycia do 4 miejsc po przecinku.
 • Wydruk rozliczenia – odczyty liczników – jeżeli w okresie rozliczenia pojawia się stan początkowy, to odczyty drukowane są począwszy od tego stanu początkowego. Data „stanu urządzeń pomiarowych” zmieniona na datę wynikającą z pozycji rozliczenia (ostatnia data „do”).
 • Import odczytów z pliku tekstowego – przebudowa, optymalizacja.
 • Średnie zużycie – przebudowa i rozbudowa – dodano ustawienia indywidualne „dziel przez” oraz „mnożnik” dla poszczególnych typów mediów.
 • Wprowadzanie odczytów (seryjne) – przy wyłączonej opcji „akceptuj zerowe odczyty” zero powoduje pominięcie wiersza.
 • Wydruk rozliczenia – ujednolicony dialog wydruku, uproszczony i przebudowany. Dodana możliwość drukowania graficznego nagłówka,
  podpisu i stopki (ustawiane w parametrach globalnych systemu), wydruk zwężony w pionie.
 • Dokumenty (formularz i rozliczanie) – dodano datę sprzedaży z opcją sprzedaży ciągłej (tylko miesiąc i rok).
Przelewy
 • Przelewy – formularz – poprawiona obsługa kont bankowych.
Sekretariat
 • E-mail – formularz edycji wiadomości – załączniki przeniesiono na górę okna, uelastyczniono pasek narzędzi edytora HTML.
 • Przegląd poczty przychodzącej i wychodzącej – poprawione filtrowania przeglądów.
 • E-mail – lista nadawcza – zmiana działania przycisku „Usuń” – od teraz, gdy są zaznaczone pozycje, to usuwane będą wszystkie zaznaczone. Jeżeli żadna pozycja nie jest zaznaczona, to usuwana jest pozycja aktualnie wskazywana przez kursor wyboru wiersza. Dodano możliwość wydrukowania listy nadawczej.
Windykacje
 • Sprawa – edycja sprawy – poprawione usterki edycji manualnej danych.
Wkłady
 • Wydruki dokumentów – poprawiony układ, dodana kolumna %VAT, dodane podsumowanie wg VAT.