Wersja 14.10.15.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 14.10.15.0

Opublikowano 15 Paź 2014

W dniu 15 października 2014 roku wydana została nowa wersja systemu ADA. Wraz z uaktualnieniem pojawiły się nowe funkcjonalności, a także optymalizacje działania aplikacji, które usprawnią pracę operatorów. Moduł Sekretariat rozbudowany został o nowe funkcjonalności poczty e-mail. W kasie natomiast podczas importu wyciągu bankowego podzielono rozliczanie osobno dla wpłat i wypłat z konta.

Ogólne
 • Kontrahenci – dodano możliwość definiowania kont bankowych kontrahentów w zależności od administracji.
 • Noty odsetkowe wg rozrachunków – gdy naliczane dla wybranego kontrahenta, funkcja pozwala manualnie określić, które rozrachunki biorą udział z naliczaniu.
 • Przeglądarka komunikatów – dodano wyszukiwanie dynamiczne.
 • UniFak – dodano możliwość wyboru konta bankowego przed wydrukiem faktury. Wybrane konto funkcjonuje dla aktualnie wybranej administracji, operatora oraz modułu (Czynsze, FK, Faktury).
 • Dodano mechanizm umożliwiający personalizację wyglądu przeglądów systemu ADA. Wybrane listy (przeglądy) zapamiętują ustawienia szerokości poszczególnych kolumn, zaś za pomocą kombinacji CtrlQ można zmodyfikować użytą czcionkę (krój, styl, rozmiar); CtrlR przywraca domyślne ustawienia. Oprócz tego okno zapamiętuje swoje położenie oraz które zakładki były ostatnio wybrane. W obecnej wersji z mechanizmu korzystają następujące okna: Moje sprawy (Sekretariat), Przegląd pism, Przegląd not, Słownik kontrahentów, Przegląd kart czynszowych, Przegląd dodatków mieszkaniowych, Przegląd administracji.
 • Liczne poprawki usprawniające obsługę programu oraz eliminujące drobne usterki wpływające na efektywność pracy.
Czynsze
 • Wydruk danych obiektu – przebudowano i rozbudowano zestawienie danych obiektu.
 • Wydruki dokumentów – przeorganizowany interfejs, dodane filtry listy wyboru zasobów, typów kart i typów dokumentów.
 • Karty czynszowe – dodano pole „Dodatkowy opis na fakturze” – tekst dodawany jest do wydruku faktury dla danej karty czynszowej. Termin płatności rozbudowano o opcje liczba dni, dzień miesiąca oraz tekst.
 • Pisma – konfiguracja w parametrach – dodano możliwość wysyłania pism poprzez skrzynkę nadawczą poczty elektronicznej modułu Sekretariat.
 • Przegląd paczek – usprawniono i rozbudowano dekretację do FK.Pisma – funkcja SCZ2 – parametr par:Suma – dodano opcję ’23’ – formatowana wartość bezwzględna kwoty z przedrostkiem nadpłata/niedopłata.
 • Dodatki mieszkaniowe – przebudowano strukturę obsługi dodatków mieszkaniowych. Od teraz dodatków nie trzeba wyliczać przed generowaniem dokumentów lub wydrukiem. Przyspieszono i uproszczono procedury oraz dodano filtrowanie wg administracji i płatnika. Parametry domyślne (nazwa paczki i konto czynszowe) dostępne są w parametrach globalnych modułu Czynsze. Wydruk dodatków mieszkaniowych został rozbudowany i lepiej opisany.
 • Seryjna zmiana stawek kart/zasobów/obiektów – przebudowano i rozbudowano funkcjonalność, analogicznie funkcja usuwania stawek.
 • Przegląd kart czynszowych – dodano możliwość przeglądania not odsetkowych wg kontrahenta lub karty czynszowej.
 • Pisma – rozbudowano przegląd pod kątem wyszukiwania dynamicznego, filtrowania wg grup i typów. Dodano słownik grup pism.
 • Seryjny dekret paczek do FK – dodano wybór administracji przed wygenerowaniem paczek do dekretowania.

DCM

 • Wydruk kart do głosowania – dodano możliwość drukowania kolumny „wstrzymuje się”.
 • Przydziały – dodano możliwość dowiązania karty czynszowej. Funkcjonalność umożliwia dostęp do danych karty na podstawie przydziału w module AdaWeb.
 • Wydruki dla wspólnot – dodano możliwość drukowania listy lokali kontrahenta zamiast liczby zajmowanych lokali.
FK
 • Przegląd rozrachunków – dodano wyświetlanie daty „na dzień”, dodano przycisk [Legenda] – pokazuje okno legendy, którego nie trzeba zamykać do dalszej pracy, poprawiono kolejność kolumn na liście.
 • Noty odsetkowe – dodano możliwość generowania do istniejącej paczki not. Dodano możliwość przenumerowania not; historia zmian jest zapisywana. Dodano możliwość filtrowania wg typów kart czynszowych.
 • BO – przebudowa mechanizmu BO – od teraz BO wyznacza dokument BO generowany w miesiącu zerowym.
 • Konta – Stan konta – przebudowano podgląd i wydruk stanu konta.
 • Przegląd dokumentów – przebudowano okno, ujednolicono i uproszczono wygląd i pracę z przeglądem.
 • Zatwierdzanie i księgowanie dokumentów – dodano uprawnienie umożliwiające zatwierdzanie i wycofywanie zatwierdzenia dokumentu. Operator z tym uprawnieniem nie może księgować. Uprawnienie księgowania natomiast umożliwia zarówno zatwierdzanie jak i księgowanie dokumentów.
Kasa
 • Słownik operacji kasowych – przebudowano operacje kasowe. Od teraz operacje kasowe definiuje się ogólne dla wszystkich administracji oraz można definiować operacje specyficzne dla administracji. Jeżeli operacja ogólna i indywidualna występują pod tym samym numerem, pierwszeństwo ma operacja indywidualna administracji. Słownik operacji przebudowano pod kątem nowej struktury. Kolumny znaczników pozwalają szybko określić powiązania operacji z innymi modułami (Czynsze, Rozrachunki…). Wyszukiwanie operacji z klawiatury odbywa się wg dowolnego fragmentu wyświetlanych informacji (numer, opis, konto fk).
 • Import wyciągów bankowych – konfigurację autorozliczania podzielono na osobno ustawienia dla wpłaty i wypłaty z konta. Edycja manualna danych wyciągu – dodano możliwość rozdzielania kwoty na dodatkowo 10 pozycji niezwiązanych (nie powiązanych z rozrachunkiem lub kontem czynszowym). Konfiguracja SWRK – dodano opcje decydowania o rozdzielaniu dla karty wskazanej przez SWRK, wszystkich kart kontrahenta lub karty wskazanej i podrzędnych kart wg hierarchii. Dodano opcję rozliczania tylko na zidentyfikowane wg opisu wpłaty na rozrachunki. Dodano opcję dzielenia dokumentu wg zadanej kwoty. Dodano możliwość kontynuacji wyciągu przerwanego przez innego operatora. Rozbudowano automatyzację importu i kontrolę błędów podczas wprowadzania danych. Przebudowano mechanizm generowania pozycji do rozliczania na bazie rozrachunków oraz kont czynszowych, jednocześnie dodano kontrolę rozliczeń na przestrzeni całego wprowadzanego wyciągu (tj. kilka wpłat od tego samego kontrahenta jest uwzględnianych przy wprowadzaniu kwot i wyliczaniu należności do zapłaty). Kod wspomagający wprowadzanie dokumentów zoptymalizowano pod kątem szybkości pracy. Dodano format importu zgodny z BOŚ Bank. Dodano składanie wyciągów stronicowanych.
Magazyn
 • Rozchodowanie bez metody – zmiana metody wyliczania stanów przewidywanych – pomija stany i wylicza wg identyfikatora towaru.
Media
 • Przesyłanie rozliczeń do czynszów – dodano możliwość przesyłania ilości składnika pozarozliczeniowego.
Przelewy
 • Zlecenia stałe – dodano funkcjonalność umożliwiającą seryjne generowanie przelewów dla zadanego okresu lub częstotliwości wpłat oraz kwoty (łącznie lub raty).
 • Eksport Elixir-0 – dodano możliwość agregacji wg kontrahenta.
Sekretariat
 • Poczta e-mail – dodano wyszukiwanie tekstowe po dowolnym fragmencie nadawcy, adresata, tematu lub treści. Redagowanie wiadomości – określanie adresatów do wiadomości i ukryte do wiadomości rozbudowano o generowanie list odbiorców na podstawie kart czynszowych w budynku i nieruchomości oraz pracowników.
 • Poczta e-mail – dodano szablony e-maili. Utworzenie szablonu odbywa się podczas standardowej edycji listu. Gotowy szablon można zapisać za pomocą przycisku [Zapisz] i opcji [Zapisz jako szablon…]. Aby skorzystać z szablonu, należy kolejno wybrać przycisk [Napisz] i wybrać szablon z menu kontekstowego. Za pomocą przycisku [Więcej…] uzyskujemy dostęp do słownika szablonów.
 • Poczta e-mail – w słowniku kontrahentów i kart czynszowych dodano do menu kontekstowego opcję napisz/wyślij e-mail.
 • Poczta e-mail – dodano przypisywanie wielu skrzynek pocztowych do operatora.
 • Poczta e-mail – dodano i rozbudowano rejestrowanie korespondencji w dzienniku sekretariatu.
 • Poczta e-mail – dodano korespondencję seryjną – przycisk [Więcej] / Lista nadawcza. Opcja umożliwia zredagowanie wiadomości o tym samym temacie, treści i załącznikach do wielu adresatów.
 • Dokumenty – Moje sprawy – nowa funkcja skupiająca się na wspomaganiu operatora w zarządzaniu przekazaną mu korespondencją, dokumentami i zgłoszeniami. Okno umożliwia w elastyczny sposób odfiltrować interesujące operatora sprawy, szybko lokalizować wybraną sprawę poprzez dynamiczne wyszukiwanie w treści oraz realizować zadania właściwe wybranemu zagadnieniu, tj. dodawać załączniki, ustawiać statusy (w realizacji, zakończone), przekazywać do realizacji dalej etc. Jednocześnie funkcja na jednym ekranie daje dostęp do wszystkich istotnych zagadnień dotyczących sprawy oraz umożliwia wyświetlanie szczegółów wybranego aspektu zagadnienia (np. szczegółowe dane kontrahenta, zasobu etc.), ponadto umożliwia wstawianie notatek własnych operatora, którymi może wspomóc swoją pracę z dokumentami i zgłoszeniami.
Windykacje
 • Sprawa – rozbudowano przywiązywanie rozrachunków do sprawy; wartości z rozrachunków pobierane są dynamicznie, aby zapewnić maksymalną aktualność danych w windykacjach. Dodano nową funkcję dopisywania pozycji powiązanych z kartą czynszową. Dodano nową funkcję dodawania sprawy na podstawie zadłużonej karty czynszowej oraz dociążania istniejącej sprawy.
Zgłoszenia
 • Wydruki zleceń – dodano możliwość wydruku wg nieruchomości.