Wersja 14.09.03.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 14.09.03.0

Opublikowano 03 Wrz 2014

Zmiany w systemie ADA z dnia 2014.09.03 przynoszą przede wszystkim dodanie nowych funkcjonalności dla istniejących modułów. W szczególności dotyczy to modułu windykacje, gdzie dodano powiązanie rozrachunków do sprawy, w ten sposób wartości w windykacjach będą pobierane dynamicznie. Poniżej przedstawiamy pełną listę zmian.

Ogólne
 • Kontrahenci – dodano możliwość definiowania kont bankowych kontrahentów w zależności od administracji.
 • Liczne poprawki usprawniające obsługę programu oraz eliminujące drobne usterki wpływające na efektywność pracy.
Czynsze
 • Wydruk danych obiektu – przebudowano i rozbudowano zestawienie danych obiektu.
 • Wydruki dokumentów – przeorganizowany interfejs, dodane filtry listy wyboru zasobów, typów kart i typów dokumentów.
 • Karty czynszowe – dodano pole „Dodatkowy opis na fakturze” – tekst dodawany jest do wydruku faktury dla danej karty czynszowej. Termin płatności rozbudowano o opcje liczba dni, dzień miesiąca oraz tekst.
 • Pisma – konfiguracja w parametrach – dodano możliwość wysyłania pism poprzez skrzynkę nadawczą poczty elektronicznej modułu Sekretariat.
 • Przegląd paczek – usprawniono i rozbudowano dekretację do FK.
 • Dodatki mieszkaniowe – przebudowano strukturę obsługi dodatków mieszkaniowych. Od teraz dodatków nie trzeba wyliczać przed generowaniem dokumentów lub wydrukiem. Przyspieszono i uproszczono procedury oraz dodano filtrowanie wg administracji i płatnika.
 • Seryjna zmiana stawek kart/zasobów/obiektów – przebudowano i rozbudowano funkcjonalność, analogicznie funkcja usuwania stawek.
DCM
 • Wydruk kart do głosowania – dodano możliwość drukowania kolumny „wstrzymuje się”.
 • Przydziały – dodano możliwość dowiązania karty czynszowej. Funkcjonalność umożliwia dostęp do danych karty na podstawie przydziału w module AdaWeb.
FK
 • Przegląd rozrachunków – dodano wyświetlanie daty „na dzień”, dodano przycisk [Legenda] – pokazuje okno legendy, którego nie trzeba zamykać do dalszej pracy, poprawiono kolejność kolumn na liście.
 • Noty odsetkowe – dodano możliwość generowania do istniejącej paczki not. Dodano możliwość przenumerowania not; historia zmian jest zapisywana.
 • BO – przebudowa mechanizmu BO – od teraz BO wyznacza dokument BO generowany w miesiącu zerowym.
 • Konta – Stan konta – przebudowano podgląd i wydruk stanu konta.
Kasa
 • Słownik operacji kasowych – przebudowano operacje kasowe. Od teraz operacje kasowe definiuje się ogólne dla wszystkich administracji oraz można definiować operacje specyficzne dla administracji. Jeżeli operacja ogólna i indywidualna występują pod tym samym numerem, pierwszeństwo ma operacja indywidualna administracji. Słownik operacji przebudowano pod kątem nowej struktury. Kolumny znaczników pozwalają szybko określić powiązania operacji z innymi modułami (Czynsze, Rozrachunki…). Wyszukiwanie operacji z klawiatury odbywa się wg dowolnego fragmentu wyświetlanych informacji (numer, opis, konto fk).
 • Import wyciągów bankowych – konfigurację autorozliczania podzielono na osobno ustawienia dla wpłaty i wypłaty z konta. Edycja manualna danych wyciągu – dodano możliwość rozdzielania kwoty na dodatkowo 10 pozycji niezwiązanych (nie powiązanych z rozrachunkiem lub kontem czynszowym). Konfiguracja SWRK – dodano opcje decydowania o rozdzielaniu dla karty wskazanej przez SWRK, wszystkich kart kontrahenta lub karty wskazanej i podrzędnych kart wg hierarchii. Dodano opcję rozliczania tylko na zidentyfikowane wg opisu wpłaty na rozrachunki. Dodano opcję dzielenia dokumentu wg zadanej kwoty. Dodano możliwość kontynuacji wyciągu przerwanego przez innego operatora.
Magazyn
 • Rozchodowanie bez metody – zmiana metody wyliczania stanów przewidywanych – pomija stany i wylicza wg identyfikatora towaru.
Media
 • Przesyłanie rozliczeń do czynszów – dodano możliwość przesyłania ilości składnika pozarozliczeniowego.
Przelewy
 • Zlecenia stałe – dodano funkcjonalność umożliwiającą seryjne generowanie przelewów dla zadanego okresu lub częstotliwości wpłat oraz kwoty (łącznie lub raty).
 • Eksport Elixir-0 – dodano możliwość agregacji wg kontrahenta.
Sekretariat
 • Poczta e-mail – dodano wyszukiwanie tekstowe po dowolnym fragmencie nadawcy, adresata, tematu lub treści. Redagowanie wiadomości – określanie adresatów do wiadomości i ukryte do wiadomości rozbudowano o generowanie list odbiorców na podstawie kart czynszowych w budynku i nieruchomości oraz pracowników.
 • Poczta e-mail – dodano szablony e-maili. Utworzenie szablonu odbywa się podczas standardowej edycji listu. Gotowy szablon można zapisać za pomocą przycisku [Zapisz] i opcji [Zapisz jako szablon…]. Aby skorzystać z szablonu, należy kolejno wybrać przycisk [Napisz] i wybrać szablon z menu kontekstowego. Za pomocą przycisku [Więcej…] uzyskujemy dostęp do słownika szablonów.
 • Poczta e-mail – w słowniku kontrahentów i kart czynszowych dodano do menu kontekstowego opcję napisz/wyślij e-mail.
 • Poczta e-mail – dodano przypisywanie wielu skrzynek pocztowych do operatora.
 • Poczta e-mail – dodano i rozbudowano rejestrowanie korespondencji w dzienniku sekretariatu.
 • Poczta e-mail – dodano korespondencję seryjną – przycisk [Więcej] / Lista nadawcza. Opcja umożliwia zredagowanie wiadomości o tym samym temacie, treści i załącznikach do wielu adresatów.
Windykacje
 • Sprawa – rozbudowano przywiązywanie rozrachunków do sprawy; wartości z rozrachunków pobierane są dynamicznie, aby zapewnić maksymalną aktualność danych w windykacjach. Dodano nową funkcję dopisywania pozycji powiązanych z kartą czynszową. Dodano nową funkcję dodawania sprawy na podstawie zadłużonej karty czynszowej oraz dociążania istniejącej sprawy.
Zgłoszenia
 • Wydruki zleceń – dodano możliwość wydruku wg nieruchomości.