Wersja 14.03.18.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 14.03.18.0

Opublikowano 18 Mar 2014

Najnowsze zmiany w systemie ADA z dnia 2014.03.18 przynoszą przede wszystkim zwiększoną funkcjonalność dla istniejących modułów. W szczególności dopracowano opcję wydruku poszczególnych faktur oraz dodano możliwość wydruku seryjnego. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zmian.

Czynsze
 • Wydruki korekt zbiorczych – dostosowano do wspólnego mechanizmu druku faktur.
 • Lokalne / Generator korekt – rozbudowa: możliwość wyboru wielu typów kart czynszowych, obiektów; obsługa cykli miesięcznych; zapamiętywanie ustawień; statystyki składników przeniesiono na drugą zakładkę; filtr zapisane/niezapisane przeniesiono na grupę przycisków; zmieniono nazwy zakładek głównych; uporządkowano sekcję ze składnikiem czynszowym; rozszerzono pola edycji wzorów miana, ceny, ilości; dodano wybór typu karty podczas pobierania wzoru dla składnika.
 • Wydruki – windykacje – dodano nową wersję wydruku 5. Zestawienie zaległości – układ księgowy lub rozliczeniowy w oparciu o dokumenty. Nowy mechanizm umożliwia wielokrotne wykorzystanie raz wyliczonych danych.
 • Liczba miesięcy zaległości (funkcja) – dodano metodę statystyczną rozliczeniową (3): saldo liczy z dokumentów wg terminu płatności, LMZ wylicza poprzez podział przez kwotę miesięczną, zaokrąglenie uaktywniono dla wszystkich metod, nie tylko statystycznej.
 • Rozliczenia roczne – NRR_I_2 (funkcja) – dodano parametry dodatkowe w formie: NAZWA=WARTOSC;NAZWA=war1,war2,war3. Parametry: RET = JEDNOSTKI |KOSZTJEDN | ZALICZKA | KOSZT | NETTO | STVAT | VAT | BRUTTO – zwraca pojedynczą sumę wybranej kolumny tabeli, SKL = Id1,Id2,Id3 – identyfikatory r. składnika.
Faktury
 • Wydruki faktur – dodano wydruk seryjny faktur.
 • Faktury pro forma – poprawiono numerowanie dokumentów na przełomie roku.
FK
 • Wydruk potwierdzenia salda – dodano możliwość drukowania wg kont czynszowych.
 • Wydruki faktur – dodano wydruk seryjny faktur.
 • Faktury pro forma – poprawiono numerowanie dokumentów na przełomie roku
 • Dokumenty księgi głównej – dodano trzystopniowe księgowanie dokumentów (dokument może mieć teraz 3 stany):
  • niezatwierdzony – można edytować, można usuwać, brak liczby dziennika, brak odzwierciedlenia na kontach,
  • zatwierdzony – nie można edytować ani usuwać, brak liczby dziennika, dokument odzwierciedlony na kontach, można wycofać zatwierdzenie i „zdjąć” dokument z kont,
  • zaksięgowany – nie można edytować ani usuwać, nadana liczba dziennika uniemożliwiająca usunięcie dokumentu mimo wycofywania, odzwierciedlony na kontach, można wycofać do stanu „zatwierdzony” bez zerowania liczby dziennika. Nowy model pozwoli na korzystanie z aktualnych stanów kont księgowych umożliwiając jednocześnie zapanowanie nad zamykaniem miesięcy i ciągłością numeracji.
 • Przegląd dokumentów księgi głównej, Przegląd rejestrów zakupów/sprzedaży – dodano możliwość szybkiego przełączania admg, roku, miesiąca za pomocą skrótów klawiaturowych: Ctrl+Strzałki w górę/dół – zmiana administracji, Ctrl+Strzałki w lewo/prawo – zmiana miesiąca, Alt+Strzałki w lewo/prawo – zmiana roku, Ctrl+Alt+Strzałka w dół – dialog wyboru admg/rok/mc, Alt+Strzałka w dół – szybki wybór administracji.
 • Rozrachunki – przegląd przekrojowy rozrachunków – funkcja pozwala na przeglądanie i drukowanie rozrachunków z wielu administracji razem po wcześniejszym ustaleniu kryteriów wyszukiwania dokumentów.
Kasa
 • Wyciągi – import wyciągu z pliku – dodano możliwość przerwania podczas edycji manualnej i wznowienia w innym czasie. Pozwala to na wygodne wprowadzanie długich wyciągów, przywrócono poprawne rozdzielanie kwoty, poprawiono znikanie konta fk, wyszarzono konta dopisywane ze słownika, na przycisku [podlega rozliczeniu] zmieniono ikonę na [książeczkę pomarańczową] oznaczającą na liście dokumentów że częściowo rozdzielono na rozrachunki, do listy dokumentów dodano tooltip po najechaniu, który wyświetla informacje o wybranym dokumencie – tłumaczenie ikon, działanie wyszarzania kont zmodyfikowano – na czarno tylko konta fizycznie istniejące dla danej karty kth, posortowano pozycje wg istnienia konta oraz wpłaty niezwiązanej, spacja rozdziela kwotę, enter przechodzi na kolejny dokument, zrezygnowano z enter-to-tab, zamiast tego enter działa jak przycisk domyślny [Następny], [Następny] przechodzi do następnej rozliczalnej pozycji lub niekompletnego dokumentu, zablokowano edycję pól i kwot dla pozycji, dla których nie ma wpisu. Najpierw trzeba pozycję dodać (uaktywni się czarna na liście) i następnie można modyfikować pola edycyjne, dodano pomoc dla zmęczonych oczu – czerwona obwódka wokół aktywnego pola – znacznie ułatwi ocenę, gdzie aktualnie jest kursor, dodano ikonę kth w kolumnie alertu, jeżeli dany kth jest więcej niż raz w danym wyciągu, z opisów usunięto informacje spoza przelewu, po wybraniu dokumentu automatycznie przeskakuje na pierwszą do wypełnienia pozycję, liczne poprawki drobniejszych usterek, odblokowano warunki na operację kasową – można pozostawić pole puste lub wypełnić później, dodano dodatkowe opcje automatycznego rozliczania: rozlicz nadwyżkę na pierwsze konto oraz rozlicz całość na pierwsze konto, dodano reguły indywidualne importu (edycja na oknie edycji banku na zakładce Wyciągi) pozwalające zdefiniować kth i operację kasową w zależności od wyszukania określonego ciągu znaków w opisie transakcji, dodano reguły ogólne importu (narzędzia/słowniki) pozwalające zdefiniować kth i operację kasową w zależności od wyszukanego ciągu znaków i/lub numeru kierunkowego banku z IBAN (znaki 3-10 nr konta).
 • Przegląd raportów kasowych/wyciągów bankowych – dodano możliwość szybkiego przełączania admg, roku, miesiąca za pomocą kontrolek wizualnych lub skrótów klawiaturowych: Ctrl+Strzałki w górę/dół – zmiana administracji, Ctrl+Strzałki w lewo/prawo – zmiana miesiąca, Alt+Strzałki w lewo/prawo – zmiana roku, Ctrl+Alt+Strzałka w dół – dialog wyboru admg/rok/mc, Alt+Strzałka w dół – szybki wybór administracji.
Media
 • Wydruki – poprawiono czcionki na wydrukach tabel do odczytu.
 • Rozliczanie – zaliczki – dodano obsługę korekt do zaliczek.
Sekretariat
 • Poczta elektroniczna – zmiana układu i szaty graficznej okna, poprawiona obsługa treści i załączników, dodany kth na liście, dodana rejestracja dokumentu w dzienniku, konfigurację kont odseparowano od operatorów z możliwością przypisania do operatora, dodano stopkę oraz adresatów do wiadomości i ukryte do wiadomości, dodano możliwość zaznaczania/odznaczania wielu wiadomości (manualne, wg zadanych kryteriów) oraz seryjnego wykonywania operacji przeniesienia do folderu, oznaczenia, usunięcia, wydruku, dodano regulację szerokości i wysokości list na oknie poczty, uaktywniono obsługę opcji „pozostaw N dni na serwerze”, dodano edycję HTML wiadomości.