Wersja 14.01.08.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 14.01.08.0

Opublikowano 08 Sty 2014

Najnowsze zmiany w systemie ADA z dnia 2014.01.08 przynoszą przede wszystkim zwiększoną funkcjonalność modułów poprzez dodanie nowych funkcji, w szczególności obsługę poczty elektronicznej. Poniżej prezentujemy pełną listę zmian.

Ogólne
 • Eksport rachunków wirtualnych do pliku tekstowego: dodano komunikat o braku zapisanych rekordów, dodano zapis do formatu CSV, dodano makra pól tytułem analogiczne jak w przypadku wydruku książeczek w pismach:
  • TP – termin płatności,
  • T#<tekst> – wprowadza dowolny tekst,
  • MR – miesiąc i rok słownie,
  • IK – numer karty czynszowej,
  • KZ – kod zasobu,
  • F#<id_składnika> – funkcja SCZ2 dla akt. mies. i roku oraz zadanego składnika czynszu,
  • G#<id_składnika> – analogicznie funkcja C_SSC,
  • KO – konto karty czynszowej.
 • Wydruk faktur UniFak – wersja zeruje ustawienia użytkownika ze względu na wprowadzenie wymogu umieszczania od 2014 roku na fakturze zamiast „data sprzedaży” tekstu „data dokonania sprzedaży/wykonania usługi”.
Czynsze
 • Faktury korygujące – umożliwiono kaskadową korektę faktur.
 • Wydruki – Analiza faktur – nowy wydruk analityczny umożliwiający analizę ilościową zafakturowanych towarów/usług z podziałem wg kontrahentów lub typów dokumentów.
 • Wydruk faktur UniFak – wersja zeruje ustawienia użytkownika ze względu na wprowadzenie wymogu umieszczania od 2014 roku na fakturze zamiast „data sprzedaży” tekstu „data dokonania sprzedaży/wykonania usługi”.
FK
 • Słownik kont analitycznych – poprawiono wyszukiwanie konta z klawiatury.
 • Wykaz rozrachunków – poprawiono filtrowanie wg daty oraz określanie kwot ze względu na datę stanu, naprawiono kalendarze na oknie.
 • Faktury korygujące – umożliwiono kaskadową korektę faktur.
 • Faktury kosztowe – podział kosztów na obiekty/nieruchomości – dodano możliwość wprowadzania własnych kryteriów podziałowych (funkcji określających liczbę jednostek podziałowych przypadających na zasób). Wyboru alternatywnego kryterium podziałowego dokonuje się w tym samym miejscu, co wybór standardowego kryterium. Kryteria podziałowe definiuje się za pomocą słownika dostępnego w menu Narzędzia / Słowniki / Kryteria podziału kosztów.
 • Wydruk faktur UniFak – wersja zeruje ustawienia użytkownika ze względu na wprowadzenie wymogu umieszczania od 2014 roku na fakturze zamiast „data sprzedaży” tekstu „data dokonania sprzedaży/wykonania usługi”.
Kasa
 • Wprowadzanie dokumentów na podstawie kodu kreskowego – rozbudowano dodawanie dokumentów kasowych z użyciem kodu kreskowego: na przeglądzie raportu kasowego dodano przycisk [Kod kreskowy] – automatycznie dopisuje dokument oraz pyta o kod kreskowy i wypełnia podstawowe informacje dokumentu. Ustawienia mechanizmu dostępne są w menu Narzędzia / Parametry w sekcji Kod kreskowy.
Media
 • Wydruk faktur medialnych – zlikwidowano napisy „oryginał” i „kopia”.
Sekretariat
 • Poczta elektroniczna – dodano obsługę poczty elektronicznej POP3/SMTP. Konfiguracja serwera, portu, loginu i hasła oraz opcji dodatkowych dla obydwu protokołów znajduje się w ogólnych parametrach operatora – menu Narzędzia / Parametry indywidualne. Dostęp do poczty elektronicznej za pomocą menu Narzędzia – Poczta elektroniczna. Funkcja umożliwia:
  • Odbieranie poczty za pomocą protokołu POP3,
  • Wysyłanie poczty za pomocą protokołu SMTP,
  • Czytanie poczty tekstowej i html, przegląd i zapis załączników,
  • Organizowanie poczty w foldery użytkownika.
 • Poczta elektroniczna – wizualny opis funkcji:
  • (1) – lista folderów,
   • Na liście widoczne są foldery wbudowane oraz foldery użytkownika,
   • Dostęp do opcji folderów umożliwia prawy przycisk myszy (lub klawisz menu kontekstowego, jeżeli lista folderów jest aktywna).
   • Opcje folderów: Nowy folder, Opróżnij kosz, Nowy podfolder, Usuń folder.
   • Nowy folder – umożliwia utworzenie nowego folderu użytkownika w poziomie podstawowym,
   • Opróżnij kosz – usuwa emaile z folderu Kosz,
   • Nowy podfolder – tworzy podfolder w wybranym folderze,
   • Usuń folder – usuwa wybrany folder użytkownika, emaile z tego folderu zostają umieszczone w Koszu,
   • Liczba w nawiasie obok nazwy folderu oznacza liczbę nieprzeczytanych wiadomości.
  • (2) – lista emaili w wybranym folderze,
   • Na liście widoczne są emaile zawarte w wybranym na liście folderów folderze,
   • Kolumny od lewej oznaczają kolejno: odebrany/wysłany, przeczytany/przekazany/odpowiedziano, czy są załączniki, nadawca/adresat, temat, data, godzina,
   • Email po wybraniu i wyświetleniu w oknie podglądu staje się automatycznie przeczytany,
   • Aby przenieść email do innego folderu należy chwycić i przeciągnąć nad wybrany folder na liście folderów,
   • W zależności od wybranego emaila dostępne są odpowiednie przyciski zadań (4): Napisz, Odpowiedz, Przekaż, Usuń, Edytuj.
  • (3) – podgląd wybranego emaila lub załączników,
   • Dostępny jest podgląd HTML (za pomocą silnika Internet Explorer), tekstowy oraz lista załączników.
   • Na liście załączników wymienione są wszystkie załączone pliki. Dostępne opcje to [Otwórz] – uruchamia wybrany załącznik; oraz [Zapisz] – umożliwia zapisanie załącznika na dysku.
  • (4) – przyciski zadań,
   • Odbieranie – przycisk [Odbierz] umożliwia odebranie poczty z serwera. Funkcja pozostawia emaile na serwerze, ściąga wszystkie nie odebrano dotąd listy wraz z załącznikami i umieszcza w folderze „Skrzynka odbiorcza”,
   • Wysyłanie – przycisk [Wyślij] powoduje wysłanie wszystkich oczekujących emaili z folderu „Skrzynka nadawcza”. Pomyślne wysłanie listu automatycznie przenosi go do folderu „Elementy wysłane”,
   • Pisanie i wysyłanie – przycisk [Napisz] otwiera okno edycji listu:
    • Adresat – adres email adresata listu; można wybrać ze słownika kontrahentów,
    • Temat – temat listu,
    • Treść – treść tekstowa listu,
    • Załączniki – załączniki listu; można dodawać wiele jednocześnie. Załącznik musi pozostać na dysku do momentu pomyślnego wysłania listu.
    • Wyślij – zapisuje list, umieszcza w folderze nadawczym i wykonuje wysłanie,
    • Zapisz – zapisuje list w folderze kopii roboczych i zamyka okno edycji.
   • Odpowiedz – umożliwia napisanie emaila w odpowiedzi do wybranego.
   • Automatycznie umieszcza adresata i temat.
   • Przekaż – umożliwia przekazanie wybranego emaila do kolejnego adresata – zachowuje załączniki,
   • Edytuj – umożliwia ponowną edycję listu w kopiach roboczych,Usuń – przenosi list do kosza.