Wersja 13.05.25.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 13.05.25.0

Opublikowano 25 maja 2013

Kolejne zmiany systemu ADA z dnia 2013.05.25 – wychodząc naprzeciw ustawom śmieciowym, dodano w systemie funkcję GminaStawka() oraz umożliwiono definiowanie stawek gminnych w funkcjach administratora. Zwiększyła się funkcjonalność systemu ADA dzięki takim ulepszeniom jak statystyczna analiza zasobów czy obsługa nowego wzoru deklaracji VAT-7.

Ogólne
 • W funkcji sumującej naliczenia czynszowe, SN() dodano obsługę dodatkowych filtrów. Funkcja wykorzystywana jest w generatorze raportów, pismach i schematach księgowych
 • Przebudowany został uniwersalny słownik zasobów. Dodane zostały do niego filtry i możliwość zaznaczenia przez użytkownika parametru decydującego o zapamiętywaniu filtrów.
 • W funkcji FormatujKontoBank() dodano obsługę konta bankowego o długości 28 znaków uwzględniającego kod kraju.
 • Dodano nową funkcję GminaStawka(). Funkcja dostępna jest w generatorze raportów, wzorach czynszowych , pismach.
Czynsze
 • Wydruki->DCM-> Karta do głosowania , przeniesiono filtr zaawansowany na zakładkę nr 7, dodano możliwość określenia metody liczenia głosów: wg udziałów,1 lokal = 1 głos, 1 właściciel = 1 głos
 • Rozbudowano mechanizm do importu rozliczeń centralnego ogrzewania z pliku tekstowego aby w przypadku braku w pliku informacji o numerze karty czynszowej program ustalił numer karty na podstawie kodu lokalu.
 • Narzędzia -> funkcje administratora-> stawki gminne dodano możliwość definiowania stawek gminnych. Wartości zdefiniowanych stawek wprowadzamy w menu stawki/ dane -> gminne, nowe stawki będą pomocne przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z ustawą śmieciową.
 • W generatorze raportów w sekcji kart czynszowych dodano nową funkcję LiczSaldoNIer() zliczającą w zależności od podanych parametrów salda dla nieruchomości.
 • W funkcji ustalającej liczbę miesięcy zaległości LMZ() dla metody statystycznej poprawiono zaokrąglanie salda.
 • W funkcji NRR_Z_2() dodano tryb wydruku/sum XS – dodatkowe podsumowanie pod przychodami i kosztami bez kolumny z wynikiem rozliczenia. Podsumowanie pojawia się, gdy w wydruku i podsumowaniu aktywne są kolumny 4+8+16 i nie ma 512.
DCM
 • W menu Analizy dodano nową funkcję „Analiza statystyczna zasobów” Analiza pozwala na uzyskanie informacji o liczbie lokali, z podziałem na typy zasobów i status. Istnieje również możliwość wydruku analizowanych danych. FK
 • Wprowadzono obsługę nowego wzoru deklaracji VAT-7, kolejna wersja deklaracji jest oznaczona numerem 14. Użytkownik, którzy wcześniej otworzył miesiąc kwiecień lub kolejne miesiące z poprzednim wzorem deklaracji a chciałby wypełnić deklaracje VAT-7(14), powinien skasować otwarte miesiące ( FK->Rejestry-> VAT-7 -> wybrać odpowiedni miesiąc -> prawy klawisz myszy -> usuń) a następnie wykonać ponownie otwarcie miesiąca VAT.
 • W przeglądzie rejestru zakupów dodano możliwość sortowania pozycji wg wszystkich wyświetlanych nagłówków
 • FK-> plan kont-> wydruk -> Obroty konta dodano obsługę filtru zaawansowane.
 • Na pasku szybkiego uruchamiania dodano ikonę z dostępem do bazy kontrahentów
Kredyty
 • W przeglądzie paczek poprawiono wyświetlanie podsumowania paczki aby przy dużych wartościach mieściły się na ekranie wszystkie znaki po przecinku.
 • W przeglądzie kart i stanów kont dano nowy wydruk „Analiza konta”
Magazyn
 • W menu analizy dodano nową funkcję „Analiza popularności asortymentu”. Dzięki niej będzie można w łatwy i szybki sposób ustalić który z towarów najczęściej jest przyjmowany lub wydawany z magazynu, w zdefiniowanych przedziałach czasowych.
Meldunki
 • W menu głównym wydruki dodano „Generator raportów”, dostępne są trzy sekcje dotyczące nieruchomości, obiektów i zasobów.
 • Przygotowano mechanizmy wspierające tworzenie „deklaracji śmieciowych” – dokumentów, które właściciele lub administratorzy zobowiązani są składać w gminie.
 • Wprowadzono mechanizmy monitorujące zmiany liczby osób aby przygotowaćdeklarację z odpowiedną korektą. Mechanizmy do obsługo „deklaracji śmieciowych” zostały tak przygotowana aby umożliwić poprawne wypełnienie deklaracji w zależności od treści uchwały Rady Gminy np.: obliczenia wg osób z uwzględnieniem ulg dla rodzin wielodzietny, z uwzględnieniem ulg dla emerytów, istnieje możliwość rozliczania śmieci wg średniorocznego zużycia wody, wg m3, litrów, powierzchni , sztuk itp.
 • Przygotowano wydruki , sprawozdania do analiz lokali z selektywną i nieselektywną zbiórką odpadów.
 • W menu przegląd dodano możliwość przeglądu i edycji stawek/danych zasobów i kart. Jakie dane będą dostępne w module meldunki definiuje się w parametrach systemu, do których dostęp jest w moduł nadzorca.
Sekretariat
 • W menu głównym dodano wydruki -> generator wydruków. Dostępna jest sekcja z wszystkimi zapisami dziennika.
Wkłady
 • W generatorze raportów sekcja wydruki paczek i dokumentów udostępniono brakujące pola z tabel.
Zgłoszenia
 • W oknie do rejestracji zgłoszeń w zakładce opis dodano nowe pola pozwalające zarejestrować planowaną datę i godzinę realizacji zgłoszenia.
 • Analizy -> wydruk wg słowników, przebudowano aby cała wpisana treść opisu zgłoszenia mieściła się na wydruku, przy nazwisku zgłaszającego dodano informację o jego numerze telefonu, gdy jest zarejestrowany w bazie kontrahentów.
 • Analizy -> wydruk wg obiektów, wprowadzono dynamiczne rozszerzanie pola opis. Zmieniono rozmiar wydruku z Letter na A4, poprzedni rozmiar mógł powodować wyświetlanie komunikatu o błędzie na wyświetlaczu drukarek kontrolujących rozmiar papieru.