Wersja 12.11.05.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 12.11.05.0

Opublikowano 05 Lis 2012

W dniu 2012.11.05 zaktualizowano system ADA. Tym razem nasi programiści szczególnie zainteresowali sie modułem Czynsze, udoskonalając wydruki, karty czynszowe, import wyciągów bankowych i inne. Liczne poprawki wystapił również w Mediach.

Ogólne
 • Zasoby – pole nr lokalu rozszerzono do 10 znaków.
 • Kontrahenci – dodano adresy korespondencyjne. Dostęp do edycji adresów kontrahenta z poziomu formularza edycji kontrahenta – przycisk [Adresy]. Nowa funkcjonalność pozwala dodać dowolną liczbę adresów korespondencyjnych kontrahenta wraz z okresami aktywności. Oprócz tego można dodawać również adresy e-mail. Analogicznie dodano adresy do kart czynszowych. Aktualizacja automatycznie przenosi dotychczasowe adresy korespondencyjne do nowego modułu – dotychczasowe na formularzu kth przestają być dostępne. Funkcje i makra w pismach korzystają z nowych adresów korespondencyjnych. Pierwszy aktywny w zadanym okresie adres kth jest jego adresem domyślnym (używany w pismach przy użyciu makra KTH:AdresKor). Przegląd techniczny adresów korespondencyjnych dostępny w nadzorcy w menu przeglądy / przeglądy techniczne.
Czynsze
 • Liczba miesięcy zaległości – zlikwidowano dedykowaną funkcję wyliczającą LMZ do kart czynszowych. W zamian dodano funkcję Czynsze:LMZ wyliczającą na bieżąco liczbę miesięcy zaległości (funkcja dostępna w generatorze raportów wg kart czynszowych). Podgląd wyliczanej wartości znajduje się w dotychczasowym miejscu na formularzu karty czynszowej. W parametrach globalnych modułu czynsze należy ustawić opcje wyliczania LMZ (szczegółowa instrukcja w opisie każdego z parametrów) w tym konta czynszowe brane pod uwagę przy wyliczeniu. Dodano drugą metodę wyliczania LMZ – analityczna. Szczegóły działania metod wyliczania LMZ również znajdują się w opisach parametrów.
 • Liczba osób z meldunków – poprawki w wydruku – dodano Lp. oraz podsumowania.
 • Wydruk not z paczki – poprawki w układzie graficznym wydruku, dodane drukowanie opisu dokumentu i kwoty z nagłówka, jeżeli dokument nie posiada pozycji, dodano rozciąganie wierszy w pionie.
 • Import wyciągów bankowych – dodano automatyczną konwersję kodowań MAZOVIA i DHN, poprawiono konwersję CP852(LATIN2).
 • Karty czynszowe – dodano adresy korespondencyjne kart czynszowych. Aktualizacja przenosi adres odbiorcy jako adres korespondencyjny karty. Adresy korespondencyjne używane są podczas wydruku faktur wg zasady, że dana faktura drukowana jest dla wszystkich adresów korespondencyjnych danej karty czynszowej. W przypadku, gdy karta nie posiada zdefiniowanego adresu korespondencyjnego, jako adres brany jest adres korespondencyjny kontrahenta. Jeżeli kth nie ma zdefiniowanego takiego adresu – używany jest adres zasobu z karty.
 • Wydruk faktur i rachunków – drukowanie wg adresów korespondencyjnych kart czynszowych. Dany dokument drukowany jest tyle razy, ile jest aktywnych adresów korespondencyjnych na karcie. W przypadku, gdy karta nie posiada zdefiniowanych adresów, dokument jest drukowany raz – albo na domyślny adres korespondencyjny kontrahenta, albo na adres zasobu (gdy kth nie posiada adresu kor.).
 • Wydruki – wykazy – zakładka B – Wykaz adresów korespondencyjnych kart czynszowych oraz Lista nadawcza – dwa nowe wydruki związane z adresami korespondencyjnymi. Pierwszy pozwala na wydrukowanie adresów korespondencyjnych wybranych kart. Drugi służy do drukowania listy nadawczej używanej przy seryjnym wysyłaniu korespondencji.
 • Przeglądy kart wg kth/zasobów – przebudowano przeglądy dostępne pod przyciskami paska narzędzi aplikacji – karty wg kth oraz wg zasobów.
 • Karta czynszowa – przegląd rozrachunków – dodano eksport odsetek do dokumentów czynszowych aktywnej karty czynszowej.
 • Zestawienie obrotów i sald – poprawiono sumowanie wg strony oraz podsumowanie wg kont.
FK
 • Budżet – definicje paragrafów – dodano obsługę funkcji sumkonta oraz zmiennych akt_admg, akt_rok, akt_mc.
 • Plan kont – zabezpieczono konta syntetyczne przed usunięciem, jeżeli posiadają konta analityczne.
 • Przebudowane wyliczanie odsetek wg rozrachunków.
 • Zestawienie rejestru sprzedaży/zakupów – poprawiono podsumowanie wg kategorii VAT.
Kasa
 • Przegląd pozycji nierozliczonych – dodano podsumowanie na życzenie.
 • Kompensata – parametry – dodano parametr „przenoś kwoty między kontami”. Włączony umożliwia przeksięgowanie kwot z konta na konto, wyłączony tylko w ramach danego konta.
Media
 • Analiza porównawcza zużyć w okresach – poprawiono wyświetlanie liczby osób oraz filtrowanie okresów.
 • Rozliczanie – zużycie licznika – poprawiono wadliwe wyliczanie zużycia licznika posiadającego podliczniki.
 • Rozliczenia / Seryjna zmiana daty/usuwanie odczytów – nowa funkcja do wykonywania seryjnych operacji na odczytach liczników.
 • Import odczytów z pliku txt – import podzielono na dwa kroki z podglądem i weryfikacją wczytywanych wartości.
Sekretariat
 • Przegląd korespondencji do wysłania – dodano możliwość wydruku listy nadawczej.
 • Windykacje
 • Pozwy – zaktualizowano formularz pozwu do zmian wprowadzonych w kwietniu b.r., poprawiono czcionkę oraz literówki.
 • Nowi dłużnicy – poprawiona lista kont, likwidacja kont odsetkowych z listy (dodawane automatycznie do kont podstawowych)
Zgłoszenia
 • Przegląd – dodano przegląd/edycję cech oraz przeglądy wartości wg administracji, nieruchomości, obiektów i zasobów oraz wydruk zestawienia wg zadanych kryteriów.