Wersja 11.06.17.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 11.06.17.0

Opublikowano 11 Cze 2011

Najnowsze zmiany w systemie ADA z dnia 17 czerwca 2011 przynoszą przede wszystkim zwiększoną funkcjonalność modułów poprzez dodanie nowych funkcji, poprawę oraz usprawnienie obsługi istniejących. Poniżej prezentujemy pełną listę zmian.

Ogólne
 • Optymalizacja tabel dokumentów i naliczeń czynszowych – rozmiar plików pomniejszony o średnio 40%.
 • Optymalizacje prędkości funkcji ogólnego zastosowania.
Czynsze
 • Dokumenty lokalne – Wyciągi bankowe – Import wyciągu bankowego – nowa funkcja importu wyciągów bankowych do dokumentów lokalnych. Obsługuje formaty Elixir-0, MT-940, ING, SIMP, EIN, AIPP. Typ pliku wykrywany jest automatycznie. Import obsługuje SWRK – ustawienia dostępne za pomocą przycisku [Konfiguracja].
 • Słownik paczek czynszowych – ujednolicono słowniki paczek czynszowych.
 • Paczki czynszowe – zmiana interpretacji statusu zaksięgowania paczki. Do dotychczasowych stanów (nie zaksięgowana, zaksięgowana) dodano „częściowo zaksięgowana” – umożliwia to księgowanie/wyksięgowywanie pojedynczych dokumentów w paczce bez potrzeby przetwarzania całej paczki czynszowej. Na przeglądzie dokumentów czynszowych paczki częściowo zaksięgowane oznaczane są kolorem pomarańczowym; nad listą dokumentów dodano informację o liczbie zaksięgowanych dokumentów; do opcji po prawej stronie dodano [Więcej opcji…] umożliwiające księgowanie/wyksięgowywanie pojedynczych dokumentów.
 • Narzędzia – Słowniki – Konta – definicję konta wzbogacono o znacznik „Rozrachunki”. Znacznik powoduje tworzenie rozrachunków z naliczeń czynszowych podczas księgowania paczek. Analogicznie rozrachunki są usuwane w momencie wyksięgowywania dokumentów. Uwaga – jeżeli rozrachunek powiązany z dokumentem czynszowych posiada zapłaty, nie można wyksięgować tego dokumentu oraz nie można dokonać przeliczenia czynszu! Ponadto przebudowano listę definicji kont pod kątem czytelności wpisów.
 • Narzędzia – Funkcje administratora – BO rozrachunków. Funkcja pozwala utworzyć rozrachunki początkowe dla wszystkich kart o niezerowym saldzie na kontach „rozrachunkowych”. Wykonanie funkcji jest niezbędne do rozpoczęcia pracy z rozrachunkami, aby stan finansowy konta kontrahenta został prawidłowo odwzorowany w module rozrachunkowym. Funkcję należy wykonać w ostatnim miesiącu przed planowanym rozpoczęciem pracy z rozrachunkami.
 • Karty czynszowe – Okno karty czynszowej – zakładka Dokumenty – dodano kolumnę R informującą o istnieniu oraz stanie rozrachunku powiązanego z dokumentem czynszowym (w nawiasie skojarzony kolor):
  • pusty – brak rozrachunku,
  • * – jest rozrachunek powiązany z dokumentem (czarny),
  • = – rozrachunek został zapłacony w terminie (zielony),
  • ? – rozrachunek został częściowo uregulowany (niebieski),
  • ! – rozrachunek nie został uregulowany w terminie (czerwony),
  • # – rozrachunek uregulowany po terminie (pomarańczowy).
  • Legenda oznaczeń jest dostępna z poziomu programu.
 • Karty czynszowe – Okno karty czynszowej – dodano zakładkę Rozrachunki – podgląd wszystkich czynszowych rozrachunków karty czynszowej.
 • Operacje – Naliczenia miesięczne – dodano kontrolę daty dokumentu z terminem płatności. Rozbudowano wizualizację postępu procesu naliczania czynszu.
 • Wpłaty – przebudowano okno wprowadzania wpłat, wyeliminowano wykryte usterki, zniesiono obligatoryjność wyboru konta czynszowego przed wprowadzaniem wpłat (w przypadku nie wybrania konta podpowiadane jest konto na wybranej karcie czynszowej).
 • Dokumenty – Ewidencja płatności – opcja umożliwia realizowanie rozrachunków na zasadzie analogicznej, jak w module Kasa. Aby uaktywnić ewidencję, należy powiązać konta administracji z ewidencją płatności w oknie edycji administracji w module Nadzorca.
 • Analiza konta – wg terminu płatności – poprawiono interpretację dokumentów na przełomie roku i dokumentów BO o nieokreślonym terminie płatności.
 • Stawki globalne/obiektów/zasobów/kart – dopisywanie stawek – dodano automatyczną korektę daty początkowej stawki: pierwszy dzień wybranego miesiąca.
Faktury
 • Wydruki – Zestawienie faktur – dodano filtr wg aktywnej administracji.
FK
 • Rozrachunki – ujednolicono oznaczenia rozrachunków na przeglądach. Dodano dostęp do kompensat (patrz zmiany w module Kasa), dodano możliwość podglądu źródła rozrachunku, uproszczono okno podglądu/edycji rozrachunku.
 • Rozrachunki – odsetki – okno naliczania odsetek – uproszczono naliczanie odsetek. Odsetki naliczane są zawsze dla wszystkich rozrachunków kontrahenta, poprawiono usterki w naliczaniu odsetek.
 • Wydruki z planu kont i wg grup kont – modyfikacja – podsumowywane są zawsze wszystkie wydrukowane konta.
Kasa
 • Raporty kasowe – umożliwiono drukowanie KP/KW w zamkniętych raportach kasowych. Wydruk opatrzony jest symbolem „duplikat”.
 • Narzędzia – Słowniki – Kasy/Banki – do typów kas dodano typ „Kompensata” (przeksięgowania rozrachunkowe). Przy dopisywaniu kompensaty należy również określić operację kasową dotyczącą kompensat. Ponadto przebudowano okno edycji Kasy/Banku dodają możliwość kojarzenia kont bankowych admg z bankami w module Kasa.
 • Operacje – Kompensaty – przegląd raportów kompensatowych – analogiczny jak w przypadku przeglądu wyciągów bankowych.
 • Kompensaty – Raporty „kompensaty” służą do przeksięgowywania kwot z rozrachunków nadpłaconych na niedopłacone. Kompensat można dokonywać trzema drogami różniącymi się poziomem decyzyjności operatora.
  • [Dopisz wiele] na przeglądzie dokumentów raportu kompensaty – pozwala automatycznie wygenerować dokumenty kompensujące rozrachunki wybranych kontrahentów. Automat kompensuje rozrachunki wg kolejności chronologicznej zaspokajając kolejne niedopłaty odnalezionymi nadpłatami. Funkcja obsługuje zarówno należności jak i zobowiązania.
  • [Należność] / [Zobowiązanie] – dopisanie dokumentu kompensaty dla pojedynczego kontrahenta. Po wybraniu kontrahenta uwidoczniony jest stan jego rozrachunków (niedopłaty/nadpłaty) oraz dostępne są opcje:
   • [Kompensuj automatycznie] – działa identycznie, jak automatyczna kompensata funkcji [Dopisz wiele],
   • [Dopisz] – pozwala na dopisanie pozycji kompensującej jedną parę rozrachunków (kojarzona jest nadpłata, niedopłata oraz kwota kompensacji).
 • Import wyciągu bankowego – dodano obsługę formatów Elixir-0, ING, SIMP, EIN, AIPP. Po zakończeniu edycji ręcznej importowanego wyciągu dodano możliwość automatycznego rozdzielenia wpłat na nie zapłacone rozrachunki.
 • Raporty kasowe / Wyciągi bankowe – wprowadzanie i edycja danych – dokonano zmian pod kątem optymalizacji efektywności i komfortu pracy z modułem (głównie pod kątem realizacji rozrachunków).
 • Narzędzia – Słowniki – Kasy/Banki – Edycja banku – dodano listę powiązanych kont administracji. Wiązanie kont udostępniono w oknie edycji administracji w module Nadzorca.
 • Narzędzia – Słowniki – Kasy/Banki – Edycja – dodano ustawienia eksportu do modułu Czynsze: Typy dokumentów wpłat, wypłat oraz prefiks tworzonej paczki czynszowej.
 • Kasa/Bank – realizacje rozrachunków – ustawienia operatora. W parametrach indywidualnych operatora dodano:
  • Naliczaj odsetki automatycznie – powoduje automatyczne naliczanie odsetek w rozrachunkach kontrahenta w momencie realizacji. Dzięki temu w momencie dokonywania wpłaty znana jest całkowita zaległość kontrahenta,
  • Oddziel odsetki od rozrachunków – ustawia alternatywne sortowanie w oknie realizacji rozrachunków,
  • Automatyczne realizacje – wpływa na sposób automatycznego realizowania rozrachunków (opcja automatyczna podczas wpisywania manualnego oraz proces finalizujący import wyciągu bankowego). Dostępne możliwości: Tylko należność; Należność, następnie odsetki; Odsetki, następnie należność.
 • Kasa/Bank – opisy pozycji wpłat/wypłat – poszerzono pole opisu pozycji dokumentu do 255 znaków.
Media
 • Rozliczanie – wzory indywidualne – dodano opcjonalny warunek tworzenia pozycji dokumentu. Wypełnienie warunku wyłącza działanie ustawień grupy „twórz zerowe pozycje”. Jeżeli wartość całkowita wyliczona z warunku wynosi 0 – pozycja zostaje pominięta. W połączeniu ze składnikiem medialnym bez określonego typu mediów umożliwia nieskomplikowane implementacje opłat stałych, niezależnych od odczytów liczników.
Czynsze – rozrachunki
W bieżącej wersji wprowadzono rozrachunki do modułu czynsze. Przed przystąpieniem do pracy z rozrachunkami należy wykonać następujące czynności:
 1. Ustalić konta rozrachunkowe. [Narzędzia – Słowniki – Konta] Rozrachunki są tworzone na bazie dokumentów naliczeniowych podczas księgowania. Każdy dokument jest księgowany na wskazane w nagłówku dokumentu konto. Jeżeli konto jest rozrachunkowe, tworzony jest również rozrachunek. W słowniku kont należy zaznaczyć opcję „rozrachunkowe” przy każdym koncie, którego dokumenty mają generować rozrachunki.
 2. Ustalić BO rozrachunków. [Narzędzia – Funkcje administratora – BO rozrachunków] W momencie wdrażania rozrachunków prawdopodobnie istnieją już karty czynszowe oraz konta. Brak natomiast odwzorowania stanów kont (rozrachunkowych) w rozrachunkach. Należy określić ostatni miesiąc bez rozrachunków (może być nim miesiąc BO danego roku) i za pomocą tej funkcji wygenerować rozrachunki początkowe dla niezerowych sald kontrahentów. Każdy kolejny miesiąc będzie już księgowany współbieżnie z tworzeniem rozrachunków.
 3. Ponowne zaksięgowanie paczek. [Operacje – Wyksięgowanie seryjne / Księgowanie seryjne] Wykonanie tego kroku jest potrzebne w sytuacji, gdy istnieją naliczenia na miesiące późniejsze, niż miesiąc wygenerowanego w pkt. 2 BO. Dla każdego miesiąca późniejszego, niż miesiąc BO, należy wyksięgować i zaksięgować paczki z naliczeniami, aby utworzyć brakujące rozrachunki.
 4. Dalsza praca. Kolejne księgowania naliczeń czynszowych będą już automatycznie tworzyć rozrachunki. Wpłat rozrachunkowych dokonywać należy w module Kasa lub za pomocą funkcji Ewidencja płatności w module Czynsze.