Wersja 11.03.08.0 - Zakład Informatyki Stosowanej

Wersja 11.03.08.0

Opublikowano 08 Mar 2011

Kolejne zmiany systemu ADA z dnia 8 marca 2011. Rozszerzono możliwości rozliczeń w module Media, a także wprowadzono liczne poprawki w modułach FK i Czynsze. Uwaga! Proces aktualizacji do wersji 11.03.08.0 jest odmienny, niż w poprzednich wersjach systemu.

Ogólne
 • Uwaga! Proces aktualizacji do wersji 11.03.03.0 jest odmienny, niż w poprzednich wersjach systemu. Po wykonaniu standardowych czynności (żaden moduł systemu nie może być uruchomiony, wykonana kopia bazy danych, instalacja z pakietu instalacyjnego) w folderze plików wykonywalnych (%Ada%\Programy) umieszczony zostanie zestaw plików o rozszerzeniach dl1, ex1, dl2, ex2 i instalator automatycznie przejdzie do wykonania sterownika aktualizacji Setup2.exe. Przebieg aktualizacji jest dwuetapowy – na początku wykonywana jest aktualizacja do wersji 11.01.13.0, następnie do docelowej 11.03.04.0. Po prawidłowym przebiegu instalacji wyświetlony zostanie komunikat „Aktualizacja zakończona”. Od tego momentu można zacząć pracować z nową wersją. W rzadkich przypadkach starszych wersji systemu może być wymagana interwencja zespołu wdrożeniowego.
 • Pole PKWiU – rozszerzono znaczenie pola PKWiU w modułach Czynsze, Faktury, FK, Media, Magazyn – w przypadku towaru/usługi o obniżonej stawce podatku VAT, jeżeli nie mieści się w ramach PKWiU należy wpisać artykuł ustawy o VAT określający obniżenie stawki. Przy każdym polu PKWiU dodano przycisk [?] pozwalający zasięgnąć więcej informacji.
Czynsze
 • Pisma – funkcja C_WypDokowEx – do ostatniego parametru (CellWidth) dodano rozszerzenie umożliwiające drukowanie tabeli w układzie rozliczeniowym oraz drukowanie tylko kwoty podsumowania. Dodane parametry mają formę ciągu znaków „parametr=wartość|…”. Wpisanie „ROKMC=ROZLICZENIOWY” powoduje wydruk w układzie rozliczeniowym, zaś „RET=SALDO” wydrukuje jedynie saldo końcowe. „RET=SALDO+OPIS” zwróci saldo z opisem nadpłata/niedopłata. Przykład: #[C_WypDokowEx(kar:id_kart,200101,akt_rok&akt_mc,”,”,”,”,’10|ROKMC=ROZLICZENIOWY|RET=SALDO+OPIS’)]#
 • Pisma – wg kart czynszowych – poprawiono filtrowanie wg liczby miesięcy zaległości.
 • Wydruki – Zestawienia – Naliczeń – podstawowe – poprawiono filtrowani wg typu zasobu.
 • Pisma – funkcja C_ObrotyWMiesiacu – zwężono drukowaną tabelę, dodano automatyczne dopasowanie do treści.
 • Dokumenty lokalne – wpłaty – nowa wpłata – zmieniono kolejność sortowania kont – aktualna kolejność: wg wybranej karty i numeru konta czynszowego.
FK
 • Rejestry – CIT-8 – poprawka usterki błędnie określanej na formularzu administracji.
 • Rejestry – wydruk rejestru – poprawiono kategoryzowanie kwot dokumentów analitycznych, ustalono kolejność sortowania faktur wg typu i numeru, ujednolicono wielkość liter typów rejestrów w kolejce typów i przy filtrowaniu dokumentów, podsumowanie wg struktury zmieniono na „Analiza VAT”, pogrubiono czcionkę w podsumowaniach „razem”, dodano podgląd podsumowań przed wydrukiem (bez krzyżowego), poprawiono zachowanie się postępu generowania wydruku (możliwość anulowania), poprawiono prędkość generowania wydruku, dodano drukowanie nr rejestru przy numerze dokumentu jeżeli inny niż zero (podstawowy) np. „(R-1)”, dodano sortowanie dodatkowo wg numeru rejestru (podstawowy, 1, 2…), dodano całkowitą liczbę dokumentów w podsumowaniu podglądu, liczbę dokumentów i kwotę brutto w podsumowaniu podglądu przeniesiono na prawą stronę i pogrubiono czcionkę, ukryto cienie stawek/kategorii pod polami, dodano uproszczoną wersję wydruku (wersja zaawansowana przeniesiona pod nazwą „Analiza rejestru…”, dodano możliwość zmiany rozmiaru okna dialogowego wydruku rejestru.
 • Rejestry / Faktury – przegląd – lista faktur – dodano kolumnę „R” sygnalizującą różnicę między miesiącem księgowym a rozliczeniowym dokumentu.
 • Rejestry – Struktura sprzedaży – dodano opcję wydruku wyliczenia struktury.
 • Księga główna – Koszty – Wprowadzanie faktur – poprawiono rozdzielanie pozycji faktury na budynki wg zadanych kryteriów, usterka powodował błędną interpretację procent VAT odliczanego/nie odliczanego.
Kasa
 • Raporty kasowe/bankowe – zamykanie raportu – sprawdzanie poprawności raportu – dodano kontrolę zgodności kwoty WN/MA ze stroną określoną w nagłówku dokumentu.
 • Wyciągi bankowe – Import formatu MT-940 – dodano wsparcie dla subformatu firmy Asseco.
Media
 • Przegląd liczników indywidualnych – lista liczników – poprawiono kolejność sortowania liczników wg typów mediów.
 • Rozliczanie – zakładka składników medialnych – poprawiono intuicyjność interfejsu zarządzania zestawami składników.
 • Rozliczenia – wydruk faktur – poprawiono interpretację daty salda.
 • Rozliczenia – Średnie zużycie – poprawiono usterkę generowania do zerowych danych kart. Kolejne wyliczenie i zapis nie powinny już powodować problemów.
 • Odczyty – wydruk tabeli do odczytów liczników – usunięto pole „producent”, w zamian dodano więcej znaków opisu oraz drukowanie przeznaczenia licznika.
 • Rozliczenia – wzory – funkcje związane z liczbą miesięcy i osobomiesięcy – rozszerzono liczbę miejsc po przecinku z 0 na 8 aby umożliwić pobieranie niecałkowitych danych do wyliczeń.
Środki Trwałe
 • Wydruki – dodano automatyczne rozszerzanie pola z nazwą środka trwałego.
Windykacje
 • Operacje – Analiza wpłat / Wpłaty ręczne – dodano możliwość opisywania pozycji wpłat.
 • Sprawy – Edycja sprawy – Dane finansowe – pozycje – dodano znacznik umożliwiający wprowadzenie wpłaty nie związanej z dokumentami czynszowymi.
Wkłady
 • Konta – Analiza konta – poprawiono drukowany w nagłówku nr karty.