Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Pragniemy przypomnieć, że od dnia 31 października 2021 roku wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz także spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek zgłoszenia się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Ostatecznym terminem wpisu do tego rejestru jest 31 stycznia 2022 roku pod groźbą kary pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

CRBR to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów i są w nim gromadzone i przetwarzane informacja o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi. Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie zawarte w nim informacje są udostępniane bezpłatnie. Został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych.

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dwie grupy danych:

  • dane spółki: nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, KRS, NIP
  • dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL, informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada beneficjent rzeczywisty

Na koniec utworzone zgłoszenie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji spółki przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Wpisu do rejestru można dokonać na stronie rządowej: https://crbr.podatki.gov.pl

Instrukcja jak złożyć podpis kwalifikowany pod zgłoszeniem: https://podpis.bydgoszcz.pl/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-jak-podpisac-zgloszenie-podpisem-elektronicznym/

W przypadku problemów z dokonaniem wpisu do rejestru zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Zakład Informatyki Stosowanej - logo